top of page

Powerful old Parungsari keris - 16th century wilah (blade) with 13 Luk (waves) - Ngulit Semangka pamor - Warangka (boat) and ukiran (hilt) made of pelet Ngingrim wood.

 

The powerful old wilah of this keris dates from the Mataram Senopathic era (16th century) and is forged to Parungsari dapur (shape) with 13 Luk (waves). Old kerisses with 13 Luk are becoming very rare.

 

Parung = valley; Sari = Flower - There is an idiom that says, "Although a flower grows in a steep valley and no one approaches it, it does not mean that it becomes fragrant and beautiful". Likewise, a wise person will always uphold virtue and truth, even in difficult circumstances, he does not lose his identity. Regardless of growing up somewhere far out of the reach of humans, he still grew up with his fragrant, fragrant nature. No matter who is judging or not, he still shows his beauty. In principle, flowers cannot speak, but he conveys the truth without words through concrete actions. This is a beautiful true person who follows what conscience says.

 

Authenticity is an attitude in which people can be themselves and recognize themselves and their lives. The flower will continue to develop in its life, there is no motive, no worries, all lived with adoration, sincerity and unselfish enthusiasm. Flowers always follow the swaying wind and always bow their heads. They always radiate their fragrance, no matter who approaches the flower. For the old, young, rich, poor, the flower still gives the same appearance, it does not have the heart to discriminate or judge. His heart is full of recognition and spaciousness of the chest.

 

Dapur Parungsari empowers the owner to live his life in the above manner.

 

In addition to this special Dapur, the anthracite-colored wilah is forged with Ngulit Semangka pamor. This keris possesses spiritual powers that help the owner of the keris to broaden his network and make him much loved within this network which will both increase his power and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The top of the keris is adorned with an antique Nunggak Semi ukiran, model wanda Yudawinatan from Surakarta, which is trimmed with a silver Parijatha mendak.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman Warangka model Kagok Bangih, which is carved from the exclusive pellet Ngingrim wood. A copper Blewah (half open) Loop pendok covers the gandar.

 

Providence:

This keris comes from a collection of kerises that I acquired from an Indonesian man who lives in Mlambong. This man is elderly and collected kerises not for aesthetic value but for spiritual value. He once added this keris to his collection because it strengthened him to live as a pure and honest person. He therefore gave this keris the appropriate name "Kaendahan sejati", loosely translated this means: "true beauty".

 

Characteristics:

Dapur: Parungsari, 13 Luk (turns)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Senopathic era (16th century)

Warangka: Solo Gayaman model Kagok Bangih

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Krachtige oude Parungsari keris – 16e -eeuwse wilah (kling) met 13 Luk (bochten) – Ngulit Semangka pamor – Warangka (schuit) en ukiran (greep) van pelet Ngingrim hout.

 

De krachtige, oude wilah van deze keris dateert van van de Mataram Senopaten era (16e eeuw) en is gesmeed naar Parungsari dapur (vorm) met 13 Luk (bochten). Oude kerissen met 13 Luk zijn zeldzaam aan het worden.

 

Parung = vallei; Sari = bloem - Er is een idioom dat zegt: "Hoewel een bloem in een steile vallei groeit en niemand hem nadert, betekent dit niet dat hij geurig en mooi wordt". Evenzo zal een wijs persoon altijd deugd en waarheid hooghouden, zelfs in moeilijke omstandigheden verliest hij zijn identiteit niet. Ongeacht dat hij ergens opgroeide, wat ver buiten het bereik van mensen lag, groeide hij nog steeds op met zijn geurige, geurige karakter. Het maakt niet uit wie oordeelt of niet, hij toont nog steeds zijn schoonheid. Bloemen kunnen in principe niet spreken, maar hij brengt de waarheid zonder woorden over door concrete acties. Dit is een mooie ware persoon die volgt wat het geweten zegt.

 

Authenticiteit is een houding waarin mensen zichzelf kunnen zijn en zichzelf en hun leven kunnen herkennen. De bloem zal zich blijven ontwikkelen in zijn leven, er is geen enkel motief, geen zorgen, leefden allemaal met aanbidding, oprechtheid en onbaatzuchtige enthousiasme.


Dapur Parungsari geeft de eigenaar kracht om op de bovenvermelde wijze zijn leven te leiden.

 

Naast dit bijzondere Dapur is de antracietkleurige wilah gesmeed met Ngulit Semangka pamor. Deze keris bezit spirituele krachten die de eigenaar van de keris helpt om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Nunggak Semi ukiran, model wanda Yudawinatan van Surakarta dat aan de onderzijde is afgezet met een zilveren Parijatha mendak.

 

De keris huist in een Solo Gayaman Warangka model Kagok Bangih dat van het bijzondere pelet Ngingrim hout is gesneden. Een koperen Blewah (half open) Lus pendok bedekt de gandar.

 

Providence:

Deze keris is afkomstig van een collectie kerissen die ik heb mogen overnemen van een Indonesische man die in Mlambong woonachtig is. Deze man is al op leeftijd en verzamelde kerissen niet vanuit esthetische waarde maar vanuit spirituele waarde. Hij heeft deze keris ooit aan zijn verzameling toegevoegd omdat het hem versterkte om als een puur en eerlijk mens te leven. Hij gaf deze keris dan ook de passende naam ‘Kaendahan sejati’, vrij vertaald betekent dit: ‘ware schoonheid’.

 

Kenmerken:

Dapur: Parungsari, 13 Luk (bochten)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Senopaten era (16e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman model Kagok Bangih

Kayu: pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Powerful old Parungsari keris - 16th century wilah (blade) with 13 Luk (waves)

€ 215,00Price
    bottom of page