top of page

Rare Wedung from Lombok, Indonesia - Ancient blade - Beautifully carved horn handle in the shape of a Naga - Antique scabbard.

(Article number: 1834)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

A wedung is a short, wide machete. The blade of this exclusive item is 23 cm long and has a straight back and an S-shaped edge. The tang (peksi) is made from the thick edge of the blade.

 

I estimate that the blade of this Wedung dates from the 18th century.

 

The handle of this wedung is a work of art. It is carved from horn and depicts a detailed Naga. Naga is considered synonymous in Indonesian culture with the teachings of spiritualism, teachings of leadership, and representation of power and government.

 

The Naga is also considered a symbol of longevity due to its ability to change its skin (mlungsungi), in addition to the fact that it can live in all places: on Earth (Earth Dragon), in the sky (Sky Dragon) or on the seabed (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Dragon is considered to be the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In the concept of Jawa Ratu, it is believed to be the incarnation of a god in the world.

 

The head of the dragon is slightly raised. This position is interpreted as the attitude of a leader who always shows dignity and self-confidence. Conscious of his responsibility as a leader. Moreover, this attitude denotes that of a leader who is steadfastly impartial. The leadership stance of the Keris Naga is also implied by the shape of the dragon's eyes looking around with a straight gaze. This shape of eyes can be interpreted as a leader's attitude of being sharp-eyed (lantip rasane), sharp-witted (lantip pangraitane), and also sharp-sighted (lantip paningale). If the eyes of a leader's heart and mind are sharp, they can guide him in seeing everything, so he is not easily provoked by the visible sight alone, but is also able to see even the invisible. A leader must be able to carefully dive into all matters and issues from all sides so that he does not make mistakes in policy making.

 

The wilah (blade) is forged with pamor Kelengan. Pamor Kelengan belongs to the element of earth. The element earth is generated by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfect for the spherical shape that we can see from space. The guardians of the earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements is visible through the earth to the outside: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the "earth element," like time, which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to re-harmonizing irregularities.

 

This pamor absorbs negative energy and especially provides protection against all negative influences, be it persons, spirits, diseases or disasters. They also represent the destruction of the existing so that something new can emerge. In addition, these kerises possess magical powers that will increase the owner's self-awareness, caution and self-confidence.

 

The wedung is complete with an antique sheath with a hook on the back to attach the wedung to a belt.

 

Dimensions:

Total length: 37cm.

Length of the wedung: 35.5 cm.

Length of the Wilah: 23cm.

 

Zeldzame Wedung uit Lombok, Indonesië – Oeroude kling – Prachtig gesneden greep van hoorn in de vorm van een Naga - Antieke schede.

 

Een wedung is een korte, brede machete. De kling van dit exclusieve exemplaar is 23cm lang en heeft een rechte rug en een S-vormige rand. De tang (peksi) is gemaakt van de dikke rand van de kling.

 

Ik schat dat de kling van deze Wedung van de 18de eeuw stamt.

 

 De greep van deze wedung is een kunstwerkje. Het is gesneden van hoorn en beeld een gedetailleerde Naga uit. Naga wordt in de Indonesische cultuur beschouwd als synoniem met de leringen van spiritualisme, leringen van leiderschap en representatie van macht en regering.

 

De Naga wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege zijn vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aardedraak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Draak wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld.

 

De kop van de draak is iets opgeheven. Deze positie wordt geïnterpreteerd als de houding van een leider die altijd waardigheid en zelfvertrouwen toont. Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als leiding. Bovendien duidt deze houding als die van een leider die standvastig onpartijdig is. De leiderschapshouding van de Keris Naga wordt ook geïmpliceerd door de vorm van de drakenogen die rondkijken met een rechte blik. Deze vorm van ogen kan worden geïnterpreteerd als de houding van een leider om scherp in het oog te zijn (lantip rasane), scherp van geest (lantip pangraitane) en ook scherp in zicht (lantip paningale). Als de ogen van het hart en de geest van een leider scherp zijn, kunnen ze hem leiden bij het zien van alles, dus hij wordt niet gemakkelijk geprovoceerd door het zichtbare zicht alleen, maar is ook in staat om zelfs het onzichtbare te zien. Een leider moet in staat zijn om van alle kanten zorgvuldig in alle zaken en problemen te duiken, zodat hij geen fouten maakt bij het maken van beleid.

 

De wilah (kling) is gesmeed met pamor Kelengan. Pamor Kelengan behoort toe aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren.

 

Dit pamor absorbeert negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De wedung is compleet met antieke schede met aan de achterzijde een haak om de wedung aan een riem te bevestigen.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 37cm.

Lengte van de wedung: 35,5cm.

Lengte van de Wilah: 23cm.

 

Rare Wedung from Lombok, Indonesia - Ancient blade - Horn Naga hilt

€ 170,00Price
    bottom of page