top of page

Antique and very rare Sempana Robyong keris, kris - Mataram Amangkurat I-era (17th century) - Sempana Robyong wilah with the rare pamor Anda Agung - Beautifully carved Nunggak Semi handle - Solo Gayaman warangka of the rare Timoho Pelet Mbathok wood.

(Article number: 1775)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and very rare Sempana Robyong keris dates from the Mataram Amangkurat I-era (17th century).

 

Despite its considerable age, the wilah is in very good condition. A sign that it is very well forged using very good material. The wilah is forged with the very rare Anda Agung pamor motif.

 

Pamor Anda Agung is a pamor Rekan. The motif consists of straight lines, which are connected like an inverted V. It starts at the Sor-Soran and extends to the tip of the wilah. It resembles pamor Ujung Gunung, the difference is that it gives a more convex impression. It possesses magical and spiritual powers that helps its owner in his career and acquis. It makes the owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Anda Agung is classified to the earthly element of fire. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives warmth, energy and has a transformative effect. From a first small flame a big fire can arise. It is always changing and also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The more subtle meaning of element fire can be found in the proverb 'on fire'. Which means something like being very excited. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When element fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create. Pamor Anda Agung is very difficult and expensive to forge, only high Empus possess the mastery and spirituality to forge it.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Sempana Robyong dapur (shape) with 9 luk (bends). Taken literally, Sinom means hair that is not as thick as normal hair on the head. Call it fine and soft hair, but it cannot be called feather. It stayed around the forehead. In fact, this hair sometimes grows around the temples. So when the hair is swept back, it will reveal the soft bristles of the sinom. Sinom hair is a symbol of beauty and pride that Javanese women have In essence, the Sinom Robyong keris is a depiction of the beautiful story of youth, a time when a person learns new things, searches for self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hopes and looking for knowledge to reach a goal. For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the mind to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failures. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance, so that you do not go astray and harm yourself, as well as others.

 

At the top of the keris is a beautifully carved, antique Nunggak Semi handle. The keris is housed in a Solo Gayaman warangka and gandar of the rare Timoho Pelet Mbathok wood.

 

The spiritual power of the isi of this keris is considerable. I am happy to tell you about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Robyong – 9 luk

Pamor: Anda Agung

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Mbathok

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 39.5 cm.

 

Antieke en zeer zeldzame Sempana Robyong keris, kris - Mataram Amangkurat I-era (17de eeuw) – Sempana Robyong wilah met het zeldzame pamor Anda Agung – Prachtig gesneden Nunggak Semi greep – Solo Gayaman warangka van het zeldzame Timoho Pelet Mbathok hout.

 

Deze antieke en zeer zeldzame Sempana Robyong keris dateert van de Mataram Amangkurat I-era (17de eeuw).

 

De wilah verkeert ondanks de aanzienlijke leeftijd in een zeer goede conditie. Een teken dat het zeer goed is gesmeed gebruikmakend van zeer goed materiaal. De wilah is gesmeed met het zeer zeldzame pamor-motief Anda Agung.

 

Pamor Anda Agung is een pamor Rekan. Het motief bestaat uit rechte lijnen, die zijn verbonden als een omgekeerde V. Het begint bij de Sor-Soran en strekt zich uit tot aan de punt van de wilah. Het lijkt op pamor Ujung Gunung, het verschil is dat het een bollere indruk geeft. Het bezit magische en spirituele krachten die helpt de eigenaar in zijn carrière en het acquis. Het maakt de eigenaar tot een natuurlijke leider die veel gezag en respect van zijn zakelijke- of privéomgeving zal genieten. Dit pamor-motief is zeer geschikt voor ondernemers met veel medewerkers en leidinggevenden. Pamor Anda Agung wordt ingedeeld tot de aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een grote brand voortkomen. Het verandert steeds en werkt ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren. Pamor Anda Agung is zeer moeilijk en kostbaar om te smeden, alleen hoge Empu’s bezitten de meesterschap en spiritualiteit om het te kunnen smeden.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sempana Robyong dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Letterlijk genomen, betekent Sinom haar dat niet zo dik is als gewoon haar op het hoofd. Noem het fijn en zacht haar, maar het kan geen veer worden genoemd. Het bleef rond de voorhoofd zitten. In feite groeit dit haar soms tot rond de slapen. Dus als het haar naar achteren wordt geveegd, zal het de zachte haren van de sinom onthullen. Sinom-haar is een symbool van schoonheid en trots dat Javaanse vrouwen hebben In wezen is de Sinom Robyong keris een afbeelding van het mooie verhaal van de jeugd, een tijd waarin een persoon nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar zelfidentiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een ​​doel te bereiken. Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven moet reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles noodzakelijk om ervan tevoren over na te denken, zodat u niet de verkeerde weg inslaat en uzelf en ook anderen kunt schaden.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden, antieke Nunggak Semi greep. De keris huist in een Solo Gayaman warangka en gandar van het zeldzame Timoho Pelet Mbathok hout.

 

De spirituele kracht van de isi van deze keris is aanzienlijk. Op verzoek vertel ik u hier graag over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Robyong – 9 luk

Pamor:  Anda Agung

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Mbathok

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm.

 

Antique Sempana Robyong keris, kris - pamor Anda Agung - Timoho Pelet Mbathok

€ 475,00Price
    bottom of page