top of page

Highly charged Sinom Robyong keris - Singosari era (13th century) - Wilah with Sinom Robyong dapur and Pendaringan Kebak pamor - Warangka made of beautiful Timoho wood - Deeply driven copper bunton pendok.

 

This highly charged Sinom Robyong keris comes from an Indonesian collection consisting of old, special and especially highly charged kerisses, all of which have strong and active Isis.

 

The wilah of this keris dates from the Singosari era (13th century) and is forged to Sinom Robyong dapur.

 

PHILOSOPHY: Taken literally, Sinom means hair that is not as thick as regular hair on the head. Call it fine and soft hair, but it cannot be called a feather. It grows around the forehead. In fact, this hair sometimes grows around the temples. So, if the hair is swept back it will reveal the soft hair of the sinom. Sinom hair is a symbol of beauty and pride that Javanese women have.

 

However, sinom can also mean young tamarind leaves, which later turn into ngremboko leaves (lush green). Meanwhile, Robyong itself is essentially a word to describe the same Dhapur, but has more complex details. In this case, Sinom Robyong describes a Sinom dhapur which has a more complexe detail than the usual Sinom dhapur. In essence, the Sinom Robyong keris is a depiction of the beautiful story of youth, a time when a person learns new things, looks for self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hope and looking for knowledge to achieve a goal.

 

For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the mind to keep growing and getting better. Because the youth is the period used to spend failure. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance so that you do not go astray and harm yourself and others as well.

 

In addition to this special dapur, the wilah is forged with pamor Pendaringan kebak that covers almost the entire wilah. Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and in the family, it makes the owner grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

The keris houses and a Solo Gayaman warangka carved from beautiful Timoho wood. A copper bunton pendok with deep floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Singosari (13th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 42.5 cm.

Length of the Wilah: 31.5 cm.

 

Sterk geladen Sinom Robyong keris – Singosari era (13e eeuw) – Wilah met Sinom Robyong dapur en Pendaringan Kebak pamor – Warangka van prachtig Timoho hout – Diep gedreven koperen bunton pendok.

 

Deze sterk geladen Sinom Robyong keris is afkomstig van een Indonesische collectie bestaand uit oude, bijzondere en vooral sterk geladen kerissen die allen sterke en actieve Isi’s bezitten.

 

De wilah van deze keris stamt van de Singosari era (13de eeuw) en is gesmeed naar Sinom Robyong dapur.

 

FILOSOFIE: Letterlijk genomen, betekent Sinom haar dat niet zo dik is als gewoon haar op het hoofd. Noem het fijn en zacht haar, maar het kan geen veer worden genoemd. Het bleef rond de voorhoofd zitten. In feite groeit dit haar soms tot rond de slapen. Dus als het haar naar achteren wordt geveegd, zal het de zachte haren van de sinom onthullen. Sinom-haar is een symbool van schoonheid en trots dat Javaanse vrouwen hebben.

 

Sinom kan echter ook jonge tamarindebladeren betekenen, die later ngremboko-bladeren worden (weelderig groen). Ondertussen is Robyong zelf in wezen een woord om dezelfde Dhapur te beschrijven, maar heeft meer volledige details. In dit geval beschrijft Sinom Robyong een Sinom dhapur die een vollediger detail heeft dan de gebruikelijke Sinom dhapur. In wezen is de Sinom Robyong keris een afbeelding van het mooie verhaal van de jeugd, een tijd waarin een persoon nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar zelfidentiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een ​​doel te bereiken.

 

Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven moet reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles noodzakelijk om er van tevoren over na te denken, zodat u niet de verkeerde weg inslaat en uzelf en ook anderen kunt schaden.

 

Naast dit bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Pendaringan kebak dat vrijwel de gehele wilah bedekt. Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

De keris huist en een Solo Gayaman warangka dat gesneden is uit prachtig Timoho hout. Een koperen bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong         

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Singosari (13 eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 42,5cm.

Lengte van de Wilah: 31,5cm.

 

Highly charged Sinom Robyong keris - Singosari era (13th century)

€ 425,00Price
    bottom of page