top of page

Rare, magical, antique Cundrik keris, kris - Cirebon XVI-era (16th century) – Wilah with the extremely rare Cundrik Garap Kampung dapur and pamor Sanak - Cirebon Perahu Rikat

Warangka of Timoho Pelet Nyamel wood – Antique Jawa Demam hilt.

(Article number: 1928)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and mystical Cundrik keris dates from the Cirebon XVI-era (16th century).

 

I acquired this keris from a very interesting elderly lady in Kedawung. She is a strong believer in the magical powers of the keris and uses her kerisses in the practice of white magic. Many people come to her to seek help with various problems. Personally, I experienced this keris to have strong spiritual powers that can indeed be titled as magical. It work much like a magical wand, combining its powers in one strong thrust. Upon request I will gladly tell you more.

 

The wilah is forged to the extremely rare Cundrik Garap Kampung dapur (shape). This dapur is rare because it has no ganja and both sides of the top of the wilah are symmetrical. The ganja is of the kind ganja iras as it is forged as one part of the wilah.  Javanese people know Cundrik as a sikepan weapon (a kind of secret weapon). Starting from the twins Nakula and Sadewa, they describe the nature of children where at a young age we usually always ask for something in common (twins) with their siblings. Likewise, the age group most afraid of being different from the group of friends is the youth. At this age stage, adolescents are separating from their parents. Instead, they desperately aligned themselves with the group. They imitate the style of speech, style of clothing, haircuts, and behavior of friends so that they are similar, so that they can be accepted in the circle of the group without considering the bad. In other words, Nakula and Sadewa who are described as twins are actually a symbol of the nature of children to teenagers. Then Arjuna, the figure of lelananging jagad who is gentle with tapane, who is a favorite of many people. He is an unparalleled fighter on the battlefield, a knight with a myriad of wives and lovers, but even so he is still capable of performing the heaviest asceticism. Arjuna is the embodiment of the whole man who is at the peak of his glory. represents the nature of the balance between the world and the hereafter. Fourth, Bima. It is common knowledge that even though Arjuna can be said to be the most diligent in meditating, Bima is the one who gets the essence of the science of "sangkan paraning dumadi" from Dewa Ruci. Typical of humans who are gaining enlightenment towards maturity thinking. And the fifth or last, Yudistira. He is the eldest brother of the Pandawa, has characteristics or in Javanese terms he is often called lila donya lan pati. Always let go of possessions, objects, and even his own death, if someone else wants it. His character depicts a mature figure whose every behavior is oriented toward a non-worldly life, namely the afterlife. So, we should be able to grow like Pandawa, that every level of our life has duties and obligations that must be fulfilled.

 

The keris is housed in a rare Cirebon Perahu Rikat of the noble Pelet Nyamel wood.

 

Characteristics:

Dapur: Cundrik Garap Kampung

Tangguh: Cirebon XVI (16th century)

Pamor: Sanak

Warangka: Cirebon Perahu Rikat

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 30,5cm.

 

Zeldzame, magische, antieke Cundrik keris, kris - Cirebon XVI-tijdperk (16e eeuw) - Wilah met de uiterst zeldzame Cundrik Garap Kampung dapur en pamor Sanak - Cirebon Perahu Rikat

Warangka van Timoho Pelet Nyamel hout - Antiek Jawa Demam greep.

 

Deze zeldzame en mystieke Cundrik keris dateert uit het Cirebon XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

Ik heb deze keris over mogen nemen van een zeer interessante oudere dame in Kedawung. Ze gelooft sterk in de magische krachten van de keris en gebruikt haar kerissen bij het beoefenen van witte magie. Veel mensen komen naar haar toe om hulp te zoeken bij verschillende problemen. Persoonlijk ervaar ik dat deze keris sterke spirituele krachten heeft die inderdaad als magisch kunnen worden betiteld. Het werkt veel zoals een magische toverstaf en combineert zijn krachten in één krachtige stoot. Op verzoek vertel ik u graag meer.

 

De wilah is gesmeed tot de uiterst zeldzame Cundrik Garap Kampung dapur (vorm). Deze dapur is zeldzaam omdat hij geen ganja heeft en beide zijden van de bovenkant van de wilah symmetrisch zijn. De ganja is van het soort ganja iras omdat het gesmeed is als een deel van de wilah. Javanen kennen Cundrik als een sikepan-wapen (een soort geheim wapen). Uitgaande van de tweeling Nakula en Sadewa, beschrijven ze de aard van kinderen waarbij we op jonge leeftijd meestal altijd vragen om iets gemeenschappelijks (tweelingen) met hun broers en zussen. Evenzo is de leeftijdsgroep die het meest bang is om anders te zijn dan de vriendengroep de jeugd. In deze leeftijdsfase scheiden adolescenten van hun ouders. In plaats daarvan sloten ze zich wanhopig aan bij de groep. Ze imiteren de stijl van spreken, kledingstijl, kapsels en gedrag van vrienden zodat ze op elkaar lijken, zodat ze geaccepteerd kunnen worden in de kring van de groep zonder rekening te houden met het slechte. Met andere woorden, Nakula en Sadewa, die als tweelingen worden beschreven, zijn eigenlijk een symbool van de aard van kinderen tot tieners. Dan Arjuna, de figuur van lelananging jagad die zachtaardig is met tapane, die een favoriet is van veel mensen. Hij is een ongeëvenaarde vechter op het slagveld, een ridder met een groot aantal vrouwen en minnaars, maar toch is hij in staat om de zwaarste ascese uit te oefenen. Arjuna is de belichaming van de hele mens die op het hoogtepunt van zijn glorie staat. Vertegenwoordigt de aard van de balans tussen de wereld en het hiernamaals. Ten vierde, Bima. Het is algemeen bekend dat hoewel kan worden gezegd dat Arjuna de meest ijverige is in het mediteren, Bima degene is die de essentie van de wetenschap van "sangkan paraning dumadi" van Dewa Ruci krijgt. Typerend voor mensen die verlichting krijgen in de richting van volwassen denken. En de vijfde of laatste, Yudistira. Hij is de oudste broer van de Pandawa, heeft kenmerken of in Javaanse termen wordt hij vaak lila donya lan pati genoemd. Laat altijd bezittingen, voorwerpen en zelfs zijn eigen dood los, als iemand anders dat wil. Zijn personage stelt een volwassen figuur voor wiens gedrag gericht is op een niet-werelds leven, namelijk het hiernamaals. We zouden dus moeten kunnen groeien zoals Pandawa, dat elk niveau van ons leven plichten en verplichtingen heeft waaraan moet worden voldaan.

 

De keris huist in een zeldzame Cirebon Perahu Rikat van het nobele Pelet Nyamel-hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Cundrik Garap Kampung

Tangguh: Cirebon XVI (16e eeuw)

Pater: Sanak

Warangka: Cirebon Perahu Rikat

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Dimensies:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 30,5cm.

Rare, magical, antique Cundrik keris, kris - rare Cundrik Garap Kampung dapur

€ 195,00Price
    bottom of page