top of page

Palembang Panimbal keris, kris - Sriwijaya era (12th Century) – Wilah with Panimbal dapur and Kelengan pamor – Typical Palembang Warangka – Rare Balu Mekambin hilt set on a silver cup.

 

This ancient Palembang Panimbal keris dates to the Sriwijaya era (12th Century).

 

The wilah (blade) is forged to Panimbal dapur (shape) with 9 luk (waves). In Indonesian history kerisses with Dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner to become a person who was chosen or who won the trust of his superiors or even from the king and that he was thus trusted to carry out important tasks of the kingdom.

 

The wilah has a ganja iras. Usually keris have a loose ganja but with this wilah the ganja is forged in one piece with the wilah.

 

This Dapur has spiritual powers which will give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. Because of this the Panimbal keris became one of the kerisses that had its own class. Panimbal keris gives wisdom and power. It reminds us humans to always be responsible to do our duties and obligations as humans, namely duties and obligations to others. A Panimbal keris is believed to draw the powers of other kerisses to help its owner.

 

Furthermore, the wilah is forged with Kelengan pamor. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These kerisses absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's prudence and self-confidence.

 

The top of the keris is adorned with a rare Balu Mekambin hilt set on a silver cup.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal – 9 Luk – Ganja iras

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sriwijaya – 12th Century

Warangka: Palembang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 37,5cm.

Length of the Keris: 36cm.

Length of the Wilah: 27,5cm.

 

Palembang Panimbal keris, kris - Sriwijaya-era (12e eeuw) - Wilah met Panimbal dapur en Kelengan pamor - Typisch Palembang Warangka - Zeldzame Balu Mekambin-greep op een zilveren cup.

 

Deze oude Palembang Panimbal keris dateert van het Sriwijaya-tijdperk (12e eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed naar Panimbal dapur (vorm) met 9 luk (golven). In de Indonesische geschiedenis waren kerissen met Dapur Panimbal exclusief gereserveerd voor hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur de eigenaar zou kunnen helpen om een ​​persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen won van zijn superieuren of zelfs van de koning en dat hij dus werd toevertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren.

 

De wilah heeft een ganja iras. Meestal hebben kerissen een losse ganja maar bij deze wilah is de ganja in een stuk met de wilah gesmeed.

 

Deze Dapur heeft spirituele krachten die de eigenaar charisma en allure zullen geven in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd gehoord worden en hij zal vertrouwd en gehoorzaamd worden. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen die zijn eigen klasse had. Een Panimbal keris geeft wijsheid en kracht. Het herinnert ons mensen eraan om altijd verantwoordelijk te zijn voor het doen van onze plichten en verplichtingen als mensen, namelijk plichten en verplichtingen jegens anderen. Er wordt aangenomen dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar te helpen.

 

Verder is de wilah gesmeed met Kelengan pamor. Keleng keris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De ‘Guardians of the Earth’ zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt naar buiten door de aarde zichtbaar: de wonderlijke natuur van 'moeder aarde'. Langzaam maar volhardend is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden.

 

Deze kerissen absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu personen, geesten, ziekten of rampen zijn. Ze staan ​​ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien beschikken deze kerissen over magische krachten die de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De bovenkant van de keris is versierd met een zeldzaam Balu Mekambin-gevest op een zilveren cup.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal – 9 Luk – Ganja iras

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sriwijaya – 12e eeuw

Warangka: Palembang

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 37,5cm.

Lengte van de Keris: 36cm.

Lengte van de Wilah: 27,5cm.

 

Palembang Panimbal keris, kris - Sumatra - Sriwijaya era (12th Century)

€ 295,00Price
    bottom of page