top of page

Antique Lombok Sempaner keris, kris - Karang Asem-era (17th century) - Sempana Wilah with Uler Lulut pamor - Kojongan brore sheath covered with silver and solid gold, set with numerous rubies.

(Article number: 1656)

 

This royal Lombok Sempana keris dates from the Karang Asem era (17th century).

 

The entire keris has a royal appearance. For example, the Kojongan brore sheath is covered with solid silver, which is in turn covered with solid gold plates (silasih) in which countless rubies are set.

 

At the top of the keris is a Grantim hilt with solid silver top and bottom parts. The handle is again set with large and smaller rubies.

 

I had the beautiful wilah washed in Bali, so that the impressive pamor Uler Lulut shines again.

 

The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected together and that look like the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity.

 

Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

Furthermore, the keris is forged to Sempaner dapur (shape) with nine luk. Sempaner comes from the word Sempana Bener or Sumpena Bener literally means a straight dream come true. In a deeper sense, Sempaner Dhapur contains a message of wishful thinking, hopes and ideals. And if the desire is based on a correct understanding, it will become a reality.

 

People must align their desires, ideals, and goals with their capabilities and potential. In other words, people must be able to measure the limits of their capabilities, not only feel capable, but possess sufficient knowledge and skills to realize them. Also, perseverance to achieve things is essential. Persevering people are unaffected by the temptations and criticism of others. Perseverance makes happy and content. People around you who also notice this will also be happy and show respect. A Sempaner keris possesses supernatural powers that will give its owner perseverance so that his goals and ideals are realized.

 

Characteristics:

Dapur: Sempaner

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Karang Asem era (17th century)

Warangka: Kojongan brore

Kayu: Pelet

 

Dimensions:

Total length: 56cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Lombok Sempaner keris, kris - Karang Asem-era (17de eeuw) – Sempana Wilah met Uler Lulut pamor – Kojongan brore schede bekleed met zilver en massief goud, bezet met talloze robijnen.

Deze koninklijke Lombok Sempana keris stamt van de Karang Asem-era (17de eeuw).

 

De gehele keris heeft een koninklijke uitstraling. Zo is de Kojongan brore schede is bekleed met massief zilver dat weer belegd is met massief gouden platen (silasih) waarin talloze robijnen zijn gezet.

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Grantim greep met massief zilveren boven en onderstukken. De greep is weer bezet met grote en kleinere robijnen.

 

De prachtige wilah heb ik opnieuw op Bali laten wassen waardoor de indrukwekkende pamor Uler Lulut weer schittert.

 

Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart.

 

Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Verder is de keris gesmeed naar Sempaner dapur (vorm) met negen luk. Sempaner komt van het woord Sempana Bener of Sumpena Bener betekent letterlijk een rechte droom dat waarheid wordt. In diepere zin bevat Sempaner Dhapur een boodschap van ‘wishful thinking’, hoop en idealen. En als het verlangen op een juist begrip is gebaseerd, zal het een realiteit worden.

 

Mensen moeten hun verlangens, idealen en doelstellingen afstemmen op hun capaciteiten en potentieel. Beter gezegd mensen moeten in staat zijn om de grenzen van hun mogelijkheden te meten, zich niet alleen in staat voelen, maar voldoende kennis en vaardigheden bezitten om deze te realiseren. Ook is het volharden om dingen te bereiken essentieel. Volhardende mensen worden niet beïnvloed door de verleidingen en kritiek van anderen. Doorzettingsvermogen maakt gelukkig en tevreden. Mensen in je omgeving die dit ook bemerken zullen ook blij zijn en respect tonen. Een Sempaner keris bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar doorzettingsvermogen zal geven zodat zijn doelstellingen en idealen gerealiseerd worden.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempaner

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Karang Asem-era (17de eeuw)

Warangka: Kojongan brore

Kayu: Pelet

 

Afmetingen:

Totale lengte: 56cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

 

 

Antique Lombok Sempaner keris, kris - Karang Asem-era - With gold and silver

€ 2.950,00Price
    bottom of page