top of page

Rare Bugis keris, kris - Old wilah (blade) with pamor Raja Abala Raja and Carang Soka dapur (shape) with 9 luk - Warangka of the noble Santigi wood - Silver pendok - Complex decorated Burung hilt.

 

This rare keris originates from Bugis, Sulawesi.

 

The wilah (blade) of this old keris dates from the Bugis Abad XVIII era (18th century). It is forged with the rare pamor motif Raja Abala Raja (Pucuk Rebung). This pamor motif resembles the pamor Ujung Gunung and Pandita Abala Pandita. The difference is that the ends of the groups of angled pamor lines do not end on the edge of the blade or on the ganja, but on the preceding group. A keris with this pamor possesses magical powers that increase the natural authority and authority of its owner. In addition, this pamor motif protects the owner from imminent danger and is good for the sale and management of goods. It also brings good luck.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged after Carang Soka dapur (shape). Carang is a branch of a tree which, although small but large in number, makes the tree appear lush, while Soka is a recording from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means that the asoka flower is the flower of the savior / antidote to sorrow. Soka / asoka is a popular ornamental plant due to its unique morphological features and variety.

 

Strong suspicion regarding the origin of this plant is more inclined to the country of India, where there are several types of Soka plants in the country. The distribution of Soka plants could not be separated from the role of Hindu priests. In conjunction with the Hindu belief in the Soka flower, a flower often associated with the symbol of love and purity so it is often used as an offering for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will find pleasure and always be overwhelmed with happiness.

 

A Carang Soka keris therefore has magical powers that take away sorrow and bring happiness. In addition, this keris also has powers to expel negative spirits and keep them away.

 

At the top of the keris is a detailed carved Burung handle set on a heavy copper selut. The handle has a shrinkage crack.

 

The gandar is covered with a heavy, silver and deeply driven pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Carang Soka, 9 Luk

Pamor: Raja Abala Raja (Pucuk Rebung)

Tangguh: Bugis Abad XVIII (18th century)

Warangka: Bugis

Kayu: Santigi

 

Dimensions:

Total length: 43 cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 32cm.

 

Zeldzame Bugis keris, kris - Oude wilah (kling) met pamor Raja Abala Raja en Carang Soka dapur (vorm) met 9 luk – Warangka van het edele Santigi hout – Zilveren pendok – Complex gedecoreerde Burung greep.

 

Deze zeldzame keris is afkomstig van Bugis, Sulawesi.

 

De wilah (kling) van deze oude keris stamt van de Bugis Abad XVIII era (18de eeuw). Het is gesmeed met het zeldzame pamor motief Raja Abala Raja (Pucuk Rebung). Dit pamormotief lijkt op het pamor Ujung Gunung en Pandita Abala Pandita. Het verschill is dat de uiteinden van de groepen gehoekte pamorlijnen niet aan de rand van de kling of op de ganja eindigen, maar op de voorgaande groep. Een keris met dit pamor bezit magische krachten de natuurlijke autoriteit en gezag van de eigenaar vergroot. Daarnaast vrijwaart dit pamormotief de eigenaar van dreigend gevaar en is het goed voor de verkoop en beheer van goederen. Tevens brengt het geluk.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Carang Soka dapur (vorm). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten.

 

Sterk vermoeden met betrekking tot de oorsprong van deze plant is meer geneigd naar het land van India, waar in het land verschillende soorten Soka-planten zijn. De distributie van Soka-planten kon niet los worden gezien van de rol van hindoe-priesters. In combinatie met het hindoe-geloof in de Soka-bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, zodat het vaak wordt gebruikt als offer voor de offers van de god Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk.

 

Een Carang Soka keris heeft dan ook magische krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd gesneden Burung greep dat gezet is op een zware koperen selut. De greep vertoont een krimp scheur.

 

De gandar is bedekt met een zware, zilveren en diep gedreven pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Carang Soka, 9 Luk

Pamor: Raja Abala Raja (Pucuk Rebung)

Tangguh: Bugis Abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Bugis

Kayu: Santigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 43cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de wilah: 32cm.

Bugis keris, kris - Sulawesi - Rare pamor - Silver pendok

€ 475,00Price
    bottom of page