top of page

Koro Welang keris, kris - Pengging era (15th century) - Wilah with 13 luk (curves) and Ilining Warih pamor motif - Solo Ladrang Kesatriaan warangka - Beautiful, deeply embossed copper pendok.

 

The wilah of this ancient Koro Welang keris dates from the Pengging era (15th century).

 

According to the Keris Encyclopedia written by Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004)  a Korowelang keris is a rare keris. In the Majapahit era, King Brawijaya's keris, called Jalak Sumelang Gandring, disappeared from the keraton. Empu Supa Mandrangi, after consultation with the sultan, agreed to recover the stolen royal heirloom. He then went to the Blambangan area and disguised himself as Ki Pitrang. Because of his skill in making keris, Ki Pitrang quickly became famous. Ki Pitrang was once called by Adipati Blambangan, called Siyunglaut, to make a keris. After the Adipati removed the keris for use, Ki Pitrang finally knew it was the keris that was being sought. Ki Pitrang then agreed to make the keris putran. Then 2 (two) identical kerises were made, and the original was hidden. Then the second white keris was presented to the Duke of Siyunglaut. Fortunately, the Adipati rewarded Ki Pitrang, his daughter, Retna Sugiyah. This princess has been married several times, but the marriage is never long, the husband always dies. Ki Pitrang wondered what secrets the princess actually held. Finally, the secret became known, because on the princess's genitals was a Welang snake, where the snake comes out and bites the genitals of the man who carries it. The Welang snake was pulled out and then buried under a Koro tree (a kind of legume). At night the Welang snake that was buried disappeared, all that remains was a keris luk thirteen. Ki Pitrang called the keris Koro Welang.

 

Furthermore, the wilah is forged with a complex Ilining Warih pamor motif. Pamor lines run along the length of the keris, starting at the base of the Wilah (blade) and continuing to the tip of the Wilah (blade). Some pamor lines are intact, others broken or branched. Ilining Warih means "running water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will provide the owners with new situations and opportunities in difficult times in his life. Like the philosophy of water that always flows to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the keris owner to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is in high demand because it brings good luck to its owner.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang Kesatrian warangka made of Trembalo wood. In ancient times these warangkas were reserved for noble warriors. The gandar (sheath) is covered with a copper bunton pendok with deeply embossed floral motifs.

 

At the top of the keris is a Nunggak semi-grip model cantheng that is trimmed with a kendhit mendak in which 10 cut stones are set.

 

Characteristics:

Dapur: Koro Welang (13 luk)

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Pengging era (15th century)

Warangka: Solo Ladrang Kesatrian

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 29cm.

 

Koro Welang keris, kris - Pengging era (15de eeuw) – Wilah met 13 luk (bochten) en Ilining Warih pamormotief - Solo Ladrang Kesatriaan warangka – Prachtige, diep gedreven, koperen pendok.

 

De wilah van deze oude Koro Welang keris stamt van de Pengging era (15de eeuw).

 

Volgens het Keris Encyclopedia geschreven door Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004) is een Korowelang keris een zeldzame keris. In het Majapahit-tijdperk verdween de keris van koning Brawijaya, genaamd Jalak Sumelang Gandring, uit de keraton. Empu Supa Mandrangi, stemde, na overleg met de sultan, ermee in om het gestolen koninklijke erfstuk terug te krijgen. Hij ging toen naar het Blambangan-gebied en vermomde zich als Ki Pitrang. Vanwege zijn vaardigheid in het maken van kerissen, werd Ki Pitrang al snel beroemd. Ooit werd Ki Pitrang door Adipati Blambangan, genaamd Siyunglaut, geroepen om een ​​keris te maken. Nadat de Adipati de keris had weggehaald om te gebruiken, wist Ki Pitrang eindelijk dat het de keris was die werd gezocht. Ki Pitrang stemde toen toe om de keris putran te maken. Vervolgens werden 2 (twee) identieke kerissen gemaakt, en het origineel werd verborgen. Vervolgens werd de tweede witte keris gepresenteerd aan de hertog van Siyunglaut. Gelukkig beloonde de Adipati Ki Pitrang, zijn dochter, Retna Sugiyah. Deze prinses is meerdere keren getrouwd geweest, maar het huwelijk is nooit lang, de echtgenoot sterft altijd. Ki Pitrang was benieuwd welke geheimen de prinses eigenlijk had. Eindelijk werd het geheim bekend, want op de geslachtsdelen van de prinses bevindt zich een Welang-slang, waar de slang naar buiten komt en in de geslachtsdelen van de man bijt die het draagt. De welangslang werd uitgetrokken en vervolgens onder een Koro-boom (een soort peulvrucht) bgraven. 's Nachts verdwijnt de Welang-slang die werd begraven, het enige dat overblijft is een keris luk dertien. Ki Pitrang noemde de keris Koro Welang.

 

Verder is de wilah gesmeed met een complexe Ilining Warih pamormotief. Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Deze pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Deze pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

De keris huist in een Solo Ladrang Kesatriaan warangka van Trembalo hout. Deze warangka’s waren in de oudheid voorbehouden aan nobele strijders. De gandar (schede) is bedekt met een koperen bunton pendok met diep gedreven florale motieven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak semi greep model cantheng dat is afgezet met een kendhit mendak waarin 10 geslepen steentjes zijn gezet.

 

Kenmerken:

Dapur: Koro Welang (13 luk)

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Pengging era (15de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang Kesatriaan

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 29cm.

 

 

Koro Welang keris, kris - Pengging era (15th century) - Wilah with 13 luk

€ 225,00Price
    bottom of page