top of page

Bali Sinom Robyong kris, keris – Wilah with the rare Buntel Mayit pamor – Sinom Robyong dapur – Beblatungan warangka of Timoho pelet wood – Bobondolan hilt on a Robyong wewer.

(Article number: 2321)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The story (provenance) of this keris is as special as the keris itself. I was able to acquire this keris from a friend in Bali. At first, I was a bit hesitant to acquire this small but spiritually very strong keris because of the pamor motif Buntel Mayit. In Java we all know the stories that this pamor is related to a shroud. My Balinese relation had a good laugh about this. For the people of Bali and Lombok, this pamor is the most sought after and popular, as it is believed that it can bring all happiness to man, namely self-confidence and steadfastness, as well as authority and courage. On these islands known for their slogan as Bumi Gogo Rancah, Buntel Mait is considered a mine pamor. According to a source in Lombok, the term Badung Mining has something to do with a kingdom in the Bali region in the past, namely the Badung Kingdom. And the Badung mine indeed has a meaning: there is a link (connection) between the Badung kingdom and the kingdom on Lombok.

 

Philosophy: winding like thread or cloth from the sor-soran (bottom) to the top) illustrates: 'nothing is instant in life, everything needs a process'. That a person, to achieve his goals (perfection) in life, has to make a winding, uphill and twisting journey, like circling a mountain to reach the beauty of the sun at the top. A spiritual journey to reach Manunggaling Kawula Gusti stage. This pamor will also always remind its owner that there is a problem in life that entangles our steps, requiring anticipation and immediate resolution. Likewise, when it comes to work, don't waste time (discipline).

 

Although that this keris is younger, my meditations with this keris confirmed the explanation of my Balinese friend. The ISI is powerful, meditatively strong and communicates easily. I would be happy to tell you all about this upon request.

 

In addition to this rare pamor, the wilah is forged to Sinom Robyong dapur (shape). Taken literally, Sinom means hair that is not as thick as regular hair on the head. Call it fine and soft hair, but it cannot be called a feather. It stayed around the forehead. In fact, this hair sometimes grows around the temples. So if the hair is swept back, it will reveal the soft hairs of the sinom. Sinom hair is a symbol of beauty and pride that Javanese women have. In essence, the Sinom Robyong keris depicts the beautiful story of childhood, a time when a person learns new things, seeks self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hopes and looking for knowledge to achieve a goal. For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the spirit to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failures. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance, so that you do not go astray and harm yourself and others.

 

The top of the keris is adorned with a Bobondolan hilt, set on a copper robyong wewer with 9 red, natural stones. The keris houses in a Beblatungan warangka of Timoho pelet wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Buntel Mayit

Tangguh: Bali XX (20th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length: 61,5cm.

Length of the Keris: 54,5cm.

Length of the Wilah: 41,5cm.

 

Bali Sinom Robyong kris, keris – Wilah met de zeldzame Buntel Mayit pamor – Sinom Robyong dapur – Beblatungan warangka van Timoho pelethout – Bobondolan greep op een Robyong wewer.

 

Het verhaal (herkomst) van deze keris is net zo bijzonder als de keris zelf. Ik heb deze keris kunnen overnemen van een vriend op Bali. In eerste instantie was ik wat huiverig om deze spiritueel sterke keris aan te kopen vanwege het pamormotief Buntel Mayit. Op Java kennen we allemaal de verhalen dat deze pamor verband houdt met een lijkwade. Mijn Balinese relatie heeft hier hartelijk om gelachen. Voor de mensen van Bali en Lombok is deze pamor het meest gewild en populair, omdat men gelooft dat het de mens alle geluk kan brengen, namelijk zelfvertrouwen en standvastigheid, evenals autoriteit en moed. Op deze eilanden die bekend staan om hun slogan als Bumi Gogo Rancah, wordt Buntel Mait beschouwd als een mijnpamor. Volgens een bron op Lombok heeft de term Badung Mining iets te maken met een koninkrijk in de regio Bali in het verleden, namelijk het Badung-koninkrijk. En de Badung-mijn heeft inderdaad een betekenis: er is een link (verbinding) tussen het Badung-koninkrijk en het koninkrijk op Lombok.

 

Filosofie: wikkelen als draad of stof van de sor-soran (onderkant) naar boven) illustreert: 'niets is instant in het leven, alles heeft een proces nodig'. Dat een mens, om zijn doelen (perfectie) in het leven te bereiken, een kronkelige, bergopwaartse en kronkelende reis moet maken, zoals het omcirkelen van een berg om de schoonheid van de zon op de top te bereiken. Een spirituele reis om het Manunggaling Kawula Gusti-stadium te bereiken. Deze pamor zal de eigenaar er ook altijd aan herinneren dat er een probleem in het leven is dat onze stappen verstrikt en anticipatie en onmiddellijke oplossing vereist. Evenzo, als het om werk gaat, verspil geen tijd (discipline).

 

Hoewel deze keris jonger is, bevestigden mijn meditaties met deze keris de uitleg van mijn Balinese vriend. De ISI is krachtig, meditatief sterk en communiceert gemakkelijk. Op verzoek vertel ik u hier graag alles over.

 

Naast deze zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sinom Robyong dapur (vorm). Letterlijk genomen betekent Sinom haar dat niet zo dik is als gewoon haar op het hoofd. Noem het fijn en zacht haar, maar een veer kan het niet worden genoemd. Het bleef rond het voorhoofd. In feite groeit dit haar soms rond de slapen. Dus als het haar naar achteren wordt geveegd, zullen de zachte haren van de sinom zichtbaar worden. Sinomhaar is een symbool van schoonheid en trots die Javaanse vrouwen hebben. In wezen beeldt de Sinom Robyong keris het prachtige verhaal van de kindertijd af, een tijd waarin iemand nieuwe dingen leert, op zoek gaat naar een eigen identiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een doel te bereiken. Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven kunt reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles nodig om er van tevoren over na te denken, zodat je niet op een dwaalspoor raakt en jezelf en anderen schade toebrengt.

 

OP de bovenzijde van de keris prijkt een Bobondolan greep, geplaatst op een koperen robyong-wewer met 9 rode, natuurstenen. De keris huist in een Beblatungan warangka van Timoho pelethout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Buntel Mayit

Tangguh: Bali XX (20e eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensies:

Totale lengte: 61,5cm.

Lengte van de Keris: 54,5cm.

Lengte van de Wilah: 41,5cm.

Bali Sinom Robyong kris, keris – Buntel Mayit pamor – Sinom Robyong dapur

€ 395,00Price
    bottom of page