top of page

Exclusive Bali Sepaner Robyong keris - Bali - Abad XX-era (Early 20th century) - Wilah with the rare Buntel Mayet pamor and Sepaner Robyong dapur (shape) - Sesumpingan warangka of Pelet Sembur wood - Bobondolan handle.

(Article number: 1809)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This exclusive Bali Sepaner Robyong keris dates from the Abad XX era (Early 20th century).

 

The wilah is a work of art in itself. It is forged with the rare and precious pamor Buntel Mayet. This pamor motif is rare because few Empus possess the mastery to forge it.

 

Buntel meaning wrapped up, and Mayet meaning 'tilted', it can literally be interpreted as wrapped (in a slightly tilted way). Indonesian claim if a Butel Mayet keris belongs to a strong person, the pamor motif Buntel Mayet will in fact give the owner a big 'boost' in attracting income and wealth. Buntel Mayet is considered the ultimate 'piyandel' to solve all bad luck that is considered to be 'acutely' attached to the owner. In addition, it possesses spiritual powers that give its owner self-confidence and determination as well as authority and courage. Winding like thread or cloth from the sor-soran (bottom) to the ganja (top of the wilah) illustrates: 'nothing is instant in life, everything needs a process'. That to achieve the ideals (perfection) in his life, a person must take a tortuous journey, uphill and round, like circling a mountain to reach the beauty of the sun on the top. A spiritual journey to reach the stage of 'Manunggaling Kawula Gusti'. This pamor will also always remind the owner that if there is a problem in life that entangles our steps, anticipation and decisive action are required to successfully move on.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Sepaner Robyong dapur (shape). Sempaner comes from the word Sempana Bener or Sumpena Bener literally means straight dream come true. In a deeper sense, Sempaner Dhapur contains a message of wishful thinking, hopes and ideals. And if the desire is based on a correct understanding, it will become a reality. People should align their desires, ideals and goals with their abilities and potential. In other words, people must be able to measure the limits of their possibilities, not only feel capable, but possess sufficient knowledge and skills to realize them. Persevering to achieve things is also essential. Persevering people are unaffected by the temptations and criticisms of others. Perseverance makes you happy and satisfied. People around you who also notice this will also be happy and show respect. A Sempaner keris possesses supernatural powers that will give the owner perseverance so that his goals and ideals are realized.

 

The keris is housed in a Sesumpingan warangka of the noble Pelet Sembur wood. A Bonbondolan handle trimmed with a Pendok wewer decorates the top of the keris.

 

The isi of this keris is extremely powerful and asks for a powerful adept as a new owner. The spiritual and magical power of the isi is so strong that it is not suitable for spiritual beginners.

 

Characteristics:

Dapur: Sepaner Robyong

Pamor: Buntel Mayet

Tangguh: Bali – Abad XX (Early 20th century)

Warangka: Sesumpingan

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 63.5 cm.

Length of the Keris: 55.5 cm.

Length of the Wilah: 42.5 cm.

 

Exclusieve Bali Sepaner Robyong keris - Bali – Abad XX-era (Vroeg 20ste eeuw) – Wilah met het zeldzame Buntel Mayet pamor en Sepaner Robyong dapur (vorm) – Sesumpingan warangka van Pelet Sembur hout – Bobondolan greep.

 

Deze exclusieve Bali Sepaner Robyong keris dateert van de Abad XX-era (Vroeg 20ste eeuw).

 

De wilah is een kunstwerk op zich. Het is gesmeed met het zeldzame en kostbaar te smeden pamor Buntel Mayet. Dit pamor-motief is zeldzaam omdat maar weinig Empu’s de meesterschap bezitten om het te smeden.

 

Buntel betekent ingepakt, en Mayet betekent 'gekanteld', het kan letterlijk worden geïnterpreteerd als ingepakt (op een enigszins gekantelde manier). Een Butel Mayet kris behoort aan een sterk persoon toe. Het zel de eigenaar in feite een grote 'boost' geven in het aantrekken van inkomen en vermogen. Buntel Mayet wordt beschouwd als de ultieme 'piyandel' om alle pech op te lossen die wordt beschouwd als 'acuut' gehecht aan de eigenaar. Bovendien bezit het spirituele krachten die de eigenaar zelfvertrouwen en vastberadenheid geven, evenals autoriteit en moed. Wikkelen als draad of doek van de sor-soran (onderkant) naar de ganja (bovenkant van de wilah) illustreert: 'niets is instant in het leven, alles heeft een proces nodig'. Dat om de idealen (perfectie) in zijn leven te bereiken, een persoon een kronkelige reis moet maken, bergopwaarts en rond, zoals het omcirkelen van een berg om de schoonheid van de zon op de top te bereiken. Een spirituele reis om het podium van 'Manunggaling Kawula Gusti' te bereiken. Deze pamor zal de eigenaar er ook altijd aan herinneren dat als er een probleem in het leven is dat onze stappen verstrikt, anticipatie en beslissende actie vereist zijn om met succes verder te gaan.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sepaner Robyong dapur (vorm). Sempaner komt van het woord Sempana Bener of Sumpena Bener betekent letterlijk een rechte droom dat waarheid wordt. In diepere zin bevat Sempaner Dhapur een boodschap van ‘wishful thinking’, hoop en idealen. En als het verlangen op een juist begrip is gebaseerd, zal het een realiteit worden. Mensen moeten hun verlangens, idealen en doelstellingen afstemmen op hun capaciteiten en potentieel. Beter gezegd mensen moeten in staat zijn om de grenzen van hun mogelijkheden te meten, zich niet alleen in staat voelen, maar voldoende kennis en vaardigheden bezitten om deze te realiseren. Ook is het volharden om dingen te bereiken essentieel. Volhardende mensen worden niet beïnvloed door de verleidingen en kritiek van anderen. Doorzettingsvermogen maakt gelukkig en tevreden. Mensen in je omgeving die dit ook bemerken zullen ook blij zijn en respect tonen. Een Sempaner keris bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar doorzettingsvermogen zal geven zodat zijn doelstellingen en idealen gerealiseerd worden.

 

De keris huist in een Sesumpingan warangka van het edele Pelet Sembur hout. Een Bonbondolan greep afgezet met een Pendok wewer siert de bovenzijde van de keris.

De isi van deze keris is extreem krachtig en vraagt om een krachtige adept als nieuwe eigenaar. De spirituele en magische kracht van de isi is zo sterk dat het niet geschikt is voor spirituele beginners.

 

Kenmerken:

Dapur: Sepaner Robyong

Pamor: Buntel Mayet

Tangguh: Bali – Abad XX (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Sesumpingan

Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte: 63,5cm.

Lengte van de Keris: 55,5cm.

Lengte van de Wilah: 42,5cm.

Exclusive Bali Sepaner Robyong keris - Buntel Mayet pamor - Sepaner Robyong d

€ 395,00Price
    bottom of page