top of page

Antique Cirebon Karacan tombak - Cirebon Abad XVIII-era (18th century) – Wilah with Karacan dapur (shape), 9 luk (waves) and Adeg Singkir pamor – Complete with long Landeyan and matching warangka.

(Article number: 1870)

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This antique Cirebon Karacan tombak dates from the Cirebon Abad XVIII-era (18th century).

 

The wilah is forged to the rare Karacan dapur with 9 luk (waves). According to Serat Curiga Dhapur, dapur Karacan is a keris or tombak which has 7,9 or 19 luk. In Serat Pustakaraja Purwa it is told together with the Santan keris, the Karacan tombak was designed in the year of Candra Sangkala 521 with the inscription: "Ratu Kalih Gumuling ing Tawang" at the behest of Prabu Sri Kala who was enthroned in the kingdom of Purwacarita after the proposal for his son Raden Sri Wanda to Dewi Kaniraras, daughter Prabu Brahma Am Raja of the Gilingwesi kingdom was rejected, because the princess had already been betrothed to Empu Kanomayasa who had won the competition to cure the princess's ailments. Then Prabu Sri Kala ordered Patih Sadhaskara to prepare an army, and called Master Sunggata to make war weapons. Master Sunggata also agreed to it by making various types of dhapur (daggers, swords, spears). There were two dapurs made, the first is called dapur Santen the second was dapur Karacan. In conclusion with this the Karacan tombak was designed as a true combat weapon.

 

Furthermore the wilah is forged with a striking version of pamor Adeg Sapu / Singkir. Pamor Adeg Sapu/Singkir is the general name for the pamor motif whose shape resembles a longitudinal line from the base to the tip of a keris or other Indonesian blades. There are several types of pamor adeg. This type of Adeg pamor is classified as peer prestige, namely the prestige motif whose shape was designed in advance by the Empu. Judging from the manufacturing technique, the pamor adeg is classified as oblique prestige, where the saton is placed perpendicular to the core of the blade. There are some keris collectors who call the pamor of adeg as pamor singkir (especially for ber-luk keris). Although actually Singkir is not a pamor name, but the name of a master who is not just one person and from a different era. For example, there was Empu Singkir from Tapan hamlet during the Pajajaran era, Empu Ki Singkir Wonoboyo from the Majapahit era, Empu Singkir from Sedayu, and there was also Empu Setra Banyu from the Mataram era. A keris or tombak made by the master named Singkir is then believed to have certain functions, such as repelling geni (fire), banyu (water), wind, and baya (danger). Because of this public opinion, it is customary for some people to call it pamor, which has the connotation of rejecting obstacles or getting rid of unwanted bad things (kalis ing sambikolo).

 

The Tombak comes complete with matching warangka and Panjang laneyan with copper Blongsong Tunjung.

 

Characteristics:

Dapur: Karacan, 9 luk (waves)

Pamor: Adeg Sapu / Singkir

Tangguh: Cirebon Abad XVIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 145cm.

Length of the tombak: 41,5cm.

Length of the wilah: 26cm.

 

Antieke Cirebon Karacan tombak - Cirebon Abad XVIII-era (18e eeuw) - Wilah met Karacan dapur (vorm), 9 luk (golven) en Adeg Singkir pamor - Compleet met lange Landeyan en bijpassende warangka.

 

Deze antieke Cirebon Karacan tombak dateert uit het Cirebon Abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

De wilah is gesmeed tot de zeldzame Karacan dapur met 9 luk (golven). Volgens Serat Curiga Dhapur is dapur Karacan een keris of tombak die 7,9 of 19 luk heeft. In Serat Pustakaraja Purwa wordt samen met de Santan keris verteld dat de Karacan tombak werd ontworpen in het jaar van Candra Sangkala 521 met de inscriptie: "Ratu Kalih Gumuling ing Tawang" in opdracht van Prabu Sri Kala die op de troon zat in het koninkrijk van Purwacarita nadat het voorstel voor zijn zoon Raden Sri Wanda aan Dewi Kaniraras, dochter Prabu Brahma Am Raja van het Gilingwesi-koninkrijk werd afgewezen, omdat de prinses al verloofd was met Empu Kanomayasa die de wedstrijd had gewonnen om de kwalen van de prinses te genezen. Toen beval Prabu Sri Kala Patih Sadhaskara om een leger voor te bereiden en riep empu Sunggata om oorlogswapens te maken. Empu Sunggata stemde er ook mee in door verschillende soorten dhapur (dolken, zwaarden, speren) te maken. Er zijn twee dapurs gemaakt, de eerste heet dapur Santen en de tweede is dapur Karacan. Tot slot werd de Karacan tombak ontworpen als een echt gevechtswapen.

 

Verder is de wilah gesmeed met een opvallende versie van pamor Adeg Sapu / Singkir. Pamor Adeg Sapu/Singkir is de algemene naam voor het pamormotief waarvan de vorm lijkt op een lengtelijn van de basis tot de punt van een keris of andere Indonesische bladen. Er zijn verschillende soorten pamor adeg. Dit type Adeg pamor wordt geclassificeerd als peer prestige, namelijk het prestigemotief waarvan de vorm vooraf door de Empu is ontworpen. Afgaande op de fabricagetechniek wordt de pamor adeg geclassificeerd als schuin prestige, waarbij de saton loodrecht op de kern van het blad wordt geplaatst. Er zijn enkele kerisverzamelaars die de pamor van adeg pamor singkir noemen (vooral voor ber-luk keris). Hoewel Singkir eigenlijk geen pamornaam is, maar de naam van een empu die niet slechts één persoon is en uit een ander tijdperk komt. Er was bijvoorbeeld Empu Singkir uit het gehucht Tapan tijdens het Pajajaran-tijdperk, Empu Ki Singkir Wonoboyo uit het Majapahit-tijdperk, Empu Singkir uit Sedayu, en er was ook Empu Setra Banyu uit het Mataram-tijdperk. Een keris of tombak gemaakt door de Empu genaamd Singkir wordt vervolgens verondersteld bepaalde functies te hebben, zoals het afstoten van geni (vuur), banyu (water), wind en baya (gevaar). Vanwege deze publieke opinie is het voor sommige mensen gebruikelijk om het pamor te noemen, wat de connotatie heeft van het afwijzen van obstakels of het wegwerken van ongewenste slechte dingen (kalising sambikolo).

 

De Tombak wordt compleet geleverd met bijpassende warangka en Panjang laneyan met koperen Blongsong Tunjung.

 

Kenmerken:

Dapur: Karacan, 9 luk (golven)

Pamor: Adeg Sapu / Singkir

Tangguh: Cirebon Abad XVIII (18e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 145cm.

Lengte van de tombak: 41,5cm.

Lengte van de wilah: 26cm.

 

Antique Cirebon Karacan tombak - Indonesian spear - 9 luk - Adeg Singkir pamor

€ 185,00Price
    bottom of page