top of page

Antique Brojol keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17th century) – Wilah with Mlindjon pamor and brojol dapur – Solo Ladrang warangka of golden Cendana wood – Beautiful copper pendok with deeply driven floral motifs – Antique Nunggak Semi hilt – Copper Parijatha mendak .

(Article number: 1286)

 

The anthracite-colored wilah of this old Brojol keris dates from the Mataram Amangkurat II era (17th century). Characteristic of this era is that the forging process is not optimal, so that the pamor motif is less striking.

 

The wilah is forged with pamor Mlindjon. Mlinjon is derived from the word melinjo - fruit of the tree so / mlinjo / tangkil (Gnetum gnemon Linn). It is so named because the pamor has an oval pattern arranged in a row, making the Empu very similar to a mlinjo seed. This pamor motif is now starting to become rare.

 

Mlinjo or called Tangkil in Sundanese is a type of open seed plant. Mlinjo does not produce true flowers and fruits because it is not a flowering plant. What is considered a fruit is actually a seed that is immediately visible because it lies between the leaves, which are not wrapped in flesh but wrapped in an outer shell. If it is reddish, it will contrast sharply with the green leaves. Mlinjo seeds growing in groups will always remind people that people are social beings who cannot live alone (individualists) and are expected not to forget the close family bond and their life which can bear much good fruit. The circular pattern (oval) of the pamor mlinjon also symbolizes one of the elements of aquatic life (lust Supiyah). Lust Supiah comes from essence so that it inherits the qualities of water. The nature of water, among other things, is to seek the lowest position, as opposed to fire/anger that always leads upwards. Teach us to be humble before others and always to humble ourselves before God. Also a series of prayers and hope that the owner will be able to remove all challenges or obstacles in life calmly, with patience with constant effort and constant effort.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions making him more focused on achieving his goals in life.

 

The keris house in a Solo Ladrang warangka of the almost golden Cendana wood. A beautiful copper bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Mlindjon

Tangguh: Mataram Amangkurat II (17th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 41.5 cm.

Length of the Wilah: 31cm.

 

Antieke Brojol keris, kris - Mataram Amangkurat II era (17de eeuw) – Wilah met Mlindjon pamor en brojol dapur – Solo Ladrang warangka van het gouden Cendana hout – Prachtige, koperen pendok met diep gedreven florale motieven – Antieke Nunggak Semi greep – Koperen Parijatha mendak.

 

De antracietkleurige wilah van deze oude Brojol keris stamt van de Mataram Amangkurat II era (17de eeuw). Kenmerkend voor dit tijdperk is dat het smeedproces niet optimaal is waardoor het pamormotief minder opvallend is.

 

De wilah is gemsmeed met pamor Mlindjon. Mlinjon is afgeleid van het woord melinjo - vrucht van de boom dus / mlinjo / tangkil (Gnetum gnemon Linn). Het wordt zo genoemd omdat de pamor een ovaal patroon heeft dat in een rij is gerangschikt, waardoor de Empu erg lijkt op een mlinjo-zaad. Dit pamormotief begint nu zeldzaam te worden.

 

Mlinjo of in het Soendanees Tangkil genoemd, is een soort open zaadplant. Mlinjo geeft geen echte bloemen en vruchten omdat het geen bloeiende plant is. Wat als een vrucht wordt beschouwd, is eigenlijk een zaadje dat direct zichtbaar is omdat het tussen de bladeren ligt, die niet in vlees zijn gewikkeld maar in een buitenste schil zijn gewikkeld. Als het roodachtig is, zal het scherp contrasteren met de groene bladeren. Mlinjo-zaden die in groepen groeien, zullen mensen er altijd aan herinneren dat mensen sociale wezens zijn die niet alleen kunnen leven (individualisten) en er wordt verwacht dat ze de hechte familieband en hun leven niet vergeten, die veel goede vruchten kan voortbrengen. Het cirkelpatroon (ovaal) van de pamor mlinjon symboliseert ook een van de elementen van het waterleven (lust Supiyah). Lust Supiah komt van essentie, zodat het de kwaliteiten van water erft. De aard van o.a. water is het zoeken naar de laagste stand, in tegenstelling tot vuur/woede die altijd naar boven leidt. Leer ons nederig te zijn tegenover anderen en ons altijd te vernederen voor God. Ook een reeks gebeden en hoop dat de eigenaar in staat zal zijn om alle uitdagingen of obstakels in het leven rustig, met geduld met constante inspanning en constante inspanning te verwijderen.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

De keris huis in een Solo Ladrang warangka van het haast gouden Cendana hout. Een prachtige, koperen bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Mlindjon

Tangguh: Mataram Amangkurat II (17de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah: 31cm.

 

Indonesian Brojol keris, kris - Mlindjon pamor and brojol dapur - Mataram era

€ 175,00Price
    bottom of page