top of page

Antique Panimbal keris, kris – Madura Abad XIX era (19th century) – Panimbal wilah (blade) with the rare Gangeng Kanyut pamor motif – Beautifully carved Jurigan warangka – Pulasir hilt.

 

This antique Madura keris dates from the Madura Abad XIX era (19th century).

 

At the first view of this keris one can only conclude that it is a work of art. The warangka is beautifully carved. A naga surrounded by floral motifs and sea waves adorn the front and back. The carving continues in the gandar.

 

An equally beautifully carved Pulasir handle adorns the top of the keris.

 

The old wilah is equally exceptional. It is forged with the rare pamor Gangeng Kanyut. Only a few empus possess the mastery to forge this pamor hence it is precious and rare. Ganggeng = Algae twisting and turning against the current while Kanyut means drifting away. Ganggeng roots remain firmly planted as the stems and tips sway in the fast currents of the river is a symbolic expression of the hope that the owner will become a character who is always firm in his decisions (firm), can be a role model and gives always lighting to his subordinates (authoritative), and the twisting ends that follow the direction of the flow illustrate the need to be a flexible person so that it is easy to socialize with anyone anywhere and by anyone are accepted groups. Good luck will bring the pamor motif Ganggeng Kanyut to those who are their own entrepreneur or executive. The owner of a keris with this pamor will easily get many relationships, and is usually approached by fortune as well.

 

In addition, the wilah is forged to Panimbal dapur (shape) with 9 luk. In historical times, keris with dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner become a person who was elected or gained the trust of his superiors or even the king and thus he was trusted to perform important duties of the kingdom. This dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the keris with its own class. The Panimbal keris gives wisdom and power. It reminds us that people are always responsible for their duties and obligations as human beings, towards others. It is believed that a Panimbal keris draws the powers of other keris to help its owner.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal, 9 luku

Pamor: Gangeng Kanyut

Tangguh: Madura Abad XIX (19th century)

Warangka: Madura Jurigan

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Antieke Panimbal keris, kris – Madura Abad XIX-era (19de eeuw) – Panimbal wilah met het zeldzame Gangeng Kanyut pamormotief – Prachtig gestoken Jurigan warangka – Pulasir greep.

 

Deze antieke Madura keris dateert van de Madura Abad XIX-era (19de eeuw).

 

Bij het eerste aanzicht van deze keris kan men alleen maar concluderen dat het een kunstwerk is. De warangka is prachtig gestoken. Een naga omringd door florale motieven en zeegolven sieren de voor- en achterzijde. Het snijdwerk loopt door in de gandar.

 

Een even prachtig gestoken Pulasir greep prijkt aan de bovenzijde van de keris.

 

De oude wilah is even uitzonderlijk. Het is gesmeed met het zeldzame pamor Gangeng Kanyut. Maar enkele empu’s bezitten het meesterschap om dit pamor te kunnen smeden vandaar dat het kostbaar en zeldzaam is. Ganggeng = Algen die tegen de stroming in draaien en draaien, terwijl Kanyut wegdrijven betekent. Ganggeng-wortels blijven stevig geplant terwijl de stengels en uiteinden wuiven in de snelle stromingen van de rivier is een symbolische uitdrukking van de hoop dat de eigenaar een personage zal worden die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel kan zijn en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en de draaiende uiteinden die de richting van de stroom volgen, illustreren de noodzaak om een flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om sociale relaties aan te gaan met iedereen waar dan ook en door iedereen kan worden geaccepteerd groepen. Veel geluk zal het pamormotief Ganggeng Kanyut brengen voor degenen eigen ondernemer of leidinggevende zijn. De eigenaar van een keris met dit pamor zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Panimbal dapur (vorm) met 9 luk. In historische tijden waren kerissen met dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren. Deze dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. De Panimbal keris geeft wijsheid en macht. Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor hun plichten en verplichtingen als mens, jegens anderen. Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar ervan te helpen.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal, 9 luk

Pamor: Gangeng Kanyut

Tangguh: Madura Abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Madura Jurigan

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Antique Panimbal keris, kris blade with the rare Gangeng Kanyut pamor

€ 395,00Price
    bottom of page