top of page

Antique Bethok keris, kris - Kerajaan Singasari era (12th century) – Bethok wilah with Untu Walang pamor – Warangka and gandar of the noble Pelet Sembur wood – Antique Nunggak semi hilt with silver selut.

(Article number: 1205)

 

This antique Bethok keris dates from the Kerajaan Singasari era (12th century).

 

The old wilah is forged to Bethok dapur (shape).

 

The shape of a Bethok keris is quite simple. Bethok kris have a wider wilah. The length of the wilah is only about half or three quarters the length of a normal keris. The gandik is simple, quite long in size.

 

Keris with Betok dapur are usually very old keris that date from before the Islamization of Indonesia. There is even a Betok keris from the Kubudan era. Some keris aficionados say that this keris is good for those who have an aggressive and often determined nature, as it is believed to reduce the bad nature.

 

Keris with dapur Bethok are very rare and therefore very popular among keris collectors. The reason is that this dapur (shape) functions as an overlapping keris, also called the nurturer's kris, which is believed to neutralize negative auras. The keris strata, whether written or not, actually refers to the patronizing system in Javanese culture. The most respected people are the oldest. Although it does not apply rigidly, in the social order of Javanese society, the old people take precedence. So it is common later in the kris world for the Bethok keris to be placed as an elder (considered the oldest) and believed to be able to dampen the negative auras of the younger kris. The Purwacarito Buddhist Keris is a discovery kris with a distinctive shape.

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Untu Walang. Pamor Untu Walang literally the tooth of a grasshopper (walang). It is one of the pamor motifs whose shape resembles the pamor of Tepen or Wengkon. The difference is that pamor wengkon has a straight or slightly wavy frame along the edge of the wilah while in pamor untu walang the edges are consistently wavy, forming a saw blade-like image. This pamor motif is classified as voter, not everyone will be fit to own it. By some keris enthusiasts, the power of this pamor is experienced as a bringer of good luck. It makes the owner a trusted, elder and leader. His words will be heard and obeyed. It is therefore excellent for managers, entrepreneurs and executives. Historically, a keris with this pamor was reserved exclusively for dignitaries.

 

The keris is housed in a warangka and gandar of the noble Pelet Sembur wood.

 

At the top is a beautifully carved Nunggak semi hilt from Surakarta that is trimmed with an antique silver selut.

 

Characteristics:

Dapur: Bethok

Pamor: Untu Walang

Tangguh: Kerajaan Singasari (12th century).

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 46.5 cm.

Length of the Keris: 38cm.

Length of the Wilah: 28cm.

Antieke Bethok keris, kris - Kerajaan Singasari-era (12de eeuw) – Bethok wilah met Untu Walang pamor – Warangka en gandar van het edele Pelet Sembur hout – Antieke Nunggak semi greep met zilveren selut.

 

Deze antieke Bethok keris stamt van de Kerajaan Singasari-era (12de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Bethok dapur (vorm).

 

De vorm van een Bethok keris is vrij eenvoudig. Bethok krissen hebben een bredere wilah. De lengte van de wilah is slechts ongeveer de helft of driekwart van de lengte van een normale keris. De gandik is eenvoudig, vrij lang van formaat.

 

Kerissen met Betok dapur zijn meestal zeer oude kerissen die van voor de islamisering van Indonesia stammen. Er is zelfs een Betok keris uit het Kubudan-tijdperk. Sommige keris liefhebbers zeggen dat deze keris goed is voor degenen die een agressieve en vaak vastberaden natuur hebben, omdat wordt aangenomen dat het de slechte natuur kan verminderen.

 

Kerissen met dapur Bethok zijn zeer zeldzaam en daarom zeer geliefd onder keris verzamelaars. De reden is dat dit dapur (vorm) functioneert als een overlappende keris, ook wel de kris van de verzorger genoemd, waarvan wordt aangenomen dat deze negatieve aura's neutraliseert. De keris strata, al dan niet geschreven, verwijst eigenlijk naar het betuttelingssysteem in de Javaanse cultuur. De meest gerespecteerde mensen zijn de oudste. Hoewel het niet rigide van toepassing is, hebben in de sociale orde van de Javaanse samenleving de oude mensen voorrang. Het is dus gebruikelijk dat later in de kris-wereld de Bethok keris wordt geplaatst als een oudere (beschouwd als de oudste) en wordt aangenomen dat hij in staat is om de negatieve aura's van de jongere krissen te dempen. De Purwacarito boeddhistische keris is een ontdekkingskris met een onderscheidende vorm.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Untu Walang. Pamor Untu Walang letterlijk de tand van een sprinkhaan (walang). Het is een van de pamormotieven waarvan de vorm lijkt op de pamor van Tepen of Wengkon. Het verschil is: dat pamor wengkon een rechte of licht golvende frame langs de rand van de wilah vorm terwijl bij pamor untu walang de randen consequent golvend zijn, wat een zaagbladachtig beeld vormt. Dit pamormotief is geclassificeerd als kiezer, niet iedereen zal geschikt zijn om het te bezitten. Door sommige keris liefhebbers wordt dit de kracht van dit pamor ervaren als een brenger van geluk. Het maakt van de eigenaar een vertrouwde, oudste en leider. Zijn woorden zullen worden gehoord en gehoorzaamd. Het is dan ook uitstekend geschikt voor managers, ondernemers en leidinggevenden. In de historie was een keris met dit pamor uitsluitende gereserveerd voor hoogwaardigheidsbekleders.

 

De keris huist in een warangka en gandar van het edele Pelet Sembur hout.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden Nunggak semi greep van Surakarta dat is afgezet met een antieke, zilveren selut.

 

Kenmerken:

Dapur: Bethok

Pamor: Untu Walang

Tangguh: Kerajaan Singasari (12de eeuw).

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 38cm.

Lengte van de Wilah: 28cm.

 

 

Antique Bethok keris, kris - Kerajaan Singasari era - Wilah with Untu Walang

€ 195,00Price
    bottom of page