top of page

Regal Sinom Robyong Bali keris, kris – Impressive wilah with the rare pamor motif Kelabang Sayuto – Sinom Robyong dapur – Kekandikan warangka and gandar of the beautiful Pelet Sampir wood with deeply driven silver mounts set with semi-precious stones.

 

Immediately at first sight, this Bali keris makes a regal impression. The warangka is carved to Bali Kekandikan model from the beautiful Pelet Sampir wood. The gandar (sheath) and handle are decorated with deeply driven silver mounts set with a total of 15 semi-precious stones.

 

The splendor continues when the large keris is pulled from the warangka. The wilah is forged with the rare and precious pamor motif Kelabang Sayuto. Kelabang means centipede in Indonesian. This rare and difficult to forge pamor is shaped like a centipede.

 

The pamor motif Kelabang Sayuto is like a mix of pamor Blarak Ngirid and Naga Rangsang. It is a costly and difficult pamor to make. Because of its beautiful appearance it is very popular among keris enthusiasts. It has mystical powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Kelabang Sayuto is classified under the earthly element of fire. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to this rare pamor, the wilah is forged to Sinom Robyong dapur (shape). Taken literally, Sinom means hair that is not as thick as regular hair on the head. Call it fine and soft hair, but it cannot be called a feather. It stayed around the forehead. In fact, this hair sometimes grows around the temples. So if the hair is swept back, it will reveal the soft hairs of the sinom. Sinom hair is a symbol of beauty and pride that Javanese women have. In essence, the Sinom Robyong keris depicts the beautiful story of childhood, a time when a person learns new things, seeks self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hopes and looking for knowledge to achieve a goal.

 

For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the spirit to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failures. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance, so that you do not go astray and harm yourself and others.

 

In short, a rare and beautiful keris that will complete any collection.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Kelabang Sayuto

Tangguh: Bali Abad XX (Early 20th century)

Warangka: Bali Kekandikan

Kayu: Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 69cm.

Length of the Keris: 61cm.

Length of the Wilah: 46.5 cm.

 

Vorstelijke Sinom Robyong Bali keris, kris – Imposante wilah met het zeldzame pamormotief Kelabang Sayuto – Sinom Robyong dapur – Kekandikan warangka en gandar van het prachtige Pelet Sampir hout met diep gedreven zilveren monteringen bezet met halfedelstenen.

 

Meteen bij de eerste aanblik maakt deze Bali keris een vorstelijke indruk. De warangka is gesneden naar Bali Kekandikan model uit het prachtige Pelet Sampir hout. De gandar (schede) en greep zijn versierd met diep gedreven zilveren monteringen die bezet zijn met in totaal 15 halfedelstenen.

 

De pracht zet zich voort wanneer de vorse keris uit de warangka wordt getrokken. De wilah is gesmeed met het zeldzame en kostbare pamormotief Kelabang Sayuto. Kelabang betekent in het Indonesisch duizendpoot. Dit zeldzame en moeilijk te smeden pamor heeft de vorm van een duizendpoot.

 

Het pamormotief Kelabang Sayuto is als een mix van pamor Blarak Ngirid en Naga Rangsang. Het is een kostbaar en moeilijk te maken pamor. Vanwege het fraaie uiterlijk is het erg geliefd onder keris liefhebbers. Het heeft mystieke krachten die van de eigenaar een natuurlijke leider maken die veel gezag en respect van zijn zakelijke- of privéomgeving zal genieten. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel medewerkers en leidinggevenden. Pamor Kelabang Sayuto wordt ingedeeld tot de aardse element vuur. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast dit zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sinom Robyong dapur (vorm). Letterlijk genomen, betekent Sinom haar dat niet zo dik is als gewoon haar op het hoofd. Noem het fijn en zacht haar, maar het kan geen veer worden genoemd. Het bleef rond het voorhoofd zitten. In feite groeit dit haar soms tot rond de slapen. Dus als het haar naar achteren wordt geveegd, zal het de zachte haren van de sinom onthullen. Sinom-haar is een symbool van schoonheid en trots dat Javaanse vrouwen hebben. In wezen is de Sinom Robyong keris een afbeelding van het mooie verhaal van de jeugd, een tijd waarin een persoon nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar zelfidentiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een ​​doel te bereiken.

 

Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven moet reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles noodzakelijk om er van tevoren over na te denken, zodat u niet de verkeerde weg inslaat en uzelf en ook anderen kunt schaden.

 

Kort gezegd een zeldzame en prachtige keris die iedere collectie zal completeren.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Kelabang Sayuto

Tangguh: Bali Abad XX (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Bali Kekandikan

Kayu: Pelet Sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 69cm.

Lengte van de Keris: 61cm.

Lengte van de Wilah: 46,5cm.

 

 

 

Regal Sinom Robyong Bali keris, kris - Kelabang Sayuto pamor

€ 975,00Price
    bottom of page