top of page

Antique Kebo Teki keris, kris – Connection to the element water – Nom Noman-era (begin 20th century) – Wilah with the rare dapur Kebo Teki and equally rare pamor Jala Sutra – Yogyakarta Gayaman warangka of Nogosari wood.

(Article number: 2086)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and spiritually strong Kebo Teki dates from the Nom noman-era (begin 20th century).

 

This keris has a strong spiritual connection to the element water. Water is accorded cleansing power. It is symbolic of dreaming, healing, flowing, fluidity, purification, regeneration, stability, strength, change, fertility, devotion, receiving, and unconditional love. It symbolizes rebirth. It is life-giving. Fresh Water stands for life and good health. It is associated with the Autumn season and the West direction. An inverted triangle is the symbolic representation of the Water element.

 

I had the wilah ritually and professionaly treated with warangan in Indonesia. The rare silver pamor Jala Sutra now contrasts beautifully against the jet-back background of the wilah. Pamor Jala Sutra looks a lot like pamor Tirta Tumetes but it has trangles and squares in the pamor pattern besides circular patterns. This pamor possesses spiritual and magical powers that increase the strength, courage, persuasion, and patience of its owner. It also encourages you to succeed through your inner strength and using your external drive and power. Instead of using brute force, you will become virtuous and tactful. It will give the ability to remain optimistic, calm, and logical even when your patience and strength are being tested. When discussing health, pamor Jula Sutra is an excellent pamor to have. It is commonly used to indicate good health and physical fitness. Strength reversal could represent overcoming disease or beginning to regain strength if you have been ill. It also depicts the body and mind regaining balance. It's an excellent time to change your lifestyle, especially those requiring more self-control. It represents significantly increased fitness due to overcoming a long-term illness, is the one of the best pamors for a person's health and well-being. It also implies that the body and mind are perfectly in sync. It also represents self-control and a new, healthier way of life.

 

Beside the rare pamor the wilah is forged to the equally rare Kebo Teki dapur (shape) with 5 luk (waves).  Dapur Kebo Teki, also called Mahesa Teki, is one of the dapurs (shape) of straight kerisses. The length of this keris is normal; the wilah (blade) is flat and wider than other kerisses. The gandik which is about 2 to 2.5 times the length of a normal keris, the pejetan is shallow. In ancient times, the keris with the Kebo Teki dhapur was widely owned by farmers and agricultural traders, because they believed Kebo Teki brought good luck, ward off negative spirits and persons and other evils. In addition, these magical properties fuel the owner's imagination, entrepreneurial spirit and motivation so that his business or career will flourish. This power also radiates to the owner's family, making his family excel in studies as well as successful in life.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the noble Nogosari wood. A copper bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Teki – 5 luk (waves)

Pamor: Jala Sutra

Tangguh: Nom noman (begin 20th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Nogosari

 

Dimensions:

Total length: 49,5cm.

Length of the Keris: 47,5cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Kebo Teki keris, kris – Verbinding met het element water – Nom Noman-tijdperk (begin 20e eeuw) – Wilah met de zeldzame dapur Kebo Teki en even zeldzame pamor Jala Sutra – Yogyakarta Gayaman warangka van Nogosari hout.

 

Deze zeldzame en spiritueel sterke Kebo Teki dateert uit het Nom noman-tijdperk (begin 20e eeuw).

 

Deze keris heeft een sterke spirituele verbinding met het element water. Water krijgt reinigende kracht. Het staat symbool voor dromen, genezing, stromen, vloeibaarheid, zuivering, regeneratie, stabiliteit, kracht, verandering, vruchtbaarheid, toewijding, ontvangen en onvoorwaardelijke liefde. Het symboliseert wedergeboorte. Het is levensgevend. Zoet Water staat voor leven en een goede gezondheid. Het wordt geassocieerd met het herfstseizoen en de westelijke richting. Een omgekeerde driehoek is de symbolische weergave van het element Water.

 

Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten behandelen met warangan in Indonesië. De zeldzame zilveren pamor Jala Sutra contrasteert nu prachtig tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah. Pamor Jala Sutra lijkt veel op pamor Tirta Tumetes, maar heeft naast cirkelvormige patronen ook driehoeken en vierkanten in het pamor-patroon. Deze pamor bezit spirituele en magische krachten die de kracht, moed, overtuigingskracht en geduld van de eigenaar vergroten. Het moedigt je ook aan om te slagen door je innerlijke kracht en door je externe drive en kracht te gebruiken. In plaats van bruut geweld te gebruiken, zul je deugdzaam en tactvol worden. Het geeft je de mogelijkheid om optimistisch, kalm en logisch te blijven, zelfs als je geduld en kracht op de proef worden gesteld. Als het over gezondheid gaat, is pamor Jula Sutra een uitstekende pamor om te hebben. Het wordt vaak gebruikt om een goede gezondheid en fysieke fitheid aan te duiden. Het omkeren van de kracht kan het overwinnen van een ziekte betekenen of het herwinnen van kracht als u ziek bent geweest. Het toont ook hoe lichaam en geest weer in balans komen. Het is een uitstekend moment om uw levensstijl te veranderen, vooral als u meer zelfbeheersing nodig heeft. Het vertegenwoordigt een aanzienlijk betere conditie als gevolg van het overwinnen van een langdurige ziekte en is een van de beste maatregelen voor de gezondheid en het welzijn van een persoon. Het impliceert ook dat lichaam en geest perfect op elkaar zijn afgestemd. Het vertegenwoordigt ook zelfbeheersing en een nieuwe, gezondere manier van leven.

 

Naast de zeldzame pamor is de wilah gesmeed tot de al even zeldzame Kebo Teki dapur (vorm) met 5 luk (golven). Dapur Kebo Teki, ook wel Mahesa Teki genoemd, is een van de dapurs (vorm) van rechte kerissen. De lengte van deze keris is normaal; de wilah (lemmet) is plat en breder dan andere kerissen. De gandik die ongeveer 2 tot 2,5 keer zo lang is als een normale keris, de pejetan is ondiep. In de oudheid was de keris met de Kebo Teki dhapur grotendeels eigendom van boeren en landbouwhandelaren, omdat ze geloofden dat Kebo Teki geluk bracht, negatieve geesten en personen en ander kwaad afweerde. Bovendien voeden deze magische eigenschappen de verbeeldingskracht, ondernemerszin en motivatie van de eigenaar, zodat zijn bedrijf of carrière zal floreren. Deze kracht straalt ook uit naar de familie van de eigenaar, waardoor zijn familie zowel uitblinkt in studie als succesvol in het leven.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het nobele Nogosari-hout. Een koperen bunton-pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Teki – 5 luk (golven)

Pamor: Jala Sutra

Tangguh: Nom noman (begin 20e eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Nogosari

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

Antique Kebo Teki keris, kris – Wilah with dapur Kebo Teki and pamor Jala Sut

€ 295,00Price
    bottom of page