top of page

Antique Lombok, Bali Naga Sasra keris, kris – Lombok abad XIX (19th century) – Wilah with Naga Sasra dapur (shape), 13 luk (waves) and Ngulit Semangka pamor – Majestic Konjongan warangka with silver deeply driven decorations, set with rubies – Tapukan hilt with silver top and end piece.

(Article number: 1981)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Lombok, Bali Naga Sasra keris dates from the Lombok abad XIX (19th century).

 

The antique wilah is forged to Naga Sasra dapur (shape) with 13 luk waves. Naga Sasra, is one of the most sought-after forms luk (waved) keris in Indonesia The gandik portion of this keris is forged in the shape of a dragon's head, with the dragon's body extending to the tip of the blade and following the curvature of the blade. Superior keris are often forged with dragon stylization, as this creature is considered a protector and provides security for its owner from calamities. It is believed that a Nagasasra keris brings good luck and protects property and wealth and wards off evil elements that will afflict the owner and his family. Almost all wealthy people in Kotagede before 1945 owned this kind of keris. Keris Naga is considered in Indonesian cultural as synonymous with the teachings of spiritualism, teachings of leadership and representation of power and government.

 

The dragon motif is also considered a symbol of longevity because of its ability to change skin (mlungsungi), in addition to being able to live in all places: on earth (earth dragon), in the sky (air dragon) or on the seabed (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Dragon is considered to be the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In the concept of Jawa Ratu, it is believed to be the incarnation of a god in the world.

The dragon's head is raised slightly. This position is interpreted as the attitude of a leader who always shows dignity and self-confidence. Aware of his responsibility as a leader. Moreover, this attitude denotes that of a leader who is steadfastly impartial. The Keris Naga's leadership stance is also implied by the shape of the dragon eyes that look around with a straight gaze. This shape of eyes can be interpreted as a leader's attitude to be sharp in the eye (lantip rasane), sharp in mind (lantip pangraitane) and also sharp in sight (lantip paningale). If the eyes of a leader's heart and mind are sharp, they can guide him in seeing everything, so he is not easily provoked by the visible sight alone, but is also able to see even the invisible. A leader must be able to carefully delve into all matters and problems from all sides so that he does not make mistakes in policy making.

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The top of the keris is adorned with an antique Tapukan hilt with silver top and end piece.

 

The keris is housed in a majestic Konjongan warangka with silver deeply driven decorations, set with rubies.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Sasra – 13 luk (waves)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok abad XIX (19th century)

Warangka: Konjongan

 

Dimensions:

Total length: 65cm.

Length of the Keris: 50,5cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Lombok, Bali Naga Sasra keris, kris – Lombok abad XIX (19e eeuw) – Wilah met Naga Sasra dapur (vorm), 13 luk (golven) en Ngulit Semangka pamor – Majestueuze Konjongan warangka met zilveren diep gedreven versieringen, bezet met robijnen – Tapukan greep met zilveren top en eindstuk.

 

Deze antieke Lombok, Bali Naga Sasra kris dateert uit de Lombok abad XIX (19e eeuw).

 

De antieke wilah is gesmeed tot Naga Sasra dapur (vorm) met 13 luk-golven. Naga Sasra, is een van de meest gewilde vormen van luk (gegolfde) keris in Indonesië. Het gandik-gedeelte van deze keris is gesmeed in de vorm van een drakenkop, waarbij het drakenlichaam zich uitstrekt tot aan de punt van het blad en de kromming volgt van de wilah. Superieure kris worden vaak gesmeed met drakenstilering, omdat dit wezen wordt beschouwd als een beschermer en de eigenaar bescherming biedt tegen calamiteiten. Er wordt aangenomen dat een Nagasasra-keris geluk brengt en eigendommen en rijkdom beschermt en kwade elementen afweert die de eigenaar en zijn familie zullen treffen. Vrijwel alle vermogende mensen in Kotagede voor 1945 bezaten dit soort keris. Keris Naga wordt in de Indonesische cultuur beschouwd als synoniem met de leer van spiritualisme, leer van leiderschap en vertegenwoordiging van macht en regering.

 

Het drakenmotief wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege het vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aarde draak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Draak wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld.

De kop van de draak is iets verhoogd. Deze positie wordt geïnterpreteerd als de houding van een leider die altijd waardigheid en zelfvertrouwen toont. Bewust van zijn verantwoordelijkheid als leider. Bovendien duidt deze houding op die van een leider die standvastig onpartijdig is. De leiderspositie van de Keris Naga wordt ook geïmpliceerd door de vorm van de drakenogen die met een rechte blik rondkijken. Deze vorm van ogen kan worden geïnterpreteerd als de houding van een leider om scherp in het oog (lantip rasane), scherp in gedachten (lantip pangraitane) en ook scherp in zicht (lantip paningale) te zijn. Als de ogen van het hart en de geest van een leider scherp zijn, kunnen ze hem leiden om alles te zien, zodat hij niet snel geprikkeld wordt door alleen het zichtbare zicht, maar ook in staat is om zelfs het onzichtbare te zien. Een leider moet zich goed kunnen verdiepen in alle zaken en problemen van alle kanten, zodat hij geen fouten maakt bij het maken van beleid.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Tapukan greep met zilveren top en eindstuk.

 

De keris huist een majestueuze Konjongan warangka met zilveren diep gedreven versieringen, bezet met robijnen.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Sasra – 13 luk (golven)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok abad XIX (19e eeuw)

Warangka: Konjongan

 

Dimensies:

Totale lengte: 65cm.

Lengte van de Keris: 50,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Antique Lombok, Bali Naga Sasra keris, kris – Naga Sasra dapur 13 luk

€ 695,00Price
    bottom of page