top of page

Silver men's ring with spiritually charged Carnelian stone.

(Article number: 2222)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This silver men's ring comes from Cirebon, Indonesia.

 

A large and special Carnelian stone is set in a silver setting to typical Cirebon model.

 

This Carnelian stone is spiritually charged. During my meditations with this ring, an ancient and very wise Hierophant (a high priest who is the initiate into mysteries) revealed himself. The Hierophant or High Priest has knowledge of spiritual and universal matters and can transmit this knowledge to others. We also base the meaning of 'teacher' on this. It enables you to gain targeted knowledge of matters that are important to you with maximum concentration without distraction. This will make learning material easier for you and you will be successful in what you want to gain knowledge. In addition, he will help you focus optimally on your goals so that you will achieve them.

 

The Carnelian Sunset Stone was so named by the ancient Egyptians who marveled at its collection of fiery hues simmering in shades of burnt orange and pale pink. Like a deadly sunset, the Carnelian Stone is a kind of soul stirrer, always ready to clear away the day and reinvigorate your strength with the promise of something new.

 

In ancient times, the orange Carnelian stone took on the mantle of many roles. The Egyptians considered the Orange Carnelian to be blessed with feminine energy and the menstrual cycle, it was a stone of fertility and connected to the power of Isis. The male Red Carnelian was said to be more active in his power and less concerned with shedding the old and embracing the fiery energy of the new. It was there to stimulate love and passion. Warriors tied Carnelian around their necks to give them courage in battle.

 

From ancient Egypt to the Middle Ages, carnelian became a stone of alchemy. The Carnelian stones are said to boil up the bright autumn energy to boost the powers of other chalcedony stones. It was also favored by architects and was worn to symbolize status in society. With its protective fires, Carnelian was also used as a preventative against disease and plague. Its knowledge is further enhanced as a stone that brings out longevity of life and fighting spirit. The name Carnelian comes from the Latin word meaning 'flesh' and perhaps reminds us that we are flesh and blood and that we should make the most of the here and now.

 

Dimensions:

Ring size: 19.85

Width of the stone: 19.80mm

Length of the stone: 26mm

 

Zilveren herenring met spiritueel geladen Carneool steen.

 

Deze zilveren herenring is afkomstig van Cirebon, Indonesië.  

 

Een forse en bijzondere Carneool steen is gezet in een zilveren setting naar typisch Cirebon model.

 

Deze Carneool steen is spiritueel geladen. Tijdens mijn meditaties met deze ring openbaarde zich een oude en zeer wijze Hiërofant (een hogepriester die de inwijder in mysteriën is). De Hiërofant of Hogepriester heeft kennis van spirituele en universele zaken en kan deze kennis overbrengen op anderen. Daarop baseren we ook de betekenis ‘leraar’. Hij stelt je in staat om doelgericht kennis van zaken die belangrijk voor je zijn op te doen onder een maximale concentratie zonder afleiding. Hierdoor zal leerstof makkelijker tot je komen en zal je succesvol zijn in dat waar je kennis wilt opdoen. Daarnaast zal hij je optimaal laten focussen op jouw doelen zodat je deze zult behalen.

 

De Zonsondergangsteen van Carneool werd zo genoemd door de oude Egyptenaren die zich verwonderden over de verzameling vurige tinten die sudderden in tinten van verbrand oranje en lichtroze. Net als een dodelijke zonsondergang is de Carneoolsteen een soort zielenroerder, altijd klaar om de dag weg te zuiveren en je kracht nieuw leven in te blazen met de belofte van iets nieuws.

 

In de oudheid heeft de oranje Carneoolsteen de mantel van vele rollen op zich genomen. De Egyptenaren beschouwden de Oranje Carneool als gezegend met vrouwelijke energie en de menstruatiecyclus, het was een steen van vruchtbaarheid en verbonden met de kracht van Isis. Er werd gezegd dat de mannelijke Rode Carneool actiever was in zijn kracht en minder bezig was met het afwerpen van het oude en het omarmen van de vurige energie van het nieuwe. Het was er om liefde en passie te stimuleren. Krijgers bonden Carneool om hun nek om hen moed te geven in de strijd.

 

Vanuit het oude Egypte tot in de Middeleeuwen werd Carneool een steen van alchemie. De Carneool stenen zouden de heldere herfstenergie laten opkoken om de krachten van andere chalcedoonstenen een impuls te geven. Het was ook geliefd bij architecten en werd gedragen om de status in de samenleving te symboliseren. Met zijn beschermende vuren werd Carneool ook gebruikt als preventief middel tegen ziekte en pest. De kennis ervan wordt verder versterkt als een steen die de levensduur van het leven en de vechtlust naar voren brengt. De naam Carneool komt van het Latijnse woord dat 'vlees' betekent en herinnert ons er misschien aan dat we van vlees en bloed zijn en dat we het beste uit het hier en nu moeten halen.

 

Afmetingen:

Ringmaat: 19.85

Breedte van de steen: 19,80mm

Lengte van de steen: 26mm

 

Silver men's ring with spiritually charged Carnelian stone

€ 115,00Price
    bottom of page