top of page

Rare, antique Sumatra keris, kris Panjang – Executioner keris – 19th Century – Tapa Guda hilt -  Heavy, copper, Ring / Kili-kili / Mendak – Bulan Sabit warangka with copper fittings with deeply driven floral motifs.

(Article number: 1836)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique keris Panjang originates from Sumatra and dates to the 19th century.

 

A keris bahari is a long version of a keris mainly used in Sumatra. It is also called keris panjang. Keris bahari is dubbed by European people as "Sumatran rapier kris" or "execution keris".

 

Keris bahari evolved from the original keris, which is a dagger. As men fought, they needed a weapon with greater reach, and keris became longer and heavier. Two forms then evolved: The first is rapier keris (keris bahari), and the second is broadsword keris (sundang). Because the blade became longer, the handle had to be straightened to balance it.

 

Keris Panjangs were usually owned by Malay (or other cognate ethnicity) aristocrat that had execution authority .

 

The extremely long wilah (blade) measures 50 cm with typical dapur keris bahari with plain gandik, "coma like" tikel alis grooving and thick gonjo.

 

Because of its purpose antique keris Panjangs were forged with pamor Kelengan as is the case with this rare keris. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

Finley driven copper fittings decorate the Tapa Guda hilt. The hilt is set on a heavy, copper Ring / Kili-kili / Mendak.

 

The keris is housed in a Bulan Sabit warangka carved from Sawo wood. The gandar is fitted with finely driven copper fittings and five copper bands.

 

Characteristics:

Dapur: Keris Bahari

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sumatra abad XVIII (19th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 73cm.

Length of the Keris: 65cm.

Length of the Wilah: 50 cm.

 

Zeldzame antieke Sumatra keris, kris Panjang – Bahari keris - 19e eeuw - Tapa Guda greep - Zwaar koperen Ring / Kili-kili / Mendak - Bulan Sabit warangka met koperen beslag met diep gedreven bloemmotieven.

 

Deze zeldzame antieke Keris Panjang is afkomstig uit Sumatra en dateert uit de 19e eeuw.

 

Een keris bahari is een lange versie van een keris die vooral op Sumatra wordt gebruikt. Het wordt ook keris panjang genoemd. Keris bahari wordt door Europeanen "Sumatraanse rapier kris" of "executie keris" genoemd.

 

Keris bahari is voortgekomen uit de originele keris, wat een dolk is. Terwijl mannen vochten, hadden ze een wapen nodig met een groter bereik, en keris werd langer en zwaarder. Twee vormen ontwikkelden zich toen: de eerste is rapier keris (keris bahari), en de tweede is slagzwaard keris (sundang). Doordat de kling langer werd, moest de greep worden rechtgetrokken om het in balans te houden.

 

Keris Panjangs waren meestal eigendom van een Maleisische (of andere verwante etniciteit) aristocraat die executiebevoegdheid had.

 

Het extreem lange wilah (lemmet) meet 50 cm met typische dapur keris bahari met gewone gandik, "coma-achtige" tikel alis groeven en dikke gonjo.

 

Vanwege het doel werden antieke keris Panjangs gesmeed met pamor Kelengan zoals het geval is met deze zeldzame keris. Keleng keris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur van binnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden.

 

Deze keris absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Fijn gedreven koperen fittingen sieren het Tapa Guda-greep.

 

De keris huist in een Bulan Sabit warangka gesneden uit Sawo-hout. De gandar is voorzien van fijn gedreven koperen fittingen en vijf koperen banden.

 

Kenmerken:

Dapur: Keris Bahari

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sumatra abad XVIII (19e eeuw)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sawo

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief Gandar: 73cm.

Lengte van de Keris: 65cm.

Lengte van de Wilah: 50 cm.

Antique keris bahari - kris bahari- kris panjang - Sumatra Indonesia

€ 375,00Price
    bottom of page