top of page

Ancient Jangkung keris, kris – Majapahit era (14th century) – Wilah with scarce Jangkung dapur (shape) and snow white Ngulit semangka pamor – Warangka of Pelet Ngingrim wood – Antique silver bunton krawang templek pendok.

 

This ancient Jangkung keris dates from the Majapahit era (14th century).

 

The pitch black wilah is forged to Jangkung dapur (shape) with three luk (waves). Dapur Jangkung is one of the dapurs for keris with 3 luk (waves). A Jangkung keris has an average wilah length. Kerisses with this dapur are nowadays quite rare and therefore much sought after among keris collectors. Jangkung means that people should have a goal in life to come and stay spiritually closer to their precious spirits so that they will be protected and blessed by them. These precious spirits can be beloved deceased persons or pets. A Jangkung keris will enable the owner to stay in close contact with his or her spirit world. This will give the owner of the keris strength to never give up and to be persistent in his efforts to achieve his goals.

 

The 3 luk (waves) of a Jangkung Pacar keris is an odd number that represents equilibrium. Number 3: There are people who always have the nature of the three things in life. For instance; There are 3 things in life that cannot be returned namely time, speech and opportunity so it must be guarded so that there will be no regrets later on. There are 3 things we never know, namely fortune, age and partner, ask the supernatural, and finally there are 3 things in life that are certain: old, sick and dead, so prepare well.

 

Furthermore, the wilah is forged with a snow white Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

At the top an antique and beautifully crafted Nunggak semi hilt can be admired.

 

The keris is housed in a Gayaman Kagok Gabel Warangka carved from the scarce Pelet Ngingrim wood.

 

An antique, silver bunton krawang templek pendok covers the gandar. The pendok has a small hole in the bottom and a crack on the front. I have chosen not to replace the pendok because the original is a scarce antique. On demand I can replace the pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung, 3 Luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Majapahit (14th century)

Warangka: Gayaman Kagok Gabel

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Oer oude Jangkung keris, kris – Majapahit tijdperk (14e eeuw) – Wilah met het schaarse Jangkung dapur (vorm) en sneeuwwitte Ngulit semangka pamor – Warangka van Pelet Ngingrim hout – Antiek zilveren bunton krawang templek pendok.

 

Deze oer oude Jangkung keris dateert van het Majapahit-tijdperk (14e eeuw).

 

De pikzwarte wilah is gesmeed naar Jangkung dapur (vorm) met drie luk (bochten). Dapur Jangkung is een van de dapurs voor keris met 3 luk (bochten). Een Jangkung keris heeft een gemiddelde wilah-lengte. Kerissen met deze dapur zijn tegenwoordig vrij zeldzaam en daarom zeer gewild onder kerisverzamelaars. Jangkung betekent dat mensen een doel in het leven moeten hebben om spiritueel dichter bij hun dierbare geesten te komen en te blijven, zodat ze door hen beschermd en gezegend worden. Deze dierbare geesten kunnen geliefde overleden personen of huisdieren zijn. Een Jangkung keris stelt de eigenaar in staat om in nauw contact te blijven met zijn of haar geestenwereld. Dit zal de eigenaar van de keris de kracht geven om nooit op te geven en volhardend te zijn in zijn pogingen om zijn doelen te bereiken.

 

De 3 luk van een Jangkung Pacar keris is een oneven getal dat staat voor evenwicht. Nummer 3: Er zijn mensen die altijd de aard van de drie dingen in het leven hebben. Bijvoorbeeld; Er zijn 3 dingen in het leven die niet kunnen worden teruggegeven, namelijk tijd, spraak en gelegenheid, dus het moet worden bewaakt zodat er later geen spijt van zal zijn. Er zijn 3 dingen die we nooit weten, namelijk fortuin, leeftijd en partner, vraag het aan het bovennatuurlijke, en tenslotte zijn er 3 dingen in het leven die zeker zijn: oud, ziek en dood, dus bereid je goed voor.

 

Verder is de wilah gesmeed met een sneeuwwitte Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor-motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, wat zowel zijn vermogen zal vergroten als zijn doelen sneller en gemakkelijker zal bereiken. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te worstelen en nooit op te geven.

 

Aan de bovenkant is een antiek en prachtig gesneden Nunggak semi greep te bewonderen.

 

De keris is huist in een Gayaman Kagok Gabel Warangka, gesneden uit het schaarse Pelet Ngingrim-hout.

 

Een antieke, zilveren bunton krawang tempelk pendok bedekt de gandar. De pendok heeft een klein gaatje in de bodem en een barstje aan de voorkant. Ik heb ervoor gekozen om de pendok niet te vervangen omdat het origineel schaars en antiek is. Op aanvraag kan ik de pendok vervangen.

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung, 3 Luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Majapahit (14e eeuw)

Warangka: Gayaman Kagok Gabel

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensies:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

Ancient Jangkung keris, kris – Majapahit era (14th century)

€ 350,00Price
    bottom of page