top of page

Antique Kebo Teki keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Wilah with pamor Tri Warna (three pamors) and very rare Kebo Teki dapur – Solo Gayaman warangka of Pelet Sampir wood – Gandar with Sunggingan art.

(Article number: 1067A)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Kebo Teki keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The ancient wilah is forged with pamor Tri Warna which means that the wilah is forged with three separate pamors. One side of the wilah is forged with the rare pamor Kapas Kawur and the other side with Beras Wutah Halus. The pamor titipan Putri Kinurung (Caged Princess) can be admired at the base of the wilah. Putri Kinurung possesses magical powers that help the owner earn a living and tame the wasteful abilities of the owner. It is ideal for treasurers, traders and entrepreneurs.

 

In addition to the special pamors, the wilah is forged with the very rare Kebo Teki dapur (shape). Dapur Kebo Teki, also called Mahesa Teki, is one of the dapurs (shape) of straight keris. The length of this keris is normal; the wilah (blade) is flat and wider than other keris. The gandik which is about 2 to 2.5 times the length of a normal keris, the pejetan is shallow. In ancient times, the keris with the Kebo Teki dhapur was widely owned by farmers and merchants of agricultural products as they believed Kebo Teki brought good luck, warded off negative spirits and persons and other mischief. In addition, these magical properties fuel the owner's imagination, entrepreneurial spirit and motivation that will make his business or career flourish. This power also radiates through to the owner's family which will make his family excel in studies as well as be successful in life. Spiritually, Kebo/Kerbau is often seen as a Pan-headed figure.

 

However, as humans, we are obligated to strive both physically and mentally to get out of all difficulties and achieve our goals. In the "Teteki" practice itself, one of them is practiced by doing Topo kungkum or soaking in the tempuran river overnight.

Topo kungkum is understood as the practice of cleansing oneself to remove all problems (adversities) in life that stagnate our efforts and aspirations, and is a form of human repentance in order to achieve a better life. But actually there is an allusion to a deeper meaning than just soaking in the river. "Nempur" in the Tempuran River not only means physical activity, but has a more spiritual meaning.

 

Stream or water is a symbol of the source of life in this universe, and the true source of life is the supernatural. Therefore, "fighting" is actually welcoming the intervention or pitulungan (help) of our spiritual loved ones. The Kebo Teki keris is a vision of the owner who wants to realize the ease of life, the safety of the afterlife and the prosperity to his descendants who must of course be picked up together with a man (ikhtiar).

 

The keris is housed in an antique Solo Gayaman warangka of Pelet Sampir wood. The gandar is decorated with Sunggingan art.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Kapas Kawur, Beras Wutah Halus and Putri Kinurung

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 41.5 cm.

Length of the Wilah: 32cm.

 

Antieke Kebo Teki keris, kris – Pajajaran-era (12de eeuw) – Wilah met pamor Tri Warna (drie pamors) en zeer zeldzaam Kebo Teki dapur – Solo Gayaman warangka van Pelet Sampir hout – Gandar met Sunggingan kunst.

 

Deze antieke Kebo Teki keris dateert van de Pajajaran-era (12de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed met pamor Tri Warna wat wil zeggen dat de wilah met drie afzonderlijke pamors is gesmeed. De ene kant van de wilah is gesmeed met het zeldzame pamor Kapas Kawur en de andere kant met Beras Wutah Halus. Aan de basis van de wilah is het pamor titipan Putri Kinurung (gekooide prinses) te bewonderen. Putri Kinurung bezit magische krachten die de eigenaar helpen in zijn levensonderhoud te voorzien en de verkwistende vermogens van de eigenaar te temmen. Het is ideaal voor penningmeesters, handelaren en ondernemers.

 

Naast de bijzondere pamors is de wilah gesmeed met het zeer zeldzame Kebo Teki dapur (vorm). Dapur Kebo Teki, ook wel Mahesa Teki genoemd, is een van de dapurs (vorm) van rechte kerissen. De lengte van deze keris is normaal; de wilah (kling) is vlak en breder dan andere kerissen. De gandik die ongeveer 2 tot 2,5 keer de lengte is van een normale keris, de pejetan is ondiep.  In de oudheid was de keris met de Kebo Teki dhapur op grote schaal eigendom van boeren en handelaren in landbouwproducten, omdat ze geloofden Kebo Teki geluk bracht, negatieve geesten en personen en andere onheil afweerden. Daarnaast voeden deze magische eigenschappen de fantasie, ondernemingsgeest en motivatie van de eigenaar waardoor zijn onderneming of carrière zal floreren.  Deze kracht straalt ook door naar het gezin van de eigenaar waardoor zijn familie zal excelleren in studies evenals succesvol zal zijn in het leven.  Spiritueel wordt Kebo / Kerbau vaak gezien als een Pan-geleide figuur.

 

Als mensen zijn we echter verplicht om zowel fysiek als mentaal te streven om uit alle moeilijkheden te komen en onze doelen te bereiken. In de "Teteki" -praktijk zelf, wordt een van hen beoefend door Topo kungkum te doen of 's nachts in de tempuran-rivier te weken.

Topo kungkum wordt opgevat als de praktijk van het jezelf reinigen om alle problemen (tegenslagen) in het leven te verwijderen die onze inspanningen en aspiraties doen stagneren, en is een vorm van menselijk berouw om een ​​beter leven te kunnen bereiken. Maar eigenlijk is er een toespeling op een diepere betekenis dan alleen maar doorweken in de rivier. "Nempur" in de Tempuran-rivier betekent niet alleen fysieke activiteit, maar heeft een meer spirituele betekenis.

 

Stroom of water is een symbool van de bron van leven in dit universum, en de ware bron van leven is het bovennatuurlijke. Daarom is "vechten" eigenlijk het verwelkomen van de interventie of pitulungan (hulp) van onze spirituele dierbaren.  De Kebo Teki keris is een visie van de eigenaar die het gemak van het leven, de veiligheid van het hiernamaals en de welvaart wil realiseren aan zijn nakomelingen die uiteraard samen met een man (ikhtiar) opgehaald moeten worden.

 

De keris huist in een antieke Solo Gayaman warangka van Pelet Sampir hout. De gandar is verdierd met Sunggingan kunst.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Kapas Kawur, Beras Wutah Halus en Putri Kinurung

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

Antique Kebo Teki keris, kris – Pajajaran era – Wilah with pamor Tri Warna

€ 225,00Price
    bottom of page