top of page

Antique Tilam Upih Keris, Kris - Majapahit-era (15th century)- Ancient Wilah with rare Sembur Emas Pamor and Tilam Upih Dapur - Antique Pabu hilt - Warangka and Gandar of the rare Pelet Wutuh wood.

(Article number: 1731)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tilam Upih Keris dates from the Majapahit-era (15th century).

 

I acquired this special keris from an old Javanese trader in spices. When he was a starting entrepreneur, he bought this keris to bring success for his company. It appears that his choice was correct at the time. The ISI revealed itself to me as a commercial master. On request, I would like to tell you more about this.

 

The ancient Wilah is forged with the rare and precious Pamor Sembur Emas. This pamor motif is very sought after among keris collectors. The shape of Pamor Sembur Emas consists of pamor bulbs on the Wilah of the keris. The difference with Pamor Udan Mas is that the exact location of the pamor balls is not forged according to a fixed pattern but has been created entirely by accident. Philosophically, a keris with Pamor Sembur Empel is expected to bring blessings that are accompanied by fortune flows such as with Udan Mas. This pamor is often seen as the "sugih" pamor whose luck can ensure that the owner remains "overloaded" with heavy food. Javanese call it "Kuwat KeBandan" (rich talent). Because of this faith, many people, especially those who work as traders and businessmen, want a keris with a Sembur Empamor. Apart from the esoteric factor, from the technical side, forging is not easy and economic law (scarcity market) is also influential, making the value of this pamor the highest compared to the pamor motif with other round pamor patterns (Bonang Rinenteng , Sekar Kopi, Jasmine Sinebar, etc.). This pamor motif is very suitable for businessmen, traders and the like to achieve financial success. It has spiritual powers that ensure the owner of a good income also in economically difficult times.

 

In addition to the rare pamor, the Wilah is forged to Tilam Upih Dapur (shape).  The popularity of this Dapur is not without reason, it is a Dapur that is just and not too busy, so that many people are willing to own it. On the other hand, there is so far a strong belief in the community that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) Dhapur such as Brojol and Tilam Upih and not in the more complex Dapurs. A keris with Tilam Upih Dapur has spiritual forces that strengthens the owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and enables him to maintain and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with an antique Pabu hilt with complex wood carving. Nagas, floral motifs and a row of swastikas can be admired. Unlike in the West, the Swastika is in the east as a symbol of prosperity and happiness is widespread in the old and modern world. The word is derived from Sanskrit Svelika, which means 'promoting for well -being'.

 

The Keris houses in a solo Gayaman Warangka and Gandar of the rare Pelet Kendhit Wutuh wood. This type of wood is known that it is appealing to the female gender. It brings happiness into love.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Sembur EMAS

Tangguh: majapahit - 15th century

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Kendhit Wutuh

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris – Majapahit-era (15e eeuw) – Oeroude wilah met zeldaam Sembur Emas pamor en Tilam Upih dapur – Antieke Prabu greep – Warangka en gandar van het zeldzame Pelet Kendhit Wutuh hout.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert van de Majapahit-era (15e eeuw).

 

Ik heb deze bijzondere keris mogen overnemen van een oude Javaanse handelaar in specerijen. Toen hij een beginnend ondernemer was heeft hij deze keris gekocht om succes te brengen voor zijn onderneming. Het blijkt dat zijn keuze indertijd juist was. De isi openbaarde zich aan mij als een commercieel meester. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

De oeroude wilah is gesmeed met het zeldzame en kostbare pamor Sembur Emas. Dit pamor motief is zeer gezocht onder keris verzamelaars. De vorm van pamor Sembur Emas bestaat uit pamor bollen op de wilah (kling) van de keris. Het verschil met pamor Udan Mas is dat de exacte locatie van de pamor bollen niet volgens een vastgesteld patroon is gesmeed maar geheel per toeval is gecreëerd. Filosofisch gezien wordt van een keris met pamor Sembur Emas verwacht dat het zegeningen brengt die gepaard gaan met fortuinstromen zoals bij Udan Mas. Dit pamor wordt vaak gezien als het ‘sugih’ pamor waarvan het geluk ervoor kan zorgen dat de eigenaar "overladen" blijft met zwaar voedsel. Javanen noemen het ‘kuwat kebandan’ (rijk talent). Vanwege dit geloof willen veel mensen, vooral degenen die als handelaars en zakenlieden werken, een keris met Sembur Emas pamor. Afgezien van de esoterische factor, vanuit de technische kant, is het smeden niet gemakkelijk en economisch duur (schaarste markt) het is ook invloedrijk, waardoor de waarde van dit pamor het hoogst is in vergelijking met het pamor-motief met andere ronde pamorpatronen (bonang rinenteng, sekar kopi, jasmine sinebar, enz.). Dit pamor-motief is zeer geschikt voor zakenmannen, handelaren en dergelijke om financieel succes te bereiken. Het bezit spirituele krachten die de eigenaar van een goed inkomen verzekert ook in economisch moeilijke tijden.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih is een keris met een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk. De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Een keris met Tilam Upih dapur bezit spirituele krachten die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Prabu greep met complex houtsnijwerk. Onder andere zijn naga’s, florale motieven en een rij swastika’s te bewonderen. Anders dan in het westen staat de swastika in het oosten als symbool van voorspoed en geluk is wijdverbreid in de oude en moderne wereld. Het woord is afgeleid van het Sanskriet svastika, wat 'bevorderend voor het welzijn' betekent.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka en gandar van het zeldzame Pelet Kendhit Wutuh hout. Dit houtsoort staat erom bekend dat het aantrekkingskracht heeft bij het vrouwelijk geslacht. Het brengt de eigenaar geluk in het liefde.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Sembur Emas

Tangguh: Majapahit – 15e eeuw

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Kendhit Wutuh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Tilam Upih Keris, Kris - Majapahit-era (15th century) - Sembur Emas pamor

€ 380,00Price
    bottom of page