top of page

Singular Carang Soka keris, kris - Wilah with complex pamor and 9 Luk (curves) - Special Gayaman Warangka - Finely driven copper Pendok.

 

The antique Wilah (blade) of this Carang Soka keris has a beautiful and complex pamor motif that covers almost the entire Wilah. Clearly this is pamor Wos Wutah but in the most complex form.

 

Pamor Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately meet his necessities of life.

 

Wos Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The Dapur (shape) of the keris is just as special. It is namely forged to Carang Soka Dapur with no less than 9 Luk (turns).

 

Carang is a branch of a tree that, although small but large in number, makes the tree appear lush, while Soka is a recording from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means that the asoka flower is the flower of the savior / antidote for sorrow. Soka / asoka is a popular ornamental plant because of its unique morphological characteristics and different species.

 

Strong suspicion regarding the origin of this plant is more inclined to the country of India, where there are different types of Soka plants in the country. The distribution of Soka plants could not be viewed separately from the role of Hindu priests. In combination with the Hindu belief in the Soka flower, a flower that is often associated with the symbol of love and purity, so that it is often used as a sacrifice for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so that they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will get pleasure and will always be overwhelmed by happiness.

 

A Carang Soka keris therefore has magical powers that removes sadness and brings happiness. In addition, this keris also has powers to drive out negative spirits and keep them away.

 

The keris resides in a Solo Gayaman Warangka that is also not everyday. This Gayaman Warangka has a clear belly, a scarce display.

 

A finely driven copper Pendok covers the Gandar.

 

The Nunggak Semi Ukiran (handle) is also from Surakarta. Note the stylized silhouette of the squat ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Looking at the side face of the handle, it has the shape of an ancestor in a squat position. The carving is of such a quality that one can look through the wood carving on the top. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks cut on the front of the handle.

 

The Dowsing rods react very strongly to this keris. A sign that the Isi is still alive.

 

Characteristics:

Dapur: Carang Soka

Pamor: Wos Wutah

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 51cm. / 20.08”

Length of the Keris: 46,5cm. / 18.31”

Length of the Wilah: 35,5cm. / 13.98”

 

Singuliere Carang Soka keris, kris – Wilah met complexe pamor en 9 Luk (bochten) – Bijzondere Gayaman Warangka – Fijn gedreven koperen Pendok.

 

De antieke Wilah (kling) van deze Carang Soka keris heeft een prachtige en complexe pamor motief dat bijna de gehele Wilah bedekt. Duidelijk gaat het hier om pamor Wos Wutah maar dan wel in de meest complexe vorm.

 

Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien.

 

Wos Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De Dapur (vorm) van de keris is even bijzonder. Het is namelijk gesmeed naar Carang Soka Dapur met maar liefst 9 Luk (bochten).

 

Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten.

 

Sterk vermoeden met betrekking tot de oorsprong van deze plant is meer geneigd naar het land van India, waar in het land verschillende soorten Soka-planten zijn. De distributie van Soka-planten kon niet los worden gezien van de rol van hindoe-priesters. In combinatie met het hindoe-geloof in de Soka-bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, zodat het vaak wordt gebruikt als offer voor de offers van de god Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk.

 

Een Carang Soka keris heeft dan ook magische krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

De keris huist in een Solo Gayaman Warangka dat ook niet alledaags is. Deze Gayaman Warangka heeft een overduidelijke buik, een schaarse vertoning.

Een fijn gedreven koperen pendok bedekt de Gandar.

 

De Nunggak Semi Ukiran(greep) is eveneens afkostig van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het snijdwerk is van een dusdanige kwaliteit dat men door het houtsnijwerk aan de bovenzijde kan kijken. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De Wichelroedes reageren zeer heftig op deze keris. Een teken dat de Isi nog sterk in leven is.

 

Kenmerken:

Dapur: Carang Soka

Pamor: Wos Wutah

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Singular Carang Soka keris, kris - Wilah with complex pamor and 9 Luk (curves)

€ 195,00Price
    bottom of page