top of page

Antique Cirebon Jimatan Curis– Cirebon abad XVII-era (17th century) – Wilah with pamor Ilining Warih and Curis dapur (shape) - Antique and matching hilt and warangka.

 

(Article number: 2087)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient Cirebon Jimatan, jimat Curis dates from the Cirebon abad XVII era (17th century).

 

Jimat or Jimatan (In an anthropological sense), in general history people believed in dynamism and animism. The form of faith of our ancestors is part of their nature as human beings, which is called a religious expression. This form of belief has diminished in real life and is still commonly found in society, a belief in the existence of power, but that power cannot be controlled by the senses. Including the belief in the existence of supernatural powers in a particular object. Objects believed to have supernatural powers are sought after by many people as "handle" items. Objects that have this power, the Javanese call it a Jimat. In general, a jimat is an object of various shapes believed to have supernatural powers beyond the reach of human thought, and believed to be a form of purely spiritual expression of a person abandoning their weakness to asking for help through introductory dimensions.

 

The wilah is forged to Curis dapur (shape). The shape depicts Curis, the brother of Semar. Curis, whose other name is Sekarpandan, is one of the nine panakawan of the Cirebon gagrag Wayang Kulit Purwa. Just like Semar, Curis is also an incarnation of God. The term punakawan itself comes from the word pana which means "understand", and comrade which means "friend". The point is, clown-servants are not just ordinary servants, batur or followers, but they also understand what is happening to their owners. Often, they even act as advisors to their owners. So, the meaning of a punakawan implies a friend who is very smart, trustworthy, has a broad outlook as well as a sharp and careful observation. In Javanese literary terms it is said "respond ing sasmita, limpad tide ing grahita". For the Knights, the clown-servants are their directors, caregivers and mentors. Punakawan also serves as a balance between their limitless idealism and the limited real world. Giving a compass to someone standing at a crossroads. Which path to take is very important and determines what/who one will become.

 

I had the wilah ritually and professionally treated in warangan in Indonesia. The light grey pamor Ilining Warih contrasts beautifully again against the jet-black background.

 

The isi of this antique Jimitan is strong and alive. It revealed itself as a wise advisor and strong protector for its owner. It shows its owner the way through the undiscovered areas of the spiritual world and gives advice in times of turmoil and problematic periods. It wards off evil, negative entities and persons.

 

Characteristics:

Dapur: Curis

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII-era (17th century)

 

Dimensions:

Total length: 20,5cm.

Length of the Jimatan: 18cm.

Length of the Wilah: 11cm.

 

Antieke Cirebon Jimatan – Jimat- Curis – Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw) – Wilah met pamor Ilining Warih en Curis dapur (vorm) - Antiek en bijpassende greep en warangka.

 

Deze oude Cirebon Jimatan, jimat Curis dateert uit het Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

Jimat of Jimatan (in antropologische zin) geloofden mensen in de algemene geschiedenis in dynamiek en animisme. De geloofsvorm van onze voorouders maakt deel uit van hun aard als mens, wat een religieuze uiting wordt genoemd. Deze vorm van geloof is in het echte leven afgenomen en wordt nog steeds vaak aangetroffen in de samenleving: een geloof in het bestaan van macht, maar die macht kan niet door de zintuigen worden gecontroleerd. Inclusief het geloof in het bestaan van bovennatuurlijke krachten in een bepaald object. Voorwerpen waarvan wordt aangenomen dat ze bovennatuurlijke krachten hebben, worden door veel mensen gezocht als 'handvat'-items. Objecten die deze kracht hebben, noemen de Javanen een Jimat. Over het algemeen is een jimat een object in verschillende vormen waarvan wordt aangenomen dat het bovennatuurlijke krachten heeft die buiten het bereik van het menselijk denken liggen, en waarvan wordt aangenomen dat het een vorm is van puur spirituele expressie van een persoon die zijn zwakte opgeeft en om hulp vraagt via inleidende dimensies.

 

De wilah is gesmeed naar Curis dapur (vorm). De vorm stelt Curis voor, de broer van Semar. Curis, wiens andere naam Sekarpandan is, is een van de negen panakawan van de Cirebon gagrag Wayang Kulit Purwa. Net als Semar is ook Curis een incarnatie van God. De term punakawan zelf komt van het woord pana wat 'begrijpen' betekent, en kameraad wat 'vriend' betekent. Het punt is dat clown-dienaren niet alleen gewone bedienden, batur of volgers zijn, maar dat ze ook begrijpen wat er met hun eigenaren gebeurt. Vaak treden ze zelfs op als adviseurs voor hun eigenaren. De betekenis van een punakawan impliceert dus een vriend die erg slim en betrouwbaar is, een brede blik heeft en een scherpe en zorgvuldige observatie heeft. In Javaanse literaire termen wordt gezegd: "respons ing sasmita, limpad tij ing grahita". Voor de Ridders zijn de clownbedienden hun regisseurs, verzorgers en mentoren. Punakawan fungeert ook als balans tussen hun grenzeloze idealisme en de beperkte echte wereld. Een kompas geven aan iemand die op een kruispunt staat. Welk pad je moet bewandelen is erg belangrijk en bepaalt wat/wie je zult worden.

 

Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten behandelen in warangan in Indonesië. Het lichtgrijze pamor Ilining Warih contrasteert weer prachtig tegen de gitzwarte achtergrond.

 

De isi van deze antieke Jimitan is sterk en levend. Het ontpopte zich als een wijze adviseur en sterke beschermer voor zijn eigenaar. Het wijst de eigenaar de weg door de onontdekte gebieden van de spirituele wereld en geeft advies in tijden van onrust en problematische periodes. Het weert kwade, negatieve entiteiten en personen af.

 

Kenmerken:

Dapur: Curis

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII-tijdperk (17e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 20,5cm.

Lengte van de Jimatan: 18cm.

Lengte van de Wilah: 11cm.

Antique Cirebon Jimatan Curis - jimat - kris - keris - ilining warih pamor

€ 110,00Price
    bottom of page