top of page

Antique Singo Kikik keris, kris – Madura Abad VIII era (18th century) – Wilah with 11 luk, Kikik dapur and Ngulit Semangka pamor – Beautiful Madura Gabilan warangka and gandar.

(Article number: 1497)

 

This antique Singo Kikik keris dates from the Madura Abad VIII era (18th century).

 

The old wilah is forged with the rare Singo Kikik dapur. The gandhik is forged in the shape of a detailed Kikik. At first glance, this kris resembles the Singo Barong kris, where the gandik is carved in the shape of an animal resembling a wolf (ajag) or a native Indonesian coyote in a sitting position with its mouth open as if howling, its front legs erect, while its hind legs are bent. Like the Singo Barong kris, Singo Kikik's dhapur is quite popular and has many devotees due to the rarity of this dapur. For some people, dogs are adorable pets. Loyalty and intelligence will always make you fall in love. However, there is one type of native dog endemic to Indonesia that is rarely mentioned by name. This species lives in the wilderness to mountainous areas. The Kikik also called Ajag. In Indonesian mythology, a Kikik accompanied Yudhisthira as he began his saint's trek to climb Mount Mahameru. The Kikik then became the protector of Yudhisthira. This keris also possesses spiritual powers that protect the owner and his family against diseases, accidents and evil spirits and persons.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a snow-white Ngulit Semangka pamor motif that contrasts beautifully with the black wilah. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The keris is housed in a Madura Gabilan warangka and gandar of Cendana wood. A crown can be seen in the middle of the Warangka. This refers to Knight in the Order of the Netherlands Lion, awarded to Panembahan Cakraningrat for his help to the Government in the Java War. Under the crown is the Lion of Orange Nassau, flanked by the Si-Mega and a Naga.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Kikik. 11 luc.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura Abad VIII era (18th century)

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

Antieke Singo Kikik keris, kris – Madura Abad VIII-era (18de eeuw) – Wilah met 11 luk,  Kikik dapur en Ngulit Semangka pamor – Prachtige Madura Gabilan warangka en gandar.

 

Deze antieke Singo Kikik keris dateert van de Madura Abed VIII-era (18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met het zeldzame Singo Kikik dapur. De gandhik is in de vorm van een gedetailleerde Kikik gesmeed. Op het eerste gezicht lijkt deze kris op de Singo Barong kris, waar de gandik is gesneden in de vorm van een dier dat lijkt op een wolf (ajag) of een inheemse Indonesische coyote in een zittende positie met zijn mond open alsof hij huilt, zijn voorpoten rechtop, terwijl zijn achterpoten gebogen. Net als de Singo Barong kris, is de dhapur van Singo Kikik behoorlijk populair en heeft veel liefhebbers vanwege de zeldzaamheid van dit dapur. Voor sommige mensen zijn honden schattige huisdieren. Loyaliteit en intelligentie zorgen ervoor dat je altijd verliefd wordt. Er is echter één type inheemse hond dat endemisch is voor Indonesië en dat zelden bij naam wordt genoemd. Deze soort leeft in de wildernis tot in bergachtige gebieden. De Kikik ook Ajag genoemd.In Indonesische mythologie vergezelde een Kikik Yudhisthira toen hij aan zijn heilige toch begon om de berg Mahameru te beklimmen. De Kikik werd daarna de beschermer van Yudhisthira. Deze keris bezit dan ook spirituele krachten die de eigenaar en diens familie tegen ziektes, ongelukken en kwade geesten en personen beschermt.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een hagelwitte Ngulit Semangka pamormotief dat prachtig afsteekt tegen de zwarte wilah. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Madura Gabilan warangka en gandar van Cendana hout. In het midden van de Warangka is een kroon te zien. Dit slaat op Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, uitgereikt aan Panembahan Cakraningrat voor zijn hulp in de Javaoorlog aan het Gouvernement. Onder de kroon is de Leeuw van Oranje Nassau te bewonderen die wordt geflankeerd door de Si-Mega en een Naga.

 

Kenmerken:

Dapur: Singo Kikik. 11 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura Abad VIII-era (18de eeuw)

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah:  34,5cm.

 

Antique Singo Kikik keris, kris – Wilah with 11 luk, Kikik dapur

€ 345,00Price
    bottom of page