top of page

Majestic Bali - Lombok keris - Wilah with the rare Ron Genduru Sungsang pamor and Jangkung dapur with 3 luk - Beautiful Sesampiran warangka of the noble Pelet Ngingrim wood - Cecekehan handle with 11 notches.

(Article number: 1736)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This majestic Bali – Lombok keris dates to the  twentieth century.

 

The large wilah measures no less than 56 cm and is forged with the very rare and difficult to forge Ron Genduru Sungsang pamor. I had the wilah professionally and ritually washed in Bali, so that the pamor motif sparkles again.

 

Pamor Ron Genduru Sungsang is very similar to Pamor Ron Genduru. The difference is that the leaves of the palm branch point to the tip of the wilah. This pamor motif is a precious and difficult pamor to make. It is very popular among keris enthusiasts because of its beautiful appearance. It has spiritual powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Ron Genduru Sungsang is classified under the earthly element of fire. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Jangkung dapur with three luk (curves). Dapur Jangkung is one of the dapurs for keris with 3 luk (waves) Jangkung means that people should have the goal in their lives to come and stay spiritually closer to their precious spirits so that they will be protected and blessed by them. These precious spirits can be beloved deceased persons or pets. A Jangkung keris will enable the owner to stay in close contact with his or her spirit world. This will give the owner of the keris strength to never give up and to be persistent in his efforts to achieve his goals. The 3 luk (turns) of a Jangkung Pacar keris is an odd number that represents equilibrium. Number 3: There are people who always have the nature of the three things in life. For example; There are 3 things in life that cannot be returned, namely time, speech and opportunity, so it must be guarded so that there will be no regrets later on. There are 3 things we never know, namely fortune, age and partner, ask the supernatural, and finally there are 3 things in life that are certain: old, sick and dead, so prepare well.

 

The wilah is housed in a beautiful Sesampiran warangka of the noble Pelet Ngingrim wood. This model is not often encountered and is therefore classified as very rare.

 

At the top is a Cecekehan handle with 11 notches.

 

On request, I am happy to tell you more about the spiritual powers of this special keris.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung – 3 luk

Pamor: Ron Genduru Sungsang

Tangguh: Lombok abad XX – 20th century

Warangka: Sesampiran

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 66.5 cm.

Length of the Keris: 56cm.

Length of the Wilah: 42.5 cm.

 

Majestieuze Bali – Lombok keris – Wilah met het zeldzame Ron Genduru Sungsang pamor en Jangkung dapur met 3 luk – Prachtige Sesampiran warangka van het edele Pelet Ngingrim hout – Cecekehan greep met 11 inkepingen.

 

Deze majestueuze Bali – Lombok keris dateert van de twintigste eeuw.

 

De forse wilah meet maar liefst 56cm en is gesmeed met het zeer zeldzaam en moeilijk te smeden Ron Genduru Sungsang pamor. Ik heb de wilah op Bali professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamor-motief weer schittert.

 

Pamor Ron Genduru Sungsang lijkt erg op pamor Ron Genduru. Het verschil is dat de bladeren van de palmtak naar de punt van de wilah wijzen. Dit pamormotief is een kostbaar en moeilijk te maken pamor. Het is vanwege het fraaie uiterlijk erg geliefd onder keris liefhebbers. Het heeft spirituele krachten die van de eigenaar een natuurlijke leider maken die veel gezag en respect van zijn zakelijke- of privéomgeving zal genieten. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel medewerkers en leidinggevenden. Pamor Ron Genduru Sungsang wordt ingedeeld tot de aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Jangkung dapur met drie luk (bochten). Dapur Jangkung is een van de dapurs voor kerissen met 3 luk (bochten)

Jangkung houdt in dat mensen in hun leven het doel moeten hebben om in spirituele zin dichter bij hun dierbare geesten te komen en te blijven zodat zij door hun zullen worden beschermd en gezegend. Deze dierbare geesten kunnen geliefde overleden personen of huisdieren zijn. Een Jangkung keris zal de eigenaar instaat stellen om in innig contact te blijven met zijn of haar geestenwereld. Hierdoor zal de eigenaar van de keris kracht krijgen om nooit op te geven en om volhardend te zijn in zijn inspanningen om zijn doelen te realiseren.  De 3 luk (bochten) van een Jangkung Pacar keris is een oneven getal dat het evenwicht weergeeft. Nummer 3: er zijn mensen die altijd de aard hebben van de drie dingen van het leven. Bijvoorbeeld; Er zijn 3 dingen in het leven die niet kunnen worden teruggegeven, namelijk tijd, spraak en gelegenheid, dus het moet worden bewaakt zodat er later geen spijt van zal zijn. Er zijn 3 dingen die we nooit weten, namelijk fortuin, leeftijd en partner, vraag het aan het bovennatuurlijke, en tot slot zijn er 3 dingen in het leven die zeker zijn: oud, ziek en dood, dus bereid je goed voor.

 

De wilah huist in een Prachtige Sesampiran warangka van het edele Pelet Ngingrim hout. Dit model komt men niet vaak tegen en wordt dan ook als zeer zeldzaam geclassificeerd.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Cecekehan greep met 11 inkepingen.

 

Op verzoek vertel ik graag meer over de spirituele krachten van deze bijzondere keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung – 3 luk

Pamor: Ron Genduru Sungsang

Tangguh: Lombok abad XX - 20ste eeuw

Warangka: Sesampiran

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 66,5cm.

Lengte van de Keris: 56cm.

Lengte van de Wilah:  42,5cm.

 

 

Majestic Bali - Lombok keris - Ron Genduru Sungsang pamor - Sesampiran warangka

€ 495,00Price
    bottom of page