top of page

Antique Bali Sempaner, Untu Walang keris, kris - Bali Abad XVIII-era (18th century) – Sempaner wilah (blade) with the rare Untu Walang pamor – Beblatungan warangka – Bobondolan handle.

(Article number: 1521)

 

This antique Bali Sempaner keris dates from the Bali Abad XVIII-era (18th century) era.

 

The old wilah (blade) is forged with the rare and difficult to forge pamor Untu Walang. Pamor Untu Walang literally means the tooth of a grasshopper (walang). It is one of the pamor motifs whose shape resembles the pamor of Tepen or Wengkon. The difference is that pamor wengkon has a straight or slightly wavy frame along the edge of the wilah while in pamor untu walang the edges are consistently wavy, forming a saw blade-like image. This pamor motif is classified as voter, not everyone will be fit to own it. By some keris enthusiasts, the power of this pamor is experienced as a bringer of good luck. It makes the owner a trusted, elder and leader. His words will be heard and obeyed. It is therefore excellent for managers, entrepreneurs and executives. Historically, a keris with this pamor was reserved exclusively for dignitaries.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Sempaner dapur. Sempaner comes from the word Sempana Bener or Sumpena Bener literally means a straight dream come true. In a deeper sense, Sempaner Dhapur contains a message of wishful thinking, hopes and ideals. And if the desire is based on a correct understanding, it will become a reality.

 

People must align their desires, ideals, and goals with their capabilities and potential. In other words, people must be able to measure the limits of their capabilities, not only feel capable, but possess sufficient knowledge and skills to realize them. Also, perseverance to achieve things is essential. Persevering people are unaffected by the temptations and criticism of others. Perseverance makes happy and content. People around you who also notice this will also be happy and show respect. A Sempaner keris possesses supernatural powers that will give its owner perseverance so that his goals and ideals are realized.

 

The keris is housed in an antique Beblatungan warangka. At the top of the keris is an also antique Bobondolan handle.

 

Characteristics:

Dapur: Sempaner

Pamor: Untu Walang

Tangguh: Bali Abad XVIII (18th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Stigi

 

Dimensions:

Total length: 61cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Bali Sempaner, Untu Walang keris, kris - Bali Abad XVIII-era (18de eeuw) – Sempaner wilah (kling) met het zeldzame Untu Walang pamor – Beblatungan warangka – Bobondolan greep.

 

Deze antieke Bali Sempaner keris stamt van de Bali Abad XVIII-era (18de eeuw) era.

 

De oude wilah (kling) is gesmeed met het zeldzame en moeilijk te smeden pamor Untu Walang. Pamor Untu Walang betekent letterlijk de tand van een sprinkhaan (walang). Het is een van de pamormotieven waarvan de vorm lijkt op de pamor van Tepen of Wengkon. Het verschil is: dat pamor wengkon een rechte of licht golvende frame langs de rand van de wilah vorm terwijl bij pamor untu walang de randen consequent golvend zijn, wat een zaagbladachtig beeld vormt. Dit pamormotief is geclassificeerd als kiezer, niet iedereen zal geschikt zijn om het te bezitten. Door sommige keris liefhebbers wordt dit de kracht van dit pamor ervaren als een brenger van geluk. Het maakt van de eigenaar een vertrouwde, oudste en leider. Zijn woorden zullen worden gehoord en gehoorzaamd. Het is dan ook uitstekend geschikt voor managers, ondernemers en leidinggevenden. In de historie was een keris met dit pamor uitsluitende gereserveerd voor hoogwaardigheidsbekleders.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed neer Sempaner dapur. Sempaner komt van het woord Sempana Bener of Sumpena Bener betekent letterlijk een rechte droom dat waarheid wordt. In diepere zin bevat Sempaner Dhapur een boodschap van ‘wishful thinking’, hoop en idealen. En als het verlangen op een juist begrip is gebaseerd, zal het een realiteit worden.

 

Mensen moeten hun verlangens, idealen en doelstellingen afstemmen op hun capaciteiten en potentieel. Beter gezegd mensen moeten in staat zijn om de grenzen van hun mogelijkheden te meten, zich niet alleen in staat voelen, maar voldoende kennis en vaardigheden bezitten om deze te realiseren. Ook is het volharden om dingen te bereiken essentieel. Volhardende mensen worden niet beïnvloed door de verleidingen en kritiek van anderen. Doorzettingsvermogen maakt gelukkig en tevreden. Mensen in je omgeving die dit ook bemerken zullen ook blij zijn en respect tonen. Een Sempaner keris bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar doorzettingsvermogen zal geven zodat zijn doelstellingen en idealen gerealiseerd worden.

 

De keris huist in een antieke Beblatungan warangka. Aan de bovenzijde van de keris prijkt een eveneens antieke Bobondolan greep.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempaner

Pamor: Untu Walang

Tangguh: Bali Abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Stigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 61cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique Bali Sempaner, Untu Walang keris, kris - 18th cent. - Untu Walang pamor

€ 295,00Price
    bottom of page