top of page

Very powerful, antique Koro Welang keris, kris - Sultan Agung ara (17th century) - Wilah forged to Koro Welang dapur (shape) - 13 luk - White Ngulit Semangka pamor.

 

The old wilah of this keris is from the Sultan Agung – R.M Rangsang (17th century) era. It is forged with the special dapur (shape) Koro Welang.

 

According to the Keris Encyclopedia written by Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004) is a Korowelang keris a rare keris. In the Majapahit era, King Brawijaya's keris, named Jalak Sumelang Gandring, disappeared from the keraton. Empu Supa Mandrangi, after consultation with the sultan, agreed to recover the stolen royal heirloom. He then went to the Blambangan area and disguised himself as Ki Pitrang. Due to his skill in making keris, Ki Pitrang quickly became famous. Ki Pitrang was once called by Adipati Blambangan, named Siyunglaut, to make a keris. After the Adipati took the keris away to use, Ki Pitrang finally knew it was the keris that was being sought. Ki Pitrang then agreed to make the keris putran. Then 2 (two) identical keris were made, and the original was hidden. Then the second white keris was presented to the Duke of Siyunglaut. Fortunately, the Adipati rewarded Ki Pitrang, his daughter, Retna Sugiyah. This princess has been married several times, but the marriage is never long, the husband always dies. Ki Pitrang was curious what secrets the princess actually had. Finally the secret became known, because on the genitals of the princess there is a Welang snake, where the snake comes out and bites the genitals of the man who wears it. At Ki Pitrang, the welang snake was pulled out and then buried under a Koro tree (a type of legume). At night the Welang serpent that was buried disappears, all that remains is a keris luk thirteen. Ki Pitrang called the keris Koro Welang.

 

Usually the individual keris dapurs each have a specific magical power. A Koro Welang keris combines the magical powers of all dapurs in order to give the owner of the keris an optimal and powerful life and protects against evil spirits and malicious persons.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a stark white Ngulit Semmangka pamor motif that contrasts beautifully with the pitch-black wilah. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The keris is housed in a Solo gayaman warangka of the noble Pelet Ngingrim wood. A beautiful, antique Sunggak semi grip adorns the top of the keris.

 

Characteristics:

Dapur: Koro Welang. 13 Luke.

Pamor: Ngulit Semangka.

Tangguh: Sultan Agung – R.M Rangsang (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Zeer krachtige, antieke Koro Welang keris, kris – Sultan Agung ara (17de eeuw) - Wilah gesmeed naar Koro Welang dapur (vorm) – 13 luk – Spierwitte Ngulit Semangka pamor.

 

De oude wilah van deze keris stamt van de Sultan Agung – R.M Rangsang (17de eeuw) era. Het is gesmeed met het bijzondere dapur (vorm) Koro Welang.

 

Volgens het Keris Encyclopedia geschreven door Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004) is een Korowelang keris een zeldzame keris. In het Majapahit-tijdperk verdween de keris van koning Brawijaya, genaamd Jalak Sumelang Gandring, uit de keraton. Empu Supa Mandrangi, stemde, na overleg met de sultan, ermee in om het gestolen koninklijke erfstuk terug te krijgen. Hij ging toen naar het Blambangan-gebied en vermomde zich als Ki Pitrang. Vanwege zijn vaardigheid in het maken van keris, werd Ki Pitrang al snel beroemd. Ooit werd Ki Pitrang door Adipati Blambangan, genaamd Siyunglaut, geroepen om een ​​keris te maken. Nadat de Adipati de keris had weggehaald om te gebruiken, wist Ki Pitrang eindelijk dat het de keris was die werd gezocht. Ki Pitrang stemde toen toe om de keris putran te maken. Vervolgens werden 2 (twee) identieke kerissen gemaakt, en het origineel werd verborgen. Vervolgens werd de tweede witte keris gepresenteerd aan de hertog van Siyunglaut. Gelukkig beloonde de Adipati Ki Pitrang, zijn dochter, Retna Sugiyah. Deze prinses is meerdere keren getrouwd geweest, maar het huwelijk is nooit lang, de echtgenoot sterft altijd. Ki Pitrang was benieuwd welke geheimen de prinses eigenlijk had. Eindelijk werd het geheim bekend, want op de geslachtsdelen van de prinses bevindt zich een Welang-slang, waar de slang naar buiten komt en in de geslachtsdelen van de man bijt die het draagt. Bij Ki Pitrang werd de welangslang uitgetrokken en vervolgens onder een Koro-boom (een soort peulvrucht) begraven. 's Nachts verdwijnt de Welang-slang die werd begraven, het enige dat overblijft is een keris luk dertien. Ki Pitrang noemde de keris Koro Welang.

 

Meestal hebben de afzonderlijke keris dapurs elk een specifieke magische kracht. Een Koro Welang keris combineert de magische krachten van alle dapurs om zodoende de eigenaar van de keris een optimaal en krachtig leven te geven beschermt van kwade geesten en kwaadwillende personen.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een spierwitte Ngulit Semmangka pamormotief dat prachtig afsteekt tegen de pikzwarte wilah. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Solo gayaman warangka van het edele Pelet Ngingrim hout. Een prachtige, aniteke Sunggak semi greep prijkt aan de bovenzijde van de keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Koro Welang. 13 Luk.

Pamor: Ngulit Semangka.

Tangguh: Sultan Agung – R.M Rangsang (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Very powerful, antique Koro Welang keris, kris - Sultan Agung ara (17th century)

€ 450,00Price
    bottom of page