top of page

Amazing Naga Liman keris, kris - Pajajaran era (12th century) – Wilah with scarce Kukus angin pusut pamor motif and Naga Liman dapur – Gayaman Bancih waragka of Pelet kendhit wutuh wood – Silver bunton pendok.

 

The wilah (blade) of this antique keris dates from the Pajajaran era (12th century). It is forged with the very scarce Kukus angin pusut pamor motif. This pamor has magical powers that increases the authority of the owner and enhances his leadership qualities making him admired and respected by people in his professional and private network.

 

Pamor Kukus angin pusut is classified as a Rekan (fire) pamor according to the earthly elements fire, water, air, earth, spirit. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire provides heat, energy and has a transformative effect. A devastating fire can emerge from a first small flame. It keeps changing and "eats up" all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire". Which means something like being very enthusiastic. Our "inner fire" consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Beside the rare pamor the wilah is forged to the equaly rare dapur Naga Liman. Naga Liman is a dapur (shape) in which the gandik portion of the keris is forged in the shape of an elephant's head, complete with a trunk. Dapur Naga Liman is rare like other dhapur ganan such as nagasasra and singo barong.

 

People have always been looking for a supernatural power and believe that that power can bring them goodness and happiness. If that power cannot bring them goodness and happiness, people will leave that power. However, if you feel that this power brings benefits in life, it will be used as a life role model. Anthropomorph (humanity or attribution of human form / character) is a symbol of the power believed to bring goodness and happiness to mankind. One of them is Naga Liman. This form also means that a king / leader should not worship his personality by giving priority to the lusts of the world. There is a term deposited from bondo anamung, raga anamung silihing Gusti kang akarya universe, meaning "property is only a deposit and the body or body is only a loan from God who created nature". So when you become a leader, you will always be aware that degree and rank are a mandate from God that must be carried out correctly. The higher the grade and rank, the heavier the obligations.

 

The keris is housed in a Gayaman Bancih Warangka carved from pellet kendit wutuh wood. The owner of a keris with a pellet kendit wutuh Warangka is believed to be able to easily bind customers, followers and other people under his influence.

 

A silver bunton pendok with fine decorations covers the gadar (scabbard).

 

Characteristics:

Dapur: Naga Liman (the elephant head naga)

Pamor: Kukus angin pusut - Rekan

Tangguh: Pajajaran (12th century).

Warangka: Gayaman Bancih

Kayu: Pelet kendhit wutuh

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 40,5cm.

Length of the Wilah: 30,5cm.

 

Verbazingwekkende Naga Liman keris, kris - Pajajaran tijdperk (12e eeuw) - Wilah met zeldzaam Kukus angin pusut pamor motief en Naga Liman dapur - Gayaman Bancih waragka van Pelet kendhit wutuh hout - Zilveren bunton pendok.

 

De wilah (kling) van deze antieke keris dateert uit het Pajajaran-tijdperk (12e eeuw). Het is gesmeed met het zeer zeldzame Kukus angin pusut pamor-motief. Deze pamor heeft magische krachten die de autoriteit van de eigenaar vergroten en zijn leiderschapskwaliteiten versterken, waardoor hij bewonderd en gerespecteerd wordt door mensen in zijn professionele en privé-netwerk.

 

Pamor Kukus angin pusut is geclassificeerd als een Rekan (vuur) pamor volgens de aardse elementen vuur, water, lucht, aarde, geest. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerend effect. Een verwoestende brand kan ontstaan ​​uit een eerste kleine vlam. Het verandert voortdurend en "eet" alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het heeft echter ook een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan ​​nieuwe woonruimtes. De subtielere betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord "in brand". Dat betekent zoiets als heel enthousiast zijn. Ons "innerlijke vuur" bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als het element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om dingen te ondernemen, dingen te doen. Maken.

 

Naast de zeldzame pamor is de wilah gesmeed tot de even zeldzame dapur Naga Liman. Naga Liman is een dapur (vorm) waarbij het gandikgedeelte van de keris is gesmeed in de vorm van een olifantenkop, compleet met slurf. Dapur Naga Liman is zeldzaam zoals andere dhapur ganan zoals nagasasra en singo barong.

 

Mensen zijn altijd op zoek geweest naar een bovennatuurlijke kracht en geloven dat die kracht hen goedheid en geluk kan brengen. Als die kracht hun geen goedheid en geluk kan brengen, zullen mensen die kracht verlaten. Als je echter het gevoel hebt dat deze kracht voordelen in het leven oplevert, zal het als een levensrolmodel worden gebruikt. Antropomorf (menselijkheid of toekenning van menselijke vorm / karakter) is een symbool van de kracht waarvan wordt aangenomen dat het de mensheid goedheid en geluk brengt. Een van hen is Naga Liman. Deze vorm betekent ook dat een koning / leider zijn persoonlijkheid niet mag aanbidden door voorrang te geven aan de lusten van de wereld. Er is een term gedeponeerd van bondo anamung, raga anamung silihing Gusti kang akarya universum, wat betekent "eigendom is slechts een deposito en het lichaam of lichaam is slechts een lening van God die de natuur heeft geschapen". Dus als je een leider wordt, zul je je er altijd van bewust zijn dat graad en rang een mandaat van God zijn dat correct moet worden uitgevoerd. Hoe hoger de rang en rang, hoe zwaarder de verplichtingen.

 

De keris is huist in een Gayaman Bancih Warangka gesneden uit pellet kendit wutuh hout. Aangenomen wordt dat de eigenaar van een keris met een pellet kendit wutuh Warangka gemakkelijk klanten, volgers en andere mensen onder zijn invloed kan binden.

 

Een zilveren buntonpendok met fijne versieringen bedekt de gadar (schede).

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Liman (de olifantenkop naga)

Pamor: Kukus angin pusut - Rekan

Tangguh: Pajajaran (12e eeuw).

Warangka: Gayaman Bancih

Kayu: Pelet kendhit wutuh

 

Dimensies:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 40,5 cm.

Lengte van de Wilah: 30,5cm.


(1177)

Naga Liman keris, kris - Pajajaran era - Scarce Kukus angin pusut pamor

€ 495,00Price
    bottom of page