top of page

Ancient Sempana Panjul keris, kris – Segaluh-era (12th century) – Wilah with Sempana Panjul dapur and 7 luk (waves) – Pamor Sanak - Ilining warih – Beautiful Putri Kinurung hilt - Yogyakarta Branggah warangka of Cendana wood – 2 piece Slorok pendok.

(Article number: 2076)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient Sempana Panjul keris dates to the Segaluh-era (12th century).

 

The wilah is forged to Sempana Panjul dapur (shape) with 7 luk (waves). Sempana Panjul dapur is classified as rare. Sempana in Indonesian means dreams or ideals and Panjul means broad or prominent. It is compared to the paraphrased goose forehead with clever thoughts or a clever brain in the pursuit of dreams and ideals. It posseses spiritual powers that assist the owner in pursuing and realizing his dreams, goals and ideals.

 

Furthermore, the wilah is forged with Pamor Sanak or Nyanak. This is the name for a type of pamor whose reading impression is not clear (vague), either through sight or touch. A keris which is thought to have had pamor before, but whose pamor is then not clearly visible and even if touched, its contours are not clear, can also be called a pamor sanak. The name nyanak/sanak probably comes from the meaning of sanak itself, which in Javanese means family that is not far away. If this wilah is oiled and then looked closely, it turns out that fine pamor lines are visible that run along the length of the wilah. Some of the pamor lines are intact, others are broken or branched, the characteristics of pamor Ilining warih.

 

The top of the keris is adorned with a beautiful Putri Kinurung hilt. The shape of a Putri Kinurung hilt looks very similar to the more common Nunggak-semi hilt of Yogyakarta. Who looks closer sees that the hilt is elaborately decorated with complex woodcarvings which illustrate floral motifs. The Putri Kinuring hilt is popular to express the status of the owner of the keris because these hilts are more expensive than the normal Nunggak-semi hilts. Actually, behind the making of Deder Putri Kinurung, there is an interesting story to listen to. However, it is not discussed much in the literature/references that these topics. What is known is that Deder Putri Kinurung was made with the intention of hoping/praying that the person holding the heirloom keris with the Deder Putri Kinurung handle would receive protection from the Almighty. Like a princess (king's child) who was locked up or made a fort by her own father (the king) to protect her from the dangers that threatened her.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Branggah warangka of Cendana wood. A two-piece slorok pendok covers the gandar.

 

This keris was in an Indonesian family for many generations. The keris was treated as a pusaka and when the original warangka and gandar had decayed they commissioned a meranggi to make this beautiful sandangan for this ancient keris.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Panjul – 7 luk

Pamor: Sanak - Ilining warih

Tangguh: Segaluh – 12th century

Warangka: Yogyakarta Branggah

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 31cm.

 

Oeroude Sempana Panjul keris, kris – Segaluh-tijdperk (12e eeuw) – Wilah met Sempana Panjul dapur en 7 luk (golven) – Pamor Sanak - Ilining warih – Prachtige Putri Kinurung greep - Yogyakarta Branggah warangka van Cendana hout – 2 delige Slorok pendok.

 

Deze oude Sempana Panjul keris dateert uit het Segaluh-tijdperk (12e eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar Sempana Panjul dapur (vorm) met 7 luk (golven). Sempana Panjul dapur is geclassificeerd als zeldzaam. Sempana betekent in het Indonesisch dromen of idealen en Panjul betekent breed of prominent. Het wordt vergeleken met het geparafraseerde ganzenvoorhoofd met slimme gedachten of een slim brein bij het nastreven van dromen en idealen. Het bezit spirituele krachten die de eigenaar helpen bij het nastreven en realiseren van zijn dromen, doelen en idealen.

 

Verder is de wilah gesmeed met Pamor Sanak of Nyanak. Dit is de naam voor een type pamor waarvan de leesindruk niet duidelijk (vaag) is, noch door zicht, noch door aanraking. Een keris waarvan wordt aangenomen dat hij eerder pamor heeft gehad, maar waarvan de pamor dan niet meer duidelijk zichtbaar is en zelfs bij aanraking de contouren niet duidelijk zijn, kan ook een pamor sanak worden genoemd. De naam nyanak/sanak komt waarschijnlijk voort uit de betekenis van sanak zelf, wat in het Javaans familie betekent die niet ver weg is. Als deze wilah wordt geolied en vervolgens goed wordt bekeken, blijken er fijne pamorlijntjes zichtbaar te zijn die over de lengte van de wilah lopen. Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt, de kenmerken van pamor Ilining warih.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtige Putri Kinurung greep. De vorm van een Putri Kinurung-handvat lijkt sterk op het meer gebruikelijke Nunggak-semi greep van Yogyakarta. Wie beter kijkt, ziet dat de greep rijkelijk versierd is met complex houtsnijwerk dat bloemmotieven illustreert. Het Putri Kinuring greep is populair om de status van de eigenaar van de keris uit te drukken, omdat deze grepen duurder zijn dan de normale Nunggak-semi grepen. Eigenlijk schuilt er achter het maken van Deder Putri Kinurung een interessant verhaal. Er wordt echter niet veel besproken in de literatuur/referenties over deze onderwerpen. Wat wel bekend is, is dat Deder Putri Kinurung is gemaakt met de bedoeling te hopen dat de persoon die de keris met het Putri Kinurung greep vasthoudt, bescherming zou krijgen van de Almachtige. Zoals een prinses (koningskind) die door haar eigen vader (de koning) werd opgesloten of tot een fort werd gemaakt om haar te beschermen tegen de gevaren die haar bedreigden.

 

De keris is huist in een Yogyakarta Branggah warangka van Cendana-hout. Een tweedelige slorok pendok bedekt de gandar.

 

Deze keris was al generaties lang in een Indonesische familie. De keris werd behandeld als een pusaka en toen de oorspronkelijke warangka en gandar waren vergaan, gaven ze een meranggi de opdracht om deze prachtige sandangan voor deze oude keris te maken.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Panjul – 7 luk

Pamor: Sanak - Ilining warih

Tangguh: Segaluh – 12e eeuw

Warangka: Yogyakarta Branggah

Kayu: Cendana

 

Dimensies:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 31cm.

Ancient Sempana Panjul keris, kris – Segaluh-era – Sempana Panjul dapur

€ 175,00Price
    bottom of page