top of page

Rare, antique Pulanggeni keris, kris - Bugis Abad XIX-era (19th century) - Pulanggeni wilah with 5 luk and two rare pamors - Bugis Makassar gandar and warangka of the precious Gaharu wood.

(Article number: 1520)

 

This impressive, rare and antique Pulanggeni keris dates from the Bugis Abad XIX era (19th century).

 

The wilah is special because it is forged with two separate variants of pamor Lar Gangsir. Lar Gangsir Lembut on one side of the wilah and Lar Gangsir Sedheng on the other.

 

Lar Gangsir's pamor motif is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to make so that it is rarely found, making this pamor high in value. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor lar gangsir has mythical powers that bring good luck to the owner and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by ghosts and malicious persons. Lar Gangsir = The title of Ageman Siro, it is said to be a teaching of makrifat Sunan kalijaga which means the title or position of rank, fame, wealth, beauty and good looks and so on in this world is just an 'ageman' or clothing that can be worn and taken off. It's not forever for the owner, it's all a down payment from the Almighty that he will surely ask again one day. Like a pamphlet in our lives, we must not be caught by the brilliance of the sparkling world life. Not even because of the advantages we have that make us arrogant, arrogant, forgetful and act arbitrarily towards others and undermine their dignity. Don't let the strengths we have make a boomerang for ourselves. Let's bring these teachings into our lives so that we can be more introspective and grateful, more able to respect other people and it will naturally make us wiser in responding to our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

In addition, the wilah is forged to Pulanggeni dapur with 5 luk. Pulanggeni can be interpreted as a hundred incense (religious fragrance), which symbolizes that in this life people should strive for a fragrant name by always behaving well, always helping others and filling their lives with things beneficial to the nation, state and religion, not just thinking about self and group interests.

 

By behaving well and always doing things that are beneficial to others, surely his name will always be remembered even though life is not enclosed in the body.

 

In the past, a keris with dapur Pulanggeni was reserved for warriors, as a symbol of struggle and sincerity in defending the nation and country, so that the good name was always fragrant and remembered forever. Pulanggeni is the guiding principle of life so that the owner always does good to others so that he has a good name that will always be remembered.

 

The keris is housed in an equally impressive Bugis Makassar warangka and gandar, carved from the very rare and precious Gaharu wood. Currently, the price of Gaharu wood is about IDR. 37,000,000.= per kilo.

 

At the top is a detailed Patah Tiga grip that is trimmed with a heavy copper selut.

 

Characteristics:

Dapur: Pulanggeni, 5 Luk (turns).

Pamor: Lar Gangsir Lembut and Lar Gangsir Sedheng

Tangguh: Bugis Abad XIX (19th century)

Warangka: Bugis Makassar

Kayu: Gaharu

 

Dimensions:

Total length: 45cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Indrukwekkende, antieke Pulanggeni keris, kris - Bugis Abad XIX-era (19de eeuw) – Pulanggeni wilah met 5 luk en twee zeldzame pamors – Bugis Makassar gandar en warangka van het kostbare Gaharu hout.

 

Deze zeldzame, antieke Pulanggeni keris dateert van de Bugis Abad XIX-era (19de eeuw).

 

De wilah is bijzonder omdat het is gesmeed met twee aparte varianten van pamor Lar Gangsir. Lar Gangsir Lembut aan de ene zijde van de wilah en Lar Gangsir Sedheng aan de andere zijde.

 

Het pamormotief van Lar Gangsir wordt geclassificeerd als een exclusief pamor, omdat het zeer moeilijk te maken is zodat dat het zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van dit pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamormotief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor lar gangsir heeft mythische krachten die de eigenaar veel geluk brengt het voorkomt dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadwillende personen. Lar Gangsir = De titel van Ageman Siro, er wordt gezegd dat het een leer is van makrifat Sunan kalijaga, wat betekent dat de titel of positie van rang, roem, rijkdom, schoonheid en goed uiterlijk enzovoort in deze wereld slechts een ‘ageman’ is of kleding die kan worden gedragen en uitgetrokken. Het is niet eeuwig voor de eigenaar, het is allemaal een aanbetaling van de Almachtige die hij op een dag zeker nog een keer zal vragen. Als een pamflet in ons leven mogen we niet worden gevangen door de schittering van het sprankelende wereldleven. Ook niet door de voordelen die we hebben, waardoor we arrogant, arrogant, vergeetachtig zijn en willekeurig handelen tegenover anderen en hun waardigheid ondermijnen. Laat de sterke punten die we hebben geen boemerang voor onszelf maken. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we introspectiever en dankbaarder kunnen zijn, meer in staat zijn om andere mensen te respecteren en het zal ons natuurlijk wijzer maken in het reageren op onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Pulanggeni dapur met 5 luk. Pulanggeni kan worden geïnterpreteerd als honderdtal wierook (religieuze geur), wat symboliseert dat mensen in dit leven moeten streven naar een geurige naam door zich altijd goed te gedragen, altijd anderen te helpen en hun leven te vullen met dingen die gunstig zijn voor de natie, staat en religie, niet alleen nadenken over zichzelf en groepsbelangen.

 

Door zich goed te gedragen en altijd dingen te doen die gunstig zijn voor anderen, zal zijn naam zeker altijd herinnerd worden, ook al is het leven niet ingesloten in het lichaam.

 

In het verleden was een keris met dapur Pulanggeni voorbehouden aan strijders, als een symbool van strijd en oprechtheid bij het verdedigen van de natie en het land, zodat de goede naam altijd geurig was en voor altijd herinnerd. Pulanggeni is de leidraad van het leven, zodat de eigenaar altijd goed doet voor anderen zodat hij een goede naam heeft die altijd zal worden onthouden.

 

De keris huist in een even indrukwekkende Bugis Makassar warangka en gandar, gesneden van het zeer zeldzame en kostbare Gaharu hout. Momenteel bedraagt de prijs van Gaharu hout ongeveer IDR. 37.000.000,= per kilo.

 

Aan de bovenzijde prijkt een gedetailleerde Patah Tiga greep dat is afgezet met een zware, koperen selut.

 

Kenmerken:

Dapur: Pulanggeni, 5 Luk (bochten).

Pamor: Lar Gangsir Lembut en Lar Gangsir Sedheng

Tangguh: Bugis Abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Bugis Makassar

Kayu: Gaharu

 

Afmetingen:

Totale lengte: 45cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Rare, antique Pulanggeni keris, kris - Pulanggeni wilah with two pamors

€ 495,00Price
    bottom of page