top of page

Spiritually powerful, antique Bali Sinom Robyong keris, keris – Bali abad XVIII (18th century) – Sinom Robyong wilah with intricately forged grenegs and kebang kecang – Amazing Wusing Wutah motif Ngulit Semangka pamor – Bali Beblatungan warangka and gandar of rare Pelet Ngingrim wood.
(Article number: 1778)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spiritually powerful, antique Bali Sinom Robyong keris dates from the Bali abad XVIII-era (18th century).

 

This keris was part of my private collection so that I have had the opportunity to meditate with it regularly and have come to know the vast spiritual powers of the isi. The isi revealed itself to me as a commercial Dukun. It generated new and lucrative commercial plans and ideas thus making my company and myself commercially stronger and more successful. It also aided me to be interpersonally successful thus gaining a greater appreciation in my business and personal network, thus growing my network. Later I was able to help people in commercial and networking fields with the assistance of this keris.

 

The wilah (blade) is forged to Sinom Robyong dapur (shape) with intricate grenengs and kebang kecang. In essence, the Sinom Robyong keris is a depiction of the beautiful story of childhood, a time when a person gets to know new things, looks for self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hope and in search of knowledge to achieve a goal. For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the mind to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failure. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance so that you do not go astray and harm yourself and others as well. In commercial aspect the same applies, thinking about ways to grow and be more successful is a continuous process which leads to success.

 

Beside the intricate dapur the wilah is forged with two pamors, Wusing Wutah and Ngulit Semangka. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Pamor Wusing Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities of life. It possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Bali Beblatungan warangka and gandar of rare Pelet Ngingrim wood. This wood also contains magical properties thus increasing and maintaining the spiritual power of the keris itself.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XVIII (18th century)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 62cm.

Length of the Keris: 60,5cm.

Length of the Wilah: 47cm.

 

Spiritueel krachtige, antieke Bali Sinom Robyong keris, keris – Bali abad XVIII (18e eeuw) – Sinom Robyong wilah met complex gesmede grenegs en kebang kecang – Schitterede Wusing Wutah-motif Ngulit Semangka pamor – Bali Beblatungan warangka en gandar van zeldzaam Pelet Ngingrim-hout.

 

Deze spiritueel krachtige, antieke Bali Sinom Robyong keris dateert uit het Bali abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

Deze keris maakte deel uit van mijn privécollectie, zodat ik er regelmatig mee heb kunnen mediteren en de enorme spirituele krachten van de isi heb leren kennen. De isi openbaarde zich aan mij als een commerciële Dukun. Het leverde nieuwe en lucratieve commerciële plannen en ideeën op, waardoor mijn bedrijf en ikzelf commercieel sterker en succesvoller werden. Het hielp me ook om interpersoonlijk succesvol te zijn, waardoor ik meer waardering kreeg in mijn zakelijke en persoonlijke netwerk, waardoor mijn netwerk groeide. Later heb ik met behulp van deze keris mensen op commercieel en netwerkgebied kunnen helpen.

 

De wilah (kling) is gesmeed tot Sinom Robyong dapur (vorm) met complexe grenengs en kebang kecang. In wezen is de Sinom Robyong keris een weergave van het prachtige verhaal van de kindertijd, een tijd waarin een persoon nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar eigen identiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een doel te bereiken. Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je met de geest op het leven kunt reageren om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen mee te maken. Daarom is het bij alles nodig om ervan tevoren over na te denken, zodat u niet afdwaalt en uzelf en anderen schade berokkent. In commercieel opzicht geldt hetzelfde, nadenken over manieren om te groeien en succesvoller te zijn is een continu proces dat leidt tot succes.

 

Naast de ingewikkelde dapur is de wilah gesmeed met twee pamors, Wusing Wutah en Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Pamor Wusing Wutah betekent gemorste rijst die wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in staat zullen stellen om ruimschoots in zijn levensbehoeften te voorzien. Het bezit magische krachten die de eigenaar rust, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door het bezit van deze kris maakt de eigenaar sneller promotie in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

De keris is huist in een Bali Beblatungan warangka en gandar van zeldzaam Pelet Ngingrim-hout. Dit hout bevat ook magische eigenschappen waardoor de spirituele kracht van de keris zelf wordt vergroot en behouden.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Wusing Wutah-motief Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet Ngingrim

 

Dimensies:

Totale lengte: 62cm.

Lengte van de Keris: 60,5cm.

Lengte van de Wilah: 47cm.

Spiritually powerful, antique Bali Sinom Robyong keris, keris - Full pamor blade

€ 450,00Price
    bottom of page