top of page

Exclusive Temanggung keris, kris - Paku buwono X-era (Early 20th century) - Amazing wilah with the rare pamor Iris Pandan Seleng and Temanggung dapur - Warangka of the very precious Gaharu wood - Beautiful bunton pendok of Suasa (gold alloy).

 

This exclusive keris is a true work of art in every way. To start with, the jet-black wilah (blade) is forged with a white version of the rare pamor motif Iris Pandan Seleng.

 

The image of pamor Iris Pandan Seleng is very similar to pamor Buntel Mayit. The difference is in the figuration of slanting stripes. This pamor motif possesses spiritual powers that greatly increase the authority of its owner. In addition, it enhances the owner's leadership skills and makes him much loved and respected within both his business and private network. In addition, it increases his perseverance and creativity, thus guaranteeing business success. Pamor Iris Pandan Seleng is a form of Pamor Miring and Rekan. It is therefore classified in the element of fire. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

Furthermore, the wilah is forged to the equally rare Temanggung dapur (shape). Because an heirloom keris is considered "alive" not only because of its magical power, but also because of the existence of philosophical or moral values ​​that serve as both inspiration and role models or life guidance for its bearers (formulation of noble souls). Dapur Temanggung, a name full of meaning, is chosen not only to be pleasant to hear, but to gain strength to regain inspiration and strength to fight in daily life. A Temanggung keris assists the owner in getting his life back on track without straying through the worries that life can sometimes bring. In the concept of the Javanese leadership culture, power is not reserved for a leader alone, but more emphasis is placed on the good impact and attitude for the people in his immediate environment.

 

The keris is housed in an equally Solo Gayaman warangka of the very rare and precious Gaharu wood. Currently, the price of Gaharu wood is about IDR. 37,000,000.= per kilo.

 

A bunton pendok with deeply embossed floral motifs of Suasa (gold alloy) covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Temanggung

Pamor: Iris Pandan Seleng

Tangguh: Paku buwono X (Early 20th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gaharu

 

Dimensions:

Total length: 51.5cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Exclusieve Temanggung keris, kris - Paku buwono X-era (Vroeg 20ste eeuw) – Verbazingwekkende wilah met het zeldzame pamor Iris Pandan Seleng en Temanggung dapur – Warangka van het zeer kostbare Gaharu hout – Prachtige bunton pendok van Suasa (goudlegering).

 

Deze exclusieve keris is een waar kunstwerk in alle opzichten. Om te beginnen is de gitzwarte wilah (kling) gesmeed met witte uitvoering van het zeldzame pamormotief Iris Pandan Seleng.

 

De afbeelding van pamor Iris Pandan Seleng vertoont veel overeenkomst met pamor Buntel Mayit. Het verschil zit in de figuratie van de schuine strepen. Dit pamormotief bezit spirituele krachten die het gezag van de eigenaar aanzienlijk vergroot. Daarnaast versterkt het de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar en maakt hem zeer geliefd en gerespecteerd binnen zowel zijn zakelijke- als privénetwerk. Daarnaast vergroot het zijn doorzettingsvermogen en creativiteit waardoor zakelijk succes wordt gewaarborgd. Pamor Iris Pandan Seleng is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het wordt dan ook ingedeeld in de element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Verder is de wilah gesmeed naar het even zeldzame Temanggung dapur (vorm). Omdat een keris als erfstuk niet alleen als 'levend' wordt beschouwd vanwege zijn magische kracht, maar ook vanwege het bestaan ​​van filosofische of morele waarden die zowel als inspiratie dienen als rolmodellen of levensbegeleiding voor zijn dragers (formulering van nobele zielen). Dapur Temanggung, een naam die vol van betekenis is, wordt niet alleen gekozen om aangenaam te zijn om te horen, maar om kracht te krijgen om in het dagelijks leven weer inspiratie en kracht te krijgen om te vechten. Een Temanggung keris assisteert de eigenaar om zijn leven weer volgens een rechte lijn te laten verlopen zonder af te dwalen door beslommeringen die het leven soms met zich mee kan brengen. In het concept van de Javaanse leiderschapscultuur is macht niet voorbehouden aan een leider alleen, maar wordt meer benadrukt wat de goede impact en houding is voor de mensen in zijn directe omgeving.

 

De keris huist in een even Solo Gayaman warangka van het zeer zeldzame en kostbare Gaharu hout. Momenteel bedraagt de prijs van Gaharu hout ongeveer IDR. 37.000.000,= per kilo.

Een bunton pendok met diep gedreven florale motieven van Suasa (goudlegering) bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Temanggung

Pamor: Iris Pandan Seleng

Tangguh: Paku buwono X (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gaharu

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Exclusive Temanggung keris, kris - wilah with the rare pamor Iris Pandan Seleng

€ 625,00Price
    bottom of page