top of page

Stunning keris, kris Anak Alang– Bahari, Panjang keris, kris – Sumatra abad XX-era (begin 20th century) – Wilah with complex version of pamor Patra Sinungging and Wengkon -  Bulan Sabit warangka and gandar of dark Sonokembang wood with silver mountings – Anak Ayam hilt.

(Article number: 2014)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This Anak Alang keris is stunning in all its aspects. To begin, the keris is housed in a Bulan Sabit warangka and gandar dark Sonokembang wood. The near black background has dark gold clouds. The gandar is covered with zilver mountings with deeply driven floral patterns.

 

Some would call this a keris Panjang (executioners keris) but it is infact a keris Anak Alang. Kerisses with such long wilah’s can be devided into three groups; 1. Bahari (blade length 23 – 31cm. 2. Anak Alang (blade length 35 – 44cm). 3. Panjang (blade length 46 – 56cm). These long bladed kerisses are also known as the "executioner keris" since they were usually owned by a Malay (or other cognate ethnicity) aristocrat who had execution authority.

 

The wilah measures 39,5cm (excluding peksi) and is forged with a complex version of the rare pamor Patra Sinungging which is framed with pamor Wengkon. At first glance pamor Patra Sinungging looks like pamor Ngulit Semanka but it has a finer structure and is often framed by pamor Wengkon. It possesses magical powers that helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

The pamor lines symbolize different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The top of the keris is adorned with a Anak Ayam hilt of the same wood as the warangka is carved from.

 

The isi of this keris has a strong connection with the INGWAZ ruine. It holds the message to the need to get rid of unnecessary stuff and get ready for something new and unusual. It creates a balance of vitality and circumstances and promotes fertility and soul blossoming for its owner. If you need to open up new domains for self-expression, then he will help you with this. The work you have begun must be finished and all energy must be concentrated on this goal. The isi assists in fending off the burden of the past. Finally, there is a solid way out of the standstill. All your undertakings will come to a successful end. You already have the strength to choose a new path. His spiritual power will infuse all your endeavors with the energy of growth, rewiring then negative thinking into more positive. Your life is full of onward movement and flourishing. It is a symbol of energy release. It has only good energy. Using his advice, the isi will turn out to be efficient in eliminating all negative and affecting events in a good way.

 

Characteristics:

Dapur: Anak Alang

Pamor: Patra Sinungging

Tangguh: Sumatra abad XX (begin 20th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sonokembang

 

Dimensions:

Total length: 60,5cm.

Length of the Keris: 48,5cm.

Length of the Wilah: 39,5cm.

 

Majestueuze keris, kris Anak Alang– Bahari, Panjang keris, kris – Sumatra abad XX-tijdperk (begin 20e eeuw) – Wilah met complexe versie van pamor Patra Sinungging en Wengkon - Bulan Sabit warangka en gandar van donker Sonokembang hout met zilveren monturen – Anak Ayam greep.

 

Deze Anak Alang keris is verbluffend in al zijn aspecten. Om te beginnen huist de keris in een Bulan Sabit warangka en gandar donker Sonokembang-hout. De bijna zwarte achtergrond heeft donkere gouden wolken. De gandar is bedekt met zilveren monturen met diep gedreven florale motieven.

 

Sommigen zouden dit een keris Panjang (executie keris) noemen, maar het is in feite een keris Anak Alang. Kerissen met zulke lange wilah’s zijn onder te verdelen in drie groepen; 1. Bahari (wilah-lengte 23 – 31 cm. 2. Anak Alang (wilah-lengte 35 – 44 cm). 3. Panjang (wilah-lengte 46 – 56 cm). Deze kerissen met lange wilahs worden ook wel de "executie keris" genoemd, omdat ze gewoonlijk eigendom van een Maleisische (of andere verwante etniciteit) aristocraat die executiebevoegdheid had.

 

De wilah meet 39,5 cm (exclusief peksi) en is gesmeed met een complexe versie van de zeldzame pamor Patra Sinungging die is omlijst met pamor Wengkon. Pamor Patra Sinungging lijkt op het eerste gezicht op pamor Ngulit Semanka maar heeft een fijnere structuur en wordt vaak omlijst door pamor Wengkon. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris helpen zijn netwerk te verbreden en ervoor zorgen dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen symboliseren verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Anak Ayam greep van hetzelfde hout als waar de warangka uit is gesneden.

 

De isi van deze keris heeft een sterke band met de INGWAZ-ruïne. Het houdt de boodschap vast aan de noodzaak om onnodige dingen weg te doen en je voor te bereiden op iets nieuws en ongewoons. Het creëert een balans tussen vitaliteit en omstandigheden en bevordert de spirituele vruchtbaarheid en zielsbloei voor de eigenaar. Als je nieuwe domeinen voor zelfexpressie moet openen, dan zal hij je hierbij helpen. Het werk waaraan je bent begonnen moet worden afgemaakt en alle energie moet op dit doel worden geconcentreerd. De isi helpt bij het afweren van de last van het verleden. Eindelijk is er een solide uitweg uit de stilstand. Al uw ondernemingen zullen tot een goed einde komen. Je hebt al de kracht om een nieuw pad te kiezen. Zijn spirituele kracht zal al je inspanningen bezielen met de energie van groei, en negatief denken ombuigen naar positiever. Je leven is vol voorwaartse beweging en bloei. Het is een symbool van het vrijkomen van energie. Het heeft alleen goede energie. Met behulp van zijn advies zal de isi efficiënt blijken te zijn in het op een goede manier elimineren van alle negatieve en beïnvloedende gebeurtenissen.

 

Kenmerken:

Dapur: Anak Alang

Pamor: Patra Sinunging

Tangguh: Sumatra abad XX (begin 20e eeuw)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sonokembang

 

Dimensies:

Totale lengte: 60,5cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm.

keris, kris Anak Alang – Bahari, Panjang keris, kris

€ 345,00Price
    bottom of page