top of page

Antique Bali Megantoro kris, keris - Bali abad XIX-era (early 19th century) - Beautiful silver pendok with very deeply driven decorations, set with rubies - Detailed carved Ganesha grip of horn - Sebrangatan warangka of horn - Wilah with 2 pamors and Megantoro dapur .

(Article number: 1759)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Bali Megantoro keris dates from the Bali abad XIX era (early 19th century).

 

In all respects, this keris is a true work of art. To begin with, the keris is housed in a Sebrangatan warangka made of horn. In the past, this warangka form was reserved for priests of the highest castes. The gandar is covered with a majestic silver pendok with very deeply driven decorations and set with rubies.

 

At the top of the keris is a detailed Ganesha hilt of horn, set with silver decorations. The hilt rests on a silver selut, set with rubies and semi-precious stones.

 

The spectacle continues as the keris is pulled from the warangka. The wilah is forged to the rare Megantoro dapur (shape) with 7 luk. Megantoro is a form of dapur of keris with 7 luk seven which is very rare. At first glance it looks like a 5 luk keris with a straight piece at the end of the wilah. However, this is exactly what makes Megantoro's dapur unique, as it has a combination of the luk at the base (where the distance between the luks keeps getting bigger) and the 'fall' of the last luk (6th and 7) is often faint, right at the tip of the wilah. Dhapur Megantoro also usually boasts a unique kembang kacang, which is called 'nyucuk peksi' kembang kacang. It has the resemblance of "bird's beak". This keris possesses spiritual powers that create great authority for its owner, it is sought after by those who are actively involved in politics, military, government, entrepreneurs and executives.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with pamor Wusing Wutah motif Ngulit Semangka. Wusing Wiltah is a pamor motif quite well known in the world of kris, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who possess it have no shortage of food and clothing and other necessities. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

I had the wilah ritually and professionally washed in Bali, making the pamor motif sparkle like never before. I had the silverware cleaned.

 

The spiritual power of this prestigious keris is as special as the keris. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Megantoro – 7 luk

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XIX (early 19th century)

Warangka: Sebrangatan

Kayu: Tanduk

 

Dimensions:

Total length: 58cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Bali Megantoro kris, keris - Bali abad XIX-era (vroeg 19de eeuw) – Prachtige zilveren pendok met zeer diep gedreven decoraties, bezet met robijnen – Gedetailleerd gesneden Ganesha greep van hoorn – Sebrangatan warangka van hoorn – Wilah met 2 pamors en Megantoro dapur.

 

Deze antieke Bali Megantoro keris dateert van de Bali abad XIX-era (vroeg 19de eeuw).

 

In alle opzichten is deze keris een waar kunstwerk. Om te beginnen huist de keris in een Sebrangatan warangka van hoorn. In het verleden was deze warangka vorm voorbehouden aan priesters van de hoogste kasten. De gandar is bedekt met een majestueuze zilveren pendok met zeer diep gedreven decoraties en bezet met robijnen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Ganesha greep van hoorn, bezet met zilveren decoraties. De greep staat op een zilveren selut, bezet met robijnen en halfedelstenen.  

 

Het schouwspel zet zich voort wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken. De wilah is gesmeed naar het zeldzame Megantoro dapur (vorm) met 7 luk. Megantoro is een vorm van dapur van kerissen met 7 luk zeven die zeer zeldzaam is. Op het eerste gezicht lijkt het op een 5 luk keris met een recht stuk aan het uiteinde van de wilah. Dit is echter precies wat Megantoro's dapur uniek maakt, omdat het een combinatie heeft van de luk aan de basis (waar de afstand tussen de luks steeds groter wordt) en de 'val' van de laatste luk (6e en 7) is vaak flauw, recht aan de punt van de wilah. Dhapur Megantoro draagt ​​meestal ook een unieke kembang kacang, die 'nyucuk peksi' kembang kacang wordt genoemd. Het heeft de gelijkenis van "vogelbek". Deze keris bezit spirituale krachten heeft die grote autoriteit creëert voor de eigenaar, het is gewild bij degenen die actief betrokken zijn bij politiek, leger, overheid, ondernemers en leidinggevenden.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met pamor Wusing Wutah motif Ngulit Semangka. Wusing Wiltah is een pamor-motief dat vrij bekend is in de wereld van de kris, het pamor patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het bezitten geen gebrek hebben aan voedsel en kleding en andere noodzakelijkheden. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Ik heb de wilah op Bali ritueel en professioneel laten wassen waardoor het pamor-motief straalt als nooit tevoren. Het zilverwerk heb ik laten schoonmaken.

 

De spirituele kracht van deze prestigieuze keris is even bijzonder als de keris. Op verzoek vertel ik u graag meer hierover. 

 

Kenmerken:

Dapur: Megantoro – 7 luk

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XIX (vroeg 19de eeuw)

Warangka: Sebrangatan

Kayu: Tanduk

 

Afmetingen:

Totale lengte: 58cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

Antique Bali Megantoro kris, keris - Beautiful silver pendok with rubies

€ 2.100,00Price
    bottom of page