top of page

Antique and very rare Korowelang Tombak - Cirebon Abad XV (15th century) - Korowelang wilah with 13 luk (waves) and silver Beras Wutah pamor - Authentic hilt and scabbard.

(Article number: 1776)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and very rare Korowelang Tombaqk dates from the Cirebon Abad XV era (15th century).

 

Korowelang is the name of a Tombak with thirteen luk (turns).

 

Korowelang Tombak is very rare and therefore also popular among Tombak enthusiasts. . A Korowelang Tombak possesses spiritual powers that bring good luck to its owner and increases his authority and leadership. If the person has many subordinates, his subordinates will be loyal and obedient to him.

 

In the puppet story, the Tombak Korowelang is an heirloom spear of Prabu Pandu Dewanata which was then passed on to his eldest son or Pandhawa's eldest brother, namely Puntadewa. Besides the Korowelang Tombak, Puntadewa also owned other pusakas, namely the Kalimasada Amulet and Songsong Tunggul Naga. Semar wanted to "borrow" these three pusakas in his resolve to rebuild heaven.

What does Semar Mbangun Heaven mean then? In fact, Semar's intention was to build the souls of the Pandavas. The heaven intended by Semar is the soul, taste and spirituality of the Pandavas. In addition, accompanied by a request to bring three heirlooms: Jamus Kalimasada, Spear Karawelang and Umbrella Tunggulnaga.

 

The symbolism of the three heirlooms is enough to explain Semar's good intentions in building the warrior spirit he cherishes:

Kalimasada is often interpreted as a phrase of the creed. With this pusaka, Semar wanted to improve the spiritual world. Tombak Korowelang is a symbol of the sharpness of a strong person. With this, Semar wanted to build the sharpness of the heart, the sharpness of the eyesight and the senses of the Pandavas. The essence of this piece is a message that is relevant through the ages, where eventually the tyrants/regimes will be corrected by their own people. Power is always intoxicating, so the ruler is often negligent in the mandate entrusted to him. Therefore, as a leader, he must be willing to listen to the voice of the people, which, though soft, sometimes contains good intentions and the value of the truth.

 

Furthermore, the wilah is forged with a silver Beras Wutah pamor motif. I had the Tombak ritual washed in Indonesia, which renewed the pamor.

 

The keris is housed in the authentic sheath. This Tombak has been owned by a family in Cirebon for generations. The Tombak was so dear to them that they had a close-fitting cloth cover made around the sheath.

 

Characteristics:

Dapur: Korowelang, 13 luk (turns).

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Cirebon Abad XV (15th century)

 

Dimensions:

Total length: 44.5cm.

Length of the tombak: 43cm.

Wilah length: 32cm.

 

Antiek en zeer zeldzame Korowelang Tombak – Cirebon Abad XV (15de eeuw) – Korowelang wilah met 13 luk (bochten) en zilveren Beras Wutah pamor – Authentieke greep en schede.

 

Deze antieke en zeer zeldzame Korowelang Tombaqk dateert van de Cirebon Abad XV-era (15de eeuw).

 

Korowelang is de benaming van een Tombak met dertien luk (bochten).

 

Korowelang Tombak is zeer zeldzaam en daarom ook populair onder Tombak liefhebbers. . Een Korowelang Tombak bezit spirituele krachten die de eigenaar veel geluk brengt en zijn gezag en leiderschap vergroot. Als de persoon veel ondergeschikten heeft, zullen zijn ondergeschikten loyaal en gehoorzaam aan hem zijn.

 

In het poppenverhaal is de Tombak Korowelang een erfstukspeer van Prabu Pandu Dewanata die vervolgens werd doorgegeven aan zijn oudste zoon of Pandhawa's oudste broer, namelijk Puntadewa. Naast de Korowelang Tombak bezat Puntadewa ook andere pusaka’s , namelijk de Kalimasada Amulet en Songsong Tunggul Naga. Deze drie pusaka’s wilde Semar wilde 'lenen' in zijn voornemen om de hemel te herbouwen.

Wat betekent Semar Mbangun Heaven dan? In feite was het de bedoeling van Semar om de zielen van de Pandava's te bouwen. De hemel bedoeld door Semar is de ziel, smaak en spiritualiteit van de Pandava's. Bovendien vergezeld van een verzoek om drie erfstukken mee te nemen: Jamus Kalimasada, Spear Karawelang en Umbrella Tunggulnaga.

 

De symboliek van de drie erfstukken is voldoende om Semars goede bedoelingen te verklaren bij het opbouwen van de krijgersgeest die hij koestert:

Kalimasada wordt vaak geïnterpreteerd als een zin van het credo. Met deze pusaka wilde Semar de spirituele wereld verbeteren. Tombak Korowelang is een symbool van de scherpte van een sterk persoon. Hiermee wou Semar scherpte van het hart, de scherpte van het gezichtsvermogen en de zintuigen van de Pandava's op te bouwen. De essentie van dit stuk is een boodschap die door de eeuwen heen relevant is, waar uiteindelijk de tirannen/regimes gecorrigeerd zullen worden door hun eigen volk. Macht is altijd bedwelmend, waardoor de heerser vaak nalatig is in het hem toevertrouwde mandaat. Daarom moet hij als leider bereid zijn te luisteren naar de stem van het volk, die, hoewel zacht, soms goede bedoelingen en de waarde van de waarheid bevat.

 

Verder is de wilah gesmeed met een zilveren Beras Wutah pamor-motief. Ik heb de Tombak in Indonesië ritueel laten wassen waardoor het pamor hernieuwd is.

 

De Tombak huist in de authentieke schede. Deze Tombak is generatieslang in bezit geweest van een familie in Cirebon. De Tombak was hen zo dierbaar dat zij een nauw passende stoffen hoes om de schede hebben laten maken.

 

Kenmerken:

Dapur: Korowelang, 13 luk (bochten).

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Cirebon Abad XV (15de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44,5cm.

Lengte van de tombak: 43cm.

Lengte van de wilah: 32cm.

Rare, antique Korowelang Tombak - Wilah with 13 luk - Beras Wutah pamor

€ 260,00Price
    bottom of page