top of page

Gajah Gelar Kinatah Emas kris, keris - Sultan Agung-era (17th century) - Wilah with the rare Gajah Geler dapur with kinatah (gold) decorations on the wilah and ganja - Warangka of the rare pelet Sembur wood - Nunggak semi hilt.

(Article number: 1611)


This rare Gajah Gelar Kinatah Emas keris dates from the Sultan Agung era (17th century).

 

The wilah is forged to Gajah Gelar dapur with 5 luk (waves). At the site of the gandik a detailed Gajah (elephant) can be admired. Both the Gajah, ganja and wilah are decorated with kinatah (gold).

 

The elephant is a peaceful herbivore, the adult of the species is not afraid of any other animal. Because of its awesome strength and great size, the elephant is usually a symbol of power: both the brute force that sustains the cosmos and its life forms and the majesty of royal might. At the same time, the wild elephant exhibits many characteristics that people have in common, such as longevity, social customs and diverse personality traits. In Indonesia, the elephant-headed god Gaṇeśa is widely revered as a remover of obstacles, and thus a bringer of success. In Hindu mythology, elephants hold up the four quarters of the universe: the Earth rests on the backs of elephants, who in turn rest on the back of a huge turtle. This elephant was destined to be the mountain of Indra, the god of thunder and battle, protector of the cosmos. In Hindu mythology, the elephant is not only a symbol of brute force, but it is also most associated with the forces that sustain and protect life.

 

A Gaja Gelar keris possesses spiritual powers that give the owner of the keris wisdom, perseverance and strength that will make him successful in life.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a striking white version of pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable its owner to more than adequately provide for his necessities. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

At the top of the keris is an antique Nunggak semi hilt with deeply carved patra-patras set on an antique mendak.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble pellet Sembur wood. The gandar is covered with an antique blewah (half open) pendok so that the turtle front can be seen.

 

An antique keris with a strong spiritual inspiration. On request I will gladly tell you how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Gajah Gelar

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Gajah Gelar Kinatah Emas kris, keris - Sultan Agung-era (17de eeuw) – Wilah met het zeldzame Gajah Geler dapur met kinatah (goud) versieringen op de wilah en ganja – Warangka van het zeldzame pelet Sembur hout – Nunggak semi greep.

 

Deze zeldzame Gajah Gelar Kinatah Emas keris dateert van de Sultan Agung-era (17de eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar Gajah Gelar dapur met 5 luk (bochten). Op de plaats van gandik is een gedetailleerde Gajah (olifant) te bewonderen. Zowel de Gajah, ganja als de wilah zijn versierd met kinatah (goud).

De olifant is een vreedzame herbivoor, de volwassene van de soort is niet bang voor enig ander dier. Vanwege zijn ontzagwekkende kracht en grote omvang is de olifant gewoonlijk een symbool van macht: zowel de brute kracht die de kosmos en zijn levensvormen ondersteunt als de majesteit van koninklijke macht. Tegelijkertijd vertoont de wilde olifant tal van kenmerken die mensen gemeen hebben, zoals een lang leven, sociale gebruiken en uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken. In Indonesië wordt de god Gaṇeśa met het olifantenhoofd alom vereerd als een verwijderaar van obstakels, en dus als een brenger van succes. In de hindoeïstische mythologie houden olifanten de vier kwartalen van het universum omhoog: de aarde rust op de rug van olifanten, die op hun beurt op de rug van een enorme schildpad rusten. Deze olifant was voorbestemd om de berg van Indra te zijn, de god van donder en strijd, beschermer van de kosmos. In de hindoeïstische mythologie is de olifant niet alleen een symbool voor bruut geweld, maar wordt hij ook het meest geassocieerd met de krachten die het leven ondersteunen en beschermen.

 

Een Gaja Gelar keris bezit spirituele krachten die de eigenaar van de keris wijsheid, doorzettingsvermogen en kracht geven die hem succesvol zullen maken in het leven.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een opvallend witte uitvoering van pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Nunggak semi greep met diep gesneden patra-patra’s die gezet is op een antieke mendak.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele pelet Sembur hout. De gandar is bedekt met een antieke blewah (half open) pendok zodat het frontje van schildpad kan worden aanschouwd.

 

Een antieke keris met een sterke spirituele bezieling. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Gajah Gelar

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Gajah Gelar Kinatah Emas kris, keris - Wilah with kinatah (gold)

€ 395,00Price
    bottom of page