top of page

Impressive, antique Parung Sari keris, kris – Wilah with the rare Tritik pamor and Parung Sari dapur – Madura abad XIX (19th century) – Beautiful Daunan Madura warangka with Topengan pendok – Topengan hilt.

(Article number: 1633)

 

Pulling the keris out of the warangka one can only conclude that the wilah's supplication is masterful. The wilah is forged with the very rare Tritik pamor. In addition, the Parung Sari dapur with no fewer than 13 luk (bends) is a feast for the eyes.

 

The complex forged, light gray Tritik pamor, which covers almost the entire wilah, stands out beautifully against the jet black background of the wilah. 

Because the wilah has been recently professionally and ritually washed in Indonesia, the original beauty of the Tritik pamor has been restored to its former beauty.

A keris with Pamor Tritik cannot just be owned by anyone. Only certain people of high position or prominent social status are believed to be capable of owning a keris with this pamor motif. Pamor Tritik is very similar to Pamor Untu Walang, which is sharp and includes straight striped motifs, with rounded edges and includes other motifs. There is not just one Pamor Tritik motif, but several. Kerissen with Pamor Tritik possess strong positive powers that give the owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and security to the owner. In addition, it strengthens the owner's managerial capacities and harmonizes personal relationships.

 

Pamor Tritik is very rare and precious because it takes a high mastery of the empu to be able to forge this pamor motif.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Parung Sari dapur with 13 luk (turns). Also note the complex jengots that are located on the Kembang Kacang.

 

Parung is a row of hills and valleys while Sari is a flower. Literally it can be interpreted as a beautiful landscape with hills and valleys full of beautiful flowers.

 

Dapur Parungsari is a symbol of spiritual beauty or a form of sincerity. Although it is not planted, it grows, it is not watered, it blooms as if it accepts the situation as it is without demanding anything, on the other hand it gives many benefits to the environment and will always leave a beautiful impression. Summarized in the beauty of the proverbs; Elephants die from ivory, dead tigers leave stripes, dead people leave names.

 

Parung is defined as a valley and sari is known to many as floral. A valley full of flowers, perhaps that is the simplest meaning of this keris dapur. In this life, people should always realize their hopes and dreams, strive for them. For most people the last door to the expected stage of their life journey is sometimes success, glory, wealth, family, abundant wealth, position and more all material things. A Parung Sari keris possesses magical powers that aid its owner in achieving success and prosperity.

 

The keris is housed in a beautifully carved Daunan Madura warangka of the noble Trembalo wood. An old Topengan pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

At the top of the keris is a Topengan handle with the front 'Si Mega' (Madura's flying horse).

 

The old isi of this beautiful keris is regal. On request I will gladly tell you how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Parungsari, 13 luku

Pamor: Tritik

Tangguh: Madura, abad XIX (19th century)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 51.5cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Indrukwekkende, antieke Parung Sari keris, kris – Wilah met het zeldzame Tritik pamor en Parung Sari dapur – Madura abad XIX (19de eeuw) – Beeldige Daunan Madura warangka met Topengan pendok – Topengan greep.

(Article number: 1633)

 

Als men de keris uit de warangka trekt kan men alleen concluderen dat de smeekunst van de wilah meesterlijk is. De wilah is gesmeed met het zeer zeldzame Tritik pamor. Daarnaast is de Parung Sari dapur met maar liefst 13 luk (bochten) een lust voor het oog.

 

De complex gesmede, licht grijze Tritik pamor, dat bijna de gehele wilah bedekt, steekt prachtig af tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

Een keris met Pamor Tritik kan niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status worden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamormotief. Pamor Tritik lijkt veel op Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik bezitten sterke positieve krachten die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen. Daarnaast versterkt het de leidinggevende capaciteiten van de eigenaar en harmoniseert het persoonlijke relaties.

 

Pamor Tritik is zeer zeldzaam en kostbaar omdat het een hoog meesterschap van de empu vergt om dit pamormotief te kunnen smeden.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Parung Sari dapur met 13 luk (bochten). Let ook op de complexe jengots die zich op de Kembang Kacang bevinden.

 

Parung is een rij heuvels en valleien, terwijl Sari een bloem is. Letterlijk kan het worden geïnterpreteerd als een prachtig landschap met heuvels en valleien vol met prachtige bloemen.

 

Dapur Parungsari is een symbool van geestelijke schoonheid of een vorm van oprechtheid. Hoewel het niet geplant is, groeit het, wordt het niet bewaterd, bloeit het alsof het de situatie accepteert zoals het is zonder iets te eisen, aan de andere kant geeft het veel voordelen aan de omgeving en zal het altijd een mooie indruk achterlaten. Samengevat in de schoonheid van de spreekwoorden; ‘Olifanten sterven uit ivoor, dode tijgers laten strepen achter, dode mensen laten namen achter’.

 

Parung wordt gedefinieerd als een vallei en sari staat bij velen bekend als bloemen. Een vallei vol bloemen, misschien is dat de eenvoudigste betekenis van deze keris dapur. In dit leven moeten mensen altijd hun hoop en dromen verwezenlijken, ernaar streven. Voor de meeste mensen is de laatste deur naar de verwachte fase van hun levensreis soms succes, glorie, rijkdom, familie, overvloedige rijkdom, positie en meer alle materiële zaken. Een Parung Sari keris bezit magische krachten die de eigenaar helpen in het realiseren van success en walvaart.

 

De keris huist in een prachtig gesneden Daunan Madura warangka van het edele Trembalo hout. Een oude Topengan pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Topengan greep met een de voorzijde ‘Si Mega’ (het vliegende paard van Madura).

 

De oude isi van deze prachtige keris komt vorstelijk over. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Parungsari, 13 luk

Pamor: Tritik

Tangguh: Madura, abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

Antique Parung Sari keris, kris – Tritik pamor - Daunan Madura warangka

€ 435,00Price
    bottom of page