top of page

Regal and rare, antique Kantar Kamarogan tinatah keris, kris - Surakarta Mataram abad XIX-era (19th century) – Wilah with rare Kamarogan (carvings) depicting melati flowers – Kantar dapur with 13 luk (waves) – Ngulit Semangka pamor – Solo Ladrang warangka of stunning Awar awar wood.

(Article number: 2007)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This regal and rare, antique Kantar Kamarogan tinatah keris dates from theSurakarta Mataram abad XIX-era (19th century).

 

The keris is a truly rare piece of mastership. The wilah with rare Kamarogan (carvings) art, depicting deeply carved and detailed melati flowers, covers the entire wilah. Kamarogan is an art form where the wilah is decorated with deep and detailed carvings. Beside the stunning Kamarogan art, the wilah is also forged with a clear white Ngulit Semanka pamor which contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah because I had it ritually and professionally treated with warangan in Indonesia.

 

Besides the stunning decorations the wilah is forged to Kantar dapur (shape) with 13 luk (waves). Dapur Kantar is a dapur (shape) of kerisses with 13 luk. Because of the complexity of the shape of the keris it is extremely difficult to forge. Only highly skilled and spiritually strong Empu’s possess the matership to forge this dapur. A kantar keris possesses magical and spiritual powers which protect the owner of the keris from enemy disturbances, especially those related to things that are occult such as teluh, witchcraft etc. These kerisses are also ideal for cleansing homes and persons from unwanted spiritual entities. Besides these powers a Kantar keris will also strengthen the powers of less powerful kerisses and tombaks.

 

The pamor Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the stunning Awar awar wood. Dark golden colored flames cross the oker colored background of the waranka.

 

The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak semi hilt which is set on an antique mendak set with stones.

 

The spiritual power of this antique keris is as rare as the keris. On request I will gladly tell you more about its spiritual powers.

 

Characteristics:

Dapur: Kantar – 13 luk (waves)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX (19th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Awar awar

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

Vorstelijke en zeldzame, antieke Kantar Kamarogan tinatah keris, kris - Surakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw) – Wilah met zeldzame Kamarogan (snijdkunst) met afbeelding van melati bloemen – Kantar dapur met 13 luk (golven) – Ngulit Semangka pamor – Solo Ladrang warangka van prachtig Awar Awar-hout.

 

Deze vorstelijke en zeldzame, antieke Kantar Kamarogan tinatah keris dateert uit het Surakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

De keris is een werkelijk zeldzaam staaltje meesterschap. De wilah met zeldzame Kamarogan-kunst (snijdkunst), met diep gesneden, gedetailleerde melati-bloemen, bedekt de hele wilah. Kamarogan is een kunstvorm waarbij de wilah is versierd met diep en gedetailleerd snijwerk. Naast de prachtige Kamarogan-kunst is de wilah ook gesmeed met een helderwitte Ngulit Semanka-pamor die prachtig contrasteert met de gitzwarte achtergrond van de wilah, omdat ik hem in Indonesië ritueel en professioneel met warangan heb laten behandelen.

 

Naast de prachtige versieringen is de wilah gesmeed naar Kantar dapur (vorm) met 13 luk (golven). Dapur Kantar is een dapur (vorm) van kerissen met 13 luk. Vanwege de complexiteit van de vorm van de keris is het uiterst moeilijk om deze te smeden. Alleen zeer bekwame en spiritueel sterke Empu’s bezitten het meesterschap om deze dapur te smeden. Een kantar keris bezit magische en spirituele krachten die de eigenaar van de keris beschermen tegen verstoringen van de vijand, vooral die welke verband houden met occulte zaken zoals teluh, hekserij enz. Deze kerissen zijn ook ideaal voor het reinigen van huizen en personen van ongewenste spirituele entiteiten. Naast deze krachten zal een Kantar keris ook de krachten van minder krachtige kerissen en tombaks versterken.

 

De pamor Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen toeneemt als zijn doelen sneller en gemakkelijker worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open, zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we ons in dit leven niet moeten laten ontmoedigen om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

De keris is huist in een Solo Ladrang warangka van het prachtige Awar awar hout. Donker goudkleurige vlammen kruisen de okerkleurige achtergrond van de waranka.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Solo Nunggak semi-greep dat is geplaatst op een antieke mendak bezet met stenen.

 

De spirituele kracht van deze antieke keris is net zo zeldzaam als de keris. Op verzoek vertel ik u graag meer over de spirituele krachten ervan.

 

Kenmerken:

Dapur: Kantar – 13 luk (golven)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX (19e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Awar awar

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

Antique Kantar Kamarogan tinatah keris, kris - Kantar dapur with 13 luk

€ 265,00Price
    bottom of page