top of page

Antique Kebo Lajer keris, kris - Pajajaran era (14th century) - Wilah with the rare Kebo Lajer dapur (shape) and Sodo Saler pamor - Surakarta Nunggak semi handle with deeply carved masks - Warangka of Pelet Tulak wood.

(Article number: 1431)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient and powerful keris dates back to the Pajajaran era (14th century).

 

The wilah (blade) is forged with the rare dapur Kebo Lajer. Kebo Lajer, is a dapur type for a lurus (straight) wilah. Characteristic of this dapur is that the gandhik of the Kebo Lajer is longer than other wilahs, the length is about twice as long as a normal gandhik keris. In addition, the surface of the Kebo Lajer keris is flat, without adha-adha and generally thinner.

 

In Old Javanese (Kawi) "Kebo Lajer" means strong/head buffalo. Associated with an agricultural culture, the buffalo occupies an important place in the natural thinking space of the people of the archipelago. Since the time of the megalithic culture, people in the archipelago, especially on the island of Java, began to enter a period of sedentary agricultural culture, leaving the nomadic lifestyle behind and then looking for a place more fertile and feeling that the more natural resources had to be used. The continuity of a sedentary farm life includes land management with tillage, fertilization and proper irrigation to ensure that the fertility of the paddy fields can be maintained so that they can produce bountiful yields.

 

Soil management to maintain the fertility cycle of paddy fields is carried out using buffaloes as plow tractors. Buffalo (Bubalus bubalis) comes from arni (Bubalus arnee), a species of wild buffalo that lives in swamps and grassy forests in India. Even though it symbolizes fertility and is related to the world of agriculture, Kebo Lajer does not only have to be owned by farmers. As a symbol of fertility and prosperity and the attainment of true peace, the Kebo Lajer dhapur keris can be owned by anyone who intends to live up to the buffalo icon as a symbol of hope and a request for prosperity. Even the nobles and court aristocrats also revered the keris with the Kebo dhapur variety as the heir's heirloom.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Sodo Saler. Pamor Sodo Saler possesses mystical properties that protect the owner of the keris from life's calamities and failures. In addition, it helps independent entrepreneurs to be successful. It enhances the owner's natural authority and charm. In private and business relationships, it makes the owner popular. For the ladies it works as a 'love magnet'.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the rare Pelet Tulak wood.

 

On request I am happy to tell you about the spiritual powers of this old keris.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Lajer

Pamor: Sodo Saler

Tangguh: Pajajaran (14th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Tulak

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Antieke Kebo Lajer keris, kris – Pajajaran era (14de eeuw) – Wilah met het zeldzame Kebo Lajer dapur (vorm) en Sodo Saler pamor – Surakarta Nunggak semi greep met diep gesneden maskers – Warangka van Pelet Tulak hout.

 

Deze oude en krachtige keris dateert van de Pajajaran era (14de eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed met het zeldzame dapur Kebo Lajer. Kebo Lajer, is een dapur soort voor een lurus (rechte) wilah. Kenmerkend aan dit dapur is dat de gandhik van de Kebo Lajer langer is dan bij andere wilahs, de lengte is ongeveer twee keer zo groot als een normale gandhik keris. Bovendien is het oppervlak van de Kebo Lajer keris vlak, zonder adha-adha en over het algemeen dunner.

 

In het Oud-Javaans (Kawi) betekent "Kebo Lajer" sterke/hoofdbuffel. Geassocieerd met een agrarische cultuur, neemt de buffel een belangrijke plaats in, in de natuurlijke denkruimte van de mensen van de archipel. Sinds de tijd van de megalithische cultuur begonnen mensen in de archipel, vooral op het eiland Java, een periode van sedentaire landbouwcultuur in te gaan, waarbij ze de nomadische levensstijl achter zich lieten en vervolgens op zoek gingen naar een plek die vruchtbaarder was en voelde dat het meer natuurlijke hulpbronnen moesten worden gebruikt. De continuïteit van een sedentair boerenleven omvat landbeheer met grondbewerking, bemesting en goede irrigatie om ervoor te zorgen dat de vruchtbaarheid van de rijstvelden kan worden gehandhaafd, zodat ze overvloedige opbrengsten kunnen opleveren.

 

Bodembeheer om de vruchtbaarheidscyclus van rijstvelden in stand te houden, wordt uitgevoerd met behulp van buffels als ploegtrekkers. Buffel (Bubalus bubalis) is afkomstig van arni (Bubalus arnee), een soort wilde buffel die leeft in moerassen en grasbossen in India. Ook al staat het symbool voor vruchtbaarheid en is het gerelateerd aan de wereld van de landbouw, Kebo Lajer hoeft niet alleen eigendom te zijn van boeren. Als symbool van vruchtbaarheid en welvaart en het bereiken van ware vrede kan de Kebo Lajer dhapur keris eigendom zijn van iedereen die van plan is het buffelpictogram waar te maken als symbool van hoop en een verzoek om welvaart. Zelfs de edelen en hof aristocraten vereerden ook de keris met de Kebo dhapur-variëteit als het erfstuk van de erfgenaam.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Sodo Saler. Pamor Sodo Saler bezit mystieke eigenschappen die de eigenaar van de keris beschermt tegen calamiteiten en mislukkingen van het leven. Daarnaast helpt het zelfstandige ondernemers succesvol te zijn. Het verhoogt de natuurlijke autoriteit en charme van de eigenaar. In privé- en zakelijke relaties maakt het de eigenaar populair. Bij de dames werkt het als een ‘liefdesmagneet’.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het zeldzame Pelet Tulak hout.

 

Op verzoek vertel ik graag over de spirituele krachten van deze oude keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Lajer

Pamor: Sodo Saler

Tangguh: Pajajaran (14de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Tulak

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Antique Kebo Lajer keris, kris - Pajajaran era (14th century) - Sodo Saler pamor

€ 195,00Price
    bottom of page