top of page

Ancient Jaran Guyang keris, kris - Pajajaran era (12th century) - Complex carved janggelan handle - Beautiful Sandang Walikat sheath made of Cendana Wangi wood.

 

I acquired this rare keris from the famous author of books about kerisses, Jean Greffioz. This keris can be found in his book "The Kris Legendary weapon from Indonesia".

 

The isi has revealed itself to me as an old physician. It is able to detect ailments and to alleviate or cure them. In addition, it strengthens the isis of my weaker kerises.

 

The ancient wilah (blade) of this exclusive Jaran Guyang keris dates from the Pajajaran era (12th century). The wilah is so old that the pamor motif is barely visible and is classified as Keleng.

 

Keleng kerises belong to the earth element. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfect for its spherical shape that we can see from space. Earth's guards are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements is visible through the earth outwards: the wonderful nature of "mother earth". These kerises absorb negative energy and above all offer protection against all negative influences, people, spirits, diseases or disasters. In addition, these kerises possess magical powers that increase the self-awareness, prudence and self-confidence of the owner.

 

Furthermore, the wilah is forged to Jaran Guyang dapur with 7 luk (waves). Dapur Jaran Guyang itself means bathed horse (jaran) (guyang). Therefore, the philosophy is that horses are happy animals when they bathe. If the owner or human happily and voluntarily bathes the horse, the animal will obey and appreciate the bond with its owner. This is a symbol of human relationships based on compassion.

 

The purpose of a master Empu to forge a kris is certainly not for pragmatic purposes, but for the sake of teaching noble teachings, by forging the Dapur and Pamor to make it an heirloom. Keris jaran guyang actually preserves meaning in terms of romance according to Javanese philosophy. As is known, "asmaragama" also has a spiritual dimension for Javanese. Sex in the sense of Java is not lust, but is the first gate for people to understand the two main concepts in Javanese cultural relations, namely the concept of 'sangkan paraning dumadi' (related to the origin of life) and the concept of the maneuvering of Kawula-Gusti (the main goal of life, namely unity with the supreme one).

 

The top of the keris is adorned with an old and elaborately carved janggelan handle.

 

The keris is housed in a beautiful sandang walikat sheath made of the noble Cendana Wangi wood.

 

Characteristics:

Dapur: Jaran Guyang

Pamor: Keleng

Tangguh: Pajajaran 12th century.

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 39cm.

Keris length: 37.5 cm.

Length of the Wilah: 28.5 cm.

 

Oeroude, helende, Jaran Guyang keris, kris - Pajajaran era (12de eeuw) – Complex gesneden janggelan greep – Prachtige Sandang Walikat schede van Cendana Wangi hout.

 

Ik heb deze bijzondere keris mogen overnemen van de bekende auteur van boeken over kerissen, Jean Greffioz. Deze keris is terug te vinden in zijn boek ‘The Kris Legendary weapon from Indonesia’.

 

De isi heeft zich aan mij geopenbaard als oude heelmeester. Het is instaat om kwalen te detecteren en deze te verzachten dan wel te genezen. Daarnaast versterkt het de isi’s van mijn zwakkere kerissen.

 

De oeroude wilah (kling) van deze bijzondere Jaran Guyang keris stamt van de Pajajaran era (12de eeuw). De wilah is zo oud dat het pamormotief nauwelijks zichtbaar is en als Keleng wordt geclassificeerd.

 

Keleng kerissen behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, perfect vanwege de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn haar scheppers: vuur binnenin, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen is zichtbaar via de aarde naar buiten toe: de wonderbaarlijke aard van "moeder aarde". Deze kerissen absorberen negatieve energie en bieden bovenal bescherming tegen alle negatieve invloeden, mensen, geesten, ziekten of rampen. Bovendien bezitten deze kerissen magische krachten die het zelfbewustzijn, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar vergroten.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Jaran Guyang dapur met 7 luk (bochten). Dapur Jaran Guyang zelf betekent gebaad paard (jaran) (guyang). Daarom is de filosofie dat paarden gelukkige dieren zijn wanneer zij baden. Als de eigenaar of mens het paard gelukkig en vrijwillig baadt, zal het dier gehoorzamen en de band met zijn eigenaar waarderen. Dit is een symbool van menselijke relaties op basis van mededogen.

 

Het doel van een meester Empu om een kris te smeden is zeker niet voor pragmatische doeleinden, maar omwille van het onderwijzen van nobele leringen, door het smeden van de Dapur en Pamor om het tot een erfstuk te maken. Keris jaran guyang bewaart eigenlijk betekenis in termen van romantiek volgens de Javaanse filosofie. Zoals bekend heeft ‘asmaragama’ voor Javanen ook een spirituele dimensie. Seks in de zin van Java is geen lust, maar is de eerste poort voor mensen om de twee belangrijkste concepten in de Javaanse culturele relaties te begrijpen, namelijk het concept van ‘sangkan paraning dumadi’ (gerelateerd aan de oorsprong van het leven) en het concept van het manoeuvreren van Kawula-Gusti (het belangrijkste doel van het leven, namelijk eenheid met de oppermachtige).

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een oude en gedetailleerd gesneden janggelan greep.

 

De keris huist in een prachtige sandang walikat schede van het edele Cendana Wangi hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Jaran Guyang

Pamor: Keleng

Tangguh: Pajajaran 12de eeuw.

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 39cm.

Lengte van de Keris: 37,5cm.

Lengte van de Wilah: 28,5cm.

 

 

 

Ancient Jaran Guyang keris, kris - Pajajaran era (12th century) -Janggelan hilt

€ 375,00Price
    bottom of page