top of page

Rare Sajen Bali keris, kris – Bali abad XX-era (Early 20th century) – Pedawa Cinarita wilah with striking Ngulit Semangka pamor – Sesampiran warangka.

 

This rare Sajen keris dates from the Bali abad XX era (Early 20th century).

 

The keris is rare because Sajen keris are not common in Bali. A Sajen keris has a hilt in the form of a distilled human image. The top part of the wilah that forms the grip is also forged to the wilah from the same metal material as the wilah. Sajen keris are specially made for the needs of religious ceremonies or other ceremonies related to the power of the supernatural. Indonesian people believe that keris sajen has the potential to protect rice paddies and fields from pests and bullying others. The Sajen keris is used during village cleaning ceremony. In this ceremony offerings are made, namely food for the subtle spirits, spirits that are worshiped and revered. Only a Sajen keris is placed in the middle of the 'ubo rampe'. When the ceremony is over, the keris sajen is presented to nature, by being planted on the edge or in the middle of a field or field. Sajen kerissen have strong spiritual powers that protect the owner and his family from misfortune, illness, disaster and negative spirits and persons.

 

If one looks closely at the dapur (shape) Pendawa Cinarita of this ancient keris, one can only conclude that it is a mysterious beauty from the past. The graceful five curves, the intricately forged Kembang Kacang and Grenengs and the selection of Malela iron kendaga add to the almost sacredness of this wilah. It is said that this type of iron was favored by kings during the pre-mataram period for its effectiveness. Anyone affected by the wilah would be blurred by the powerful magic of the wilah. Pendawa Cinarita kerissen therefore have strong magical powers that protect the owner and his family against malicious persons and evil spirits, diseases and epidemics.

 

Furthermore, the wilah is forged with a snow-white version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction.

 

The keris is housed in a Sesampiran warangka of the noble Trembalo wood.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa Cinarita

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XX (Early 20th century)

Warangka: Sesampiran

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 55.5cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 40cm.

 

Zeldzame Sajen Bali keris, kris – Bali abad XX-era (Vroeg 20ste eeuw) – Pedawa Cinarita wilah met opvallende Ngulit Semangka pamor – Sesampiran warangka.

 

Deze zeldzame Sajen keris dateert van de Bali abad XX-era (Vroeg 20ste eeuw).

 

De keris is zeldzaam omdat Sajen kerissen maar weinig in Bali voorkomen. Een Sajen keris heeft een greep in de vorm van een gedestilleerd menselijk beeld. Het bovenste deel van de wilah dat de greep vormt is ook gesmeed aan de wilah van hetzelfde metalen materiaal als de wilah. Sajen kerissen zijn speciaal is gemaakt voor de behoeften van religieuze ceremonies of andere ceremonies die verband houden met de kracht van het bovennatuurlijke. Indonesiërs geloven dat keris sajen de potentie heeft om rijstvelden en velden te beschermen tegen ongedierte en anderen pesten. De Sajen keris wordt gebruikt tijdens dorpsschoonmaakceremonie. In deze ceremonie worden offers gebracht, namelijk voedsel voor de subtiele geesten, geesten die worden aanbeden en vereerd. In het midden van de ‘ubo rampe’ is alleen een Sajen keris geplaatst. Wanneer de ceremonie voorbij is, wordt de keris sajen aan de natuur gepresenteerd, door aan de rand of in het midden van een veld of veld te worden geplant. Sajen kerissen hebben sterke spirituele krachten die de eigenaar en diens familie behoeden voor ongeluk, ziektes, rampen en negatieve geesten en personen.

 

Als men goed de dapur (vorm) Pendawa Cinarita van deze antieke keris bekijken dan kan alleen worden geconcludeerd dat het een mysterieuze schoonheid uit het verleden is. De sierlijke vijf bochten, de complex gesmede Kembang Kacang en Grenengs en de selectie van Malela ijzeren kendaga dragen bij aan de haast heiligheid van deze wilah. Naar verluidt was dit soort ijzer gelieft bij koningen tijdens de pre-mataram periode vanwege zijn doeltreffendheid. Iedereen die door de wilah werd getroffen zou door de krachtige magie van de wilah doen vervagen. Pendawa Cinarita kerissen hebben dan ook sterke magische krachten die de eigenaar en diens familie beschermen tegen kwaadwillende personen en kwade geesten, ziektes en epidemieën.

 

Verder is de wilah gesmeed met een spierwitte uitvoering van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting.

 

De keris huist in een Sesampiran warangka van het edele Trembalo hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa Cinarita

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XX (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Sesampiran

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 55,5cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 40cm.

 

Bali Sajen Pedawa Cinarita kris, keris - Ngulit Semangka pamor

€ 195,00Price
    bottom of page