top of page

Beautiful antique Carangsoka keris, keris - Majapahit era (13th century) - Wilah with pamor Ular Lulut and dapur (shape) Carangsoka - Beautiful warangka of the noble Nagasari wood - Gold plated Solo Bunton pendok.

(Article number: 1552 )

 

Scroll naar beneden voor Nederlands. 

 

This antique and beautiful old keris dates from the Majapahit era (13th century).

 

The ancient wilah is forged to Carangsoka dapur (shape) with 9 luk (bends). Carang is a branch of a tree which, though small but great in number, makes the tree appear lush, while Soka is a recording from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means the asoka flower is the flower of the savior/antidote to sadness. Soka/asoka is a popular ornamental plant due to its unique morphological characteristics and variety. Strong suspicion as to the origin of this plant is more inclined to the country of India, where in the country there are several varieties of Soka plants. The distribution of Soka plants could not be separated from the role of Hindu priests. Combined with the Hindu belief in the Soka flower, a flower often associated with the symbol of love and purity, so it is often used as an offering for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so that they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will get pleasure and always be overwhelmed with happiness. A Carang Soka keris has magical powers that take away sadness and bring happiness. In addition, this keris also has powers to exorcise and keep away negative spirits.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with the rare pamor Ular Lulut. This pamor motif is rare because few empus possess the mastery and spiritual power to forge it. The pamor motif Ular Lulut has a pattern of pamor spheres connected together, which resemble the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Ular Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the tribe that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. Looking at the side of the handle, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble Nagasari wood. A gold-plated Solo bunton pedok with complex, typical Solo motifs, covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Carangsoka 9 luk

Pamor: Ular Lulut

Tangguh: Majapahit (13th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Beeldschone antieke Carangsoka keris, keris – Majapahit-era (13de eeuw) – Wilah met pamor Ular Lulut en dapur (vorm) Carangsoka – Prachtige warangka van het edele Nagasari hout – Goud vergulde Solo Bunton pendok.

 

Deze antieke en beeldschone oude keris dateert van de Majapahit-era (13de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed naar Carangsoka dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten. Sterk vermoeden met betrekking tot de oorsprong van deze plant is meer geneigd naar het land van India, waar in het land verschillende soorten Soka-planten zijn. De distributie van Soka-planten kon niet los worden gezien van de rol van hindoe-priesters. In combinatie met het hindoe-geloof in de Soka-bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, zodat het vaak wordt gebruikt als offer voor de offers van de god Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk. Een Carang Soka keris heeft dan ook magische krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met het zeldzame pamor Ular Lulut. Dit pamor-motief is zeldzaam omdat weinig empus de meesterschap en spirituele kracht bezitten om het te smeden. Het pamormotief Ular Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Ular Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden Nunggak Semi Ukiran (greep) van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Nagasari hout. Een goud vergulde Solo bunton pedok met complexe, typisch Solo motieven, bedekt de gandar.  

 

Kenmerken:

Dapur: Carangsoka 9 luk

Pamor: Ular Lulut

Tangguh: Majapahit (13de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

Carangsoka keris, keris - Majapahit era - Ular Lulut - Gold plated pendok

€ 325,00Price
    bottom of page