top of page

Rare and exclusive Sunggingan keris, kris – Balebang wilah (blade) with pamor Ron Pakis – Warangka and gandar with Sunggingan art – beautiful Wayang hilt.

 

This antique Sunggingan keris is a rare sight. The warangka features beautiful Sunggingan art that continues on the front of the gandar with black kemalo.

 

The top of the keris is adorned with an equally rare Wayang hilt.

 

The wilah is forged with pamor Ron Pakis. This pamor motif resembles the leaf of a fern. It also somewhat resembles pamor Blarak Ngirid with openings in the edges of the leaves. The difficulty of forging this pamor is very high. It is therefore rare and expensive. It possesses magical powers that increase its owner's authority, courage and popularity. This pamor motif is classified in the earth element fire.

 

Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to dapur (shape). Balebang is derived from the word Bale (building) and Kaban (floating on water), a building in the middle of a swimming pool used by royal members. Bale Kambang has two main elements namely building and water. In the Islamic belief, water is an important element as it relates to the layout of the bale Kambang itself, namely in the palace gardens used as a replica of the sky. Dapur Balebang embodies the calmness of a household where complete tranquility reigns on physical, emotional and mental state. It keeps the owner of the keris away from things that are not good, creates a harmonious environment for him and his family where fortune, happiness and tranquility reign.

 

I acquired this keris from an elderly English gentleman. During the 1960s, as a British diplomat, he had been involved in Malaysia's transition from a British colony to a Republic. He was awarded this rare keris for services rendered.

 

A small tip of the warangka is missing and the warangka shows an old restoration just below the missing tip. See the last photo.

 

Characteristics:

Dapur: Balebang. 7 Luk

Pamor: Ron Pakis

Tangguh: Nom noman Kartasuro XVIIII (19th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Sunggingan

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36 cm.

 

Zeldzame en bijzondere Sunggingan keris, kris – Balebang wilah (kling) met pamor Ron Pakis – Warangka en gandar met Sunggingan kunst – prachtige Wayang greep.

 

Deze antieke Sunggingan keris is een zeldzame verschijning. De warangka is voorzien van prachtige Sunggingan kunst dat doorloopt aan de voorzijde van de gandar dat is voorzien van zwart kemalo.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een eveneens zeldzame Wayang greep.

 

De wilah is gesmeed met pamor Ron Pakis. Dit pamormotief lijkt op het blad van een varen. Het lijkt ook enigsinds op pamor Blarak Ngirid met openingen in de randen van de bladeren. De moeilijkheidsgraad om dit pamor te smeden is zeer hoog. Het is dan ook zeldzaam en kostbaar. Het bezit magische krachten die het gezag, de moed en de populariteit van de eigenaar vergroot. Dit pamormotief wordt ingedeeld in de aardse element vuur.

 

Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar dapur (vorm).  Balebang is afgeleid van het woord Bale (gebouw) en Kaban (drijvend op water), een gebouw in het midden van een zwembad dat wordt gebruikt door koninklijke leden. Bale Kambang heeft twee hoofdelementen, namelijk bouwen en water. In het Islamitisch geloof is water een belangrijk element als het gerelateerd is aan de lay-out van de baal Kambang zelf, namelijk in de paleistuinen die worden gebruikt als een replica van de hemel. Dapur Balebang belichaamt de kalmte van een huishouden waar complete rust heerst op zowel fysiek, emotioneel als mentale toestand. Het houdt de eigenaar van de keris weg van zaken die niet goed zijn, creëert een harmonieuze omgeving voor hem en zijn gezin waar fortuin, geluk en rust heersen. 

 

Deze keris is afkomstig van een Engelse heer op leeftijd. Tijdens de zestiger jaren was hij als Brits diplomaat betrokken geweest bij de transitie van Maleisië van een Brits kolonie naar een Republiek. Hij heeft deze zeldzame keris van een relatie gekregen voor verleende diensten.

 

Een klein puntje van de warangka ontbreekt en de warangka vertoont een oude restauratie net onder het ontbrekende puntje. Zie de laatste foto.

 

Kenmerken:

Dapur: Balebang. 7 Luk

Pamor: Ron Pakis

Tangguh: Nom noman Kartasuro XVIIII (19de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Sunggingan

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

 

Rare Sunggingan keris, kris - blade with with Ron Pakis pamor - Wayang

€ 550,00Price
    bottom of page