top of page

Naga ploncon, kris rack, kris holder for 7 keris.

 

This beautiful Naga Ploncon can accommodate 7 keris. The openings for the keris are such that all types of keris fit into the ploncon.

 

On either side of the ploncon, beautifully carved Nagas (dragons) each sporting a crown on the head. The tails of the nagas go up and form the sides of the ploncon.

 

The front shows equally detailed carved floral motifs.

 

The Naga is considered in Javanese cultural as synonymous with the teachings of spiritualism, teachings of leadership and representation of power and government.

 

The Naga is also considered a symbol of longevity because of its ability to change skin (mlungsungi), in addition to being able to live in all places: on Earth (Earth Dragon), in the Sky (Air Dragon), or on the seabed (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Naga is regarded as the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In the concept of Jawa Ratu, it is believed to be the incarnation of a god in the world.

 

The head of the Naga is slightly raised. This position is interpreted as the attitude of a leader who always shows dignity and self-confidence. Aware of his responsibility as a leader. Moreover, this attitude denotes that of a leader who is steadfastly impartial. The Naga's leadership stance is also implied by the shape of the dragon's eyes that look around with a straight gaze. This shape of eyes can be interpreted as a leader's attitude to be sharp in the eye (lantip rasane), sharp in mind (lantip pangraitane) and also sharp in sight (lantip paningale). If the eyes of a leader's heart and mind are sharp, they can guide him in seeing everything, so he is not easily provoked by the visible sight alone, but is also able to see even the invisible. A leader must be able to carefully delve into all matters and problems from all sides so that he does not make mistakes in policy making.

 

Dimensions:

Width: 87cm.

Height: 51cm.

Depth: 20cm.

 

Naga ploncon, krisrek, krishouder voor 7 kerissen.

 

Deze prachtige Naga ploncon biedt plaats aan 7 kerissen. De openingen voor de keris zijn dusdanig dat alle soorten kerissen in de ploncon passen.

 

Aan weerszijden van de ploncon pronken prachtig gesneden Naga’s (draken) elk met een kroon op de kop. De staarten van de naga’s gaan omhoog en vormen de zijkanten van de ploncon.

 

De voorzijde toont even gedetailleerd gesneden florale motieven.

 

De Naga wordt in Javaanse culturele beschouwd als synoniem met de leringen van spiritualisme, leringen van leiderschap en representatie van macht en regering.

 

De Naga wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege zijn vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aardedraak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Naga wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld.

 

De kop van de Naga is iets opgeheven. Deze positie wordt geïnterpreteerd als de houding van een leider die altijd waardigheid en zelfvertrouwen toont. Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als leiding. Bovendien duidt deze houding als die van een leider die standvastig onpartijdig is. De leiderschapshouding van de Naga wordt ook geïmpliceerd door de vorm van de drakenogen die rondkijken met een rechte blik. Deze vorm van ogen kan worden geïnterpreteerd als de houding van een leider om scherp in het oog te zijn (lantip rasane), scherp van geest (lantip pangraitane) en ook scherp in zicht (lantip paningale). Als de ogen van het hart en de geest van een leider scherp zijn, kunnen ze hem leiden bij het zien van alles, dus hij wordt niet gemakkelijk geprovoceerd door het zichtbare zicht alleen, maar is ook in staat om zelfs het onzichtbare te zien. Een leider moet in staat zijn om van alle kanten zorgvuldig in alle zaken en problemen te duiken, zodat hij geen fouten maakt bij het maken van beleid.

 

Afmetingen:

Breedte: 87cm.

Hoogte: 51cm.

Diepte: 20cm.

 

Naga ploncon, kris rack, kris holder for 7 keris.

€ 275,00Price
    bottom of page