top of page

Antique Baru Tropong tombak – Cirebon abad XVIII-era (18th century) – Wilah with striking version of Ngulit Semangka pamor and Baru Tropong dapur – Including matching warangka and landeyan.

(Article number: 1871)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Baru Tropong tombak dates from the Cirebon abad XVIII-era (18th century).

 

The Tombak is forged with a striking version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Furthermore, the Tombak is forged to Baru Tropong dapur (shape). The word “Baru” comes from the word Bra meaning the descendant of Brahmins, namely a rishi whose position or caste is the highest who acts as an advisor to the king, religious leaders and military educators. This cannot be separated from the education and knowledge possessed by these Brahmins, including social sciences, medicine, mathematics, architecture and weapons. A Brahmana is a Brahmin priest and the highest of the four varnas of the Indian caste system. The terms brahmana and dvija (twice-born) are frequently used interchangeably in Brahmanical texts to mean male members of the first three varnas. Brahmanism taught that the Brahmin came from the mouth of the supreme god and creator Brahma. Their function and task in Brahmanism was roughly that of a priest. They knew the rituals that kings thought they needed to achieve happiness, prosperity and success through their god Brahma and therefore had an important and powerful position in ancient India. The Brahmins studied the Vedas, the scriptures in which those rituals were described.

 

Tropong (teropong) means foresight or binoculars. This tombak therefore possesses spiritual powers that give the owner spiritual insight, making hidden opportunities and possibilities

visible so that the future becomes clearer and he can respond to this in time and successfully.

 

The Tombak is complete with a beautifully carved warangka (sheath) and a matching landeyan.

 

Characteristics:

Dapur: Baru Tropong

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century).

 

Dimensions:

Total length: 111cm.

Length of the Tombak: 45cm.

Length of the Wilah: 29cm.

 

Antieke Baru Tropong tombak - Cirebon abad XVIII-tijdperk (18e eeuw) - Wilah met opvallende versie van Ngulit Semangka pamor en Baru Tropong dapur - Inclusief bijpassende warangka en landeyan.

 

Deze antieke Baru Tropong tombak dateert uit het Cirebon abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

De Tombak is gesmeed met een opvallende versie van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Verder is de Tombak gesmeed tot Baru Tropong dapur (vorm). Het woord "Baru" komt van het woord Bra, wat de afstammeling van brahmanen betekent, namelijk een rishi wiens positie of kaste de hoogste is die optreedt als adviseur van de koning, religieuze leiders en militaire opvoeders. Dit kan niet los worden gezien van de opleiding en kennis waarover deze brahmanen beschikken, waaronder sociale wetenschappen, geneeskunde, wiskunde, architectuur en wapens. Een Brahmana is een brahmaanse priester en de hoogste van de vier varna's van het Indiase kastensysteem. De termen brahmana en dvija (tweemaal geboren) worden in brahmaanse teksten vaak door elkaar gebruikt om mannelijke leden van de eerste drie varna's aan te duiden. Het brahmanisme leerde dat de brahmaan uit de mond van de oppergod en schepper Brahma kwam. Hun functie en taak in het brahmanisme was ongeveer die van een priester. Ze kenden de rituelen die koningen dachten nodig te hebben om via hun god Brahma geluk, voorspoed en succes te bereiken en hadden daardoor een belangrijke en machtige positie in het oude India. De brahmanen bestudeerden de Veda's, de geschriften waarin die rituelen werden beschreven.

 

Tropong (teropong) betekent vooruitziende blik of verrekijker. Deze tombak beschikt dus over spirituele krachten die de eigenaar spiritueel inzicht geeft, waardoor verborgen kansen en mogelijkheden zichtbaar worden zodat de toekomst helderder wordt en hij hier tijdig en succesvol op kan inspelen.

 

De Tombak is compleet met een prachtig uitgesneden warangka (schede) en een bijpassende landeyan.

 

Kenmerken:

Dapur: Baru Tropong

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18e eeuw).

 

Dimensies:

Totale lengte: 111 cm.

Lengte van de Tombak: 45cm.

Lengte van de Wilah: 29cm.

Antique Baru Tropong tombak – Ngulit Semangka pamor and Baru Tropong dapur

€ 185,00Price
    bottom of page