top of page

Very powerful, antique Jangkung keris, kris - Madiun era (16th century) - Wilah with two pamors and rare Jangkung dapur with 3 luk - Warangka and gandar of the noble Pelet Tulak wood - Beautiful, antique openwork Nunggak semi Cantheng hilt.

(Article number: 1711)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique and spiritual very strong keris dates from the Madiun era (16th century).

 

The wilah is forged to the rare Jangkung dapur (shape) with 3 luk (bends). Keris with this dapur are quite rare today and therefore much sought after by collectors of keris. Jangkung means that people should have the goal in their life to become and stay closer to their beloved spirits in a spiritual sense so that they will be protected and blessed by them. These precious spirits can be loved ones who have passed away or pets. A Jangkung keris will allow its owner to stay in close contact with his or her spirit world. This will give strength to the owner of the keris to never give up and to be persistent in his efforts to achieve his goals. The 3 luk (turns) of a Jangkung Pacar keris is an odd number that represents the balance. Number 3: There are people who always have the nature of the three things of life. For example; There are 3 things in life that cannot be returned, namely time, speech and opportunity, so it should be guarded so that there will be no regret later. There are 3 things we never know, namely fortune, age and partner, ask the supernatural, and finally there are 3 things in life that are certain: old, sick and dead, so prepare well.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with two pamors. At the base of the wilah, the rare pamor Semar Rojo Gundolo can be admired. Pamor Semar Rojo Gundolo is a pamor depicting the figure of Semar or Semar Lungguh on the wilah, a very unique coincidence. Pamor rojogundolo is a pamor pattern that depicts figures such as images of people, images of animals and even numbers and letters, in this case depicting Semar Lungguh. Such a pamor was not created on purpose, but arises by chance. Philosophically, pamor rojogundolo carries the meaning of happiness and prosperity, which is reflected in the appearance of the pamor itself. The name Semar is said to be derived from the Javanese word samar ("dark, dark, mysterious"). Semar is seen as an incarnation of a god, present in contradictory situations, in a divine lineage but banished by being born an ordinary man with less than ideal appearance by world standards. Semar is also described as the father of the clowns who are the servants of the Pandava Knights. As a guardian of the Pandavas, Semar is also believed to have extraordinary supernatural powers, especially his direct relation to the concept of Kawula and Gusti's manunggalen.

 

The second pamor motif Pulo Tirto runs in the longitudinal direction of the wilah. Considered a pamor that has magical powers that brings good luck and contributes to peace within families, generates fortune for the owner and brings flexibility to relationships.

 

At the top is a beautifully carved antique openwork Nunggak semi Cantheng handle. The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble Pelet Tulak wood. From the above it can only be concluded that this is a spiritually very powerful keris. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung

Pamor: Semar Rojo Gundolo and Pulo Tirto

Tangguh: Madiun – 16th century

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Tulak

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Bijzonder krachtige, antieke Jangkung keris, kris – Madiun era (16de eeuw) – Wilah met twee pamors en zeldzame Jangkung dapur met 3 luk – Warangka en gandar van het edele Pelet Tulak hout – Prachtige, antieke opengewerkte Nunggak semi Cantheng greep.

 

Deze zeldzame, antieke en spirituele zeer sterke keris dateert van de Madiun era (16de eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar het zeldzame Jangkung dapur (vorm) met 3 luk (bochten). Kerissen met dit dapur zijn vandaag de dag vrij zeldzaam en dan ook veel gezocht onder kerissen verzamelaars. Jangkung houdt in dat mensen in hun leven het doel moeten hebben om in spirituele zin dichter bij hun dierbare geesten te komen en te blijven zodat zij door hun zullen worden beschermd en gezegend. Deze dierbare geesten kunnen geliefde overleden personen of huisdieren zijn. Een Jangkung keris zal de eigenaar instaat stellen om in innig contact te blijven met zijn of haar geestenwereld. Hierdoor zal de eigenaar van de keris kracht krijgen om nooit op te geven en om volhardend te zijn in zijn inspanningen om zijn doelen te realiseren. De 3 luk (bochten) van een Jangkung Pacar keris is een oneven getal dat het evenwicht weergeeft. Nummer 3: er zijn mensen die altijd de aard hebben van de drie dingen van het leven. Bijvoorbeeld; Er zijn 3 dingen in het leven die niet kunnen worden teruggegeven, namelijk tijd, spraak en gelegenheid, dus het moet worden bewaakt zodat er later geen spijt van zal zijn. Er zijn 3 dingen die we nooit weten, namelijk fortuin, leeftijd en partner, vraag het aan het bovennatuurlijke, en tot slot zijn er 3 dingen in het leven die zeker zijn: oud, ziek en dood, dus bereid je goed voor.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met twee pamors. Aan de basis van de wilah is het zeldzame pamor Semar Rojo Gundolo te bewonderen. Pamor Semar Rojo Gundolo is een pamor dat de figuur van Semar of Semar Lungguh op de wilah afbeeldt, een zeer uniek toeval. Pamor rojogundolo is een pamor patroon dat figuren uitbeeldt, zoals afbeeldingen van mensen, afbeeldingen van dieren en zelfs cijfers en letters, in dit geval beeld het Semar Lungguh uit. Een dergelijk pamor is niet met opzet in het leven geroepen, maar ontstaat door toeval. Filosofisch draagt ​​Pamor rojogundolo de betekenis van geluk en voorspoed, wat tot uiting komt in het uiterlijk van het pamor zelf. De naam Semar zou afgeleid zijn van het Javaanse woord samar ("donker, duister, mysterieus"). Semar wordt gezien als een incarnatie van een god, aanwezig in tegenstrijdige situaties, in een goddelijke afstamming maar verbannen door geboren te worden als een gewone man met een minder dan ideaal uiterlijk naar wereldstandaarden. Semar wordt ook beschreven als de vader van de clowns die de dienaren zijn van de Pandava-ridders. Als bewaker van de Pandava's wordt ook aangenomen dat Semar buitengewone bovennatuurlijke krachten heeft, vooral zijn directe relatie met het concept van het manunggalen van Kawula en Gusti.

 

Het tweede pamor-motief Pulo Tirto loopt in de lengterichting van de wilah. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden antieke opengewerkte Nunggak semi Cantheng greep. De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Pelet Tulak hout. Uit het bovenstaande kan alleen maar worden geconcludeerd dat het hier gaat om een spiritueel zeer krachtige keris. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung

Pamor: Semar Rojo Gundolo en Pulo Tirto

Tangguh: Madiun – 16de eeuw

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Tulak

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

Very powerful, antique Jangkung keris, kris - 16th century ) - 2 pamors - 3 luk

€ 240,00Price
    bottom of page