top of page

Extremely rare Luk Sinandi Tombak - Sumatra, abad XVII-era (17th century) – Wilah with the extremely rare Luk Sinandi dapur (shape) and Pendarigan Kebak pamor – Complete with Limpung landeyan.

(Article number: 1944)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This extremely rare Luk Sinandi Tombak dates from the Sumatra, abad XVII-era (17th century).

 

The wilah is forged to the rare Luk Sinandi dapur (shape). Luk Sinandi, or side luk is a kind of straight Tombak which at first site seems to have a simple dapur but when looks closer it has luk (waves) on the cutting edge of the wilah (blade). If you look at the blade, it doesn't look like the keris has luk (waves), but if you look at it from the sharp side, it will be clear that the Tombak is in fact indented. Luk sinandi was made from the beginning of time when the Tombak was inaugurated and was indeed encoded. This luk sinandi was made not without purpose, it is evident that each luk is neatly arranged and also has an odd number. Making sinandi (encoded or disguised) aims to disguise the shape/dhapur of the keris. It was kept secret because the owner did not want the "secret" of the keris to be known by everyone. It is also said that the Tombak luk sinandi were Tombaks that were usually the weapons of choice of Yuda's secret agents (spies) during the ancient kingdom.

 

Although there are some people who argue that luk sinandi may not be the signature of Empu, but luk sinandi may be caused by a change in iron tension due to the age of the blade and the temperature in the sheath which is too long higher than room temperature, this is thought to be a factor external factors that can affect or cause mulet iron by itself. However, from the side of those who adhere to esoteric schools, because an ancient master was someone who was considered pinunjul or had certain advantages (linuwih), then more people believed that luk sinandi was the result of a finishing touch from the spiritual practice of the master in providing stability for prayers that are said by including physical signs through the massage of the Empu's personal fingers. This physical sign can be seen from the sharp side of the blade, leaving a supple curve like the dent on a Tombaks blade. Believed to be more effective.

 

Furthermore, the wilah is forged with a very complex form of pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak means a full rice chest. In the past, Javanese kept rice in a large wooden chest. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Beras Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and family, it allows the owner to grow faster in his career or brings business success to entrepreneurs. It not only brings abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

This rare Tombak comes complete with a matching a beautifully carved Limpung landeyan.

 

Characteristics:

Dapur: Luk Sinandi

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Sumatra, abad XVII (17th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan: 87cm.

Length of the Tombak: 54,5cm.

Length of the Wilah: 36,5cm.

 

Uiterst zeldzame Luk Sinandi Tombak - Sumatra, abad XVII-tijdperk (17e eeuw) - Wilah met de uiterst zeldzame Luk Sinandi dapur (vorm) en Pendarigan Kebak pamor - Compleet met Limpung landeyan.

 

Deze uiterst zeldzame Luk Sinandi Tombak dateert uit het Sumatra, abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

De wilah is gesmeed tot de zeldzame Luk Sinandi dapur (vorm). Luk Sinandi, of zijde luk, is een soort rechte Tombak die op het eerste gezicht een simpele dapur lijkt te hebben maar bij nader inzien luk (golven) heeft op de snijkant van de wilah (blad). Als je naar de wilah kijkt, lijkt het niet alsof de keris luk (golven) heeft, maar als je het van de scherpe kant bekijkt, zal duidelijk zijn dat de Tombak wel degelijk ingedeukt is. Luk sinandi is gemaakt vanaf het begin der tijden toen de Tombak werd ingehuldigd en was inderdaad gecodeerd. Deze luk sinandi is niet voor niets gemaakt, het is duidelijk dat elke luk netjes gerangschikt is en ook een oneven nummer heeft. Het maken van sinandi (gecodeerd of vermomd) heeft tot doel de vorm/dhapur van de keris te verhullen. Het werd geheimgehouden omdat de eigenaar niet wilde dat het "geheim" van de Tombak bij iedereen bekend zou worden. Er wordt ook gezegd dat de Tombak luk sinandi Tombaks waren die gewoonlijk de favoriete wapens waren van Yuda's geheime agenten (spionnen) tijdens het oude koninkrijk.

 

Hoewel er sommige mensen zijn die beweren dat luk sinandi misschien niet de handtekening van Empu is, maar luk sinandi kan worden veroorzaakt door een verandering in ijzerspanning als gevolg van de ouderdom van het mes en de temperatuur in de schede die te lang hoger is dan de kamertemperatuur. Temperatuur, wordt aangenomen dat dit een externe factor is die muletijzer op zichzelf kan beïnvloeden of veroorzaken. Echter, van de kant van degenen die esoterische scholen aanhangen, omdat een oude meester iemand was die als pinunjul werd beschouwd of bepaalde voordelen had (linuwih), geloofden meer mensen dat luk sinandi het resultaat was van een finishing touch van de spirituele beoefening van de meester in het bieden van stabiliteit voor gebeden die worden gezegd door fysieke tekens op te nemen door de massage van de persoonlijke vingers van de Empu. Dit fysieke teken is te zien aan de scherpe kant van de wilah, waardoor een soepele ronding overblijft zoals de deuk op een Tombaks-wilah. Wordt verondersteld effectiever te zijn.

 

Verder is de wilah gesmeed met een zeer complexe vorm van pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak betekent een volle rijstkist. Vroeger bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor zijn vergelijkbaar met die van pamor Beras Wutah met het verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en gezin, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière of brengt zakelijk succes bij ondernemers. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart, maar versterkt ook het sociale karakter en de vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Deze zeldzame Tombak wordt compleet geleverd met een bijpassende prachtig uitgesneden Limpung landeyan.

 

Kenmerken:

Dapur: Luk Sinandi

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Sumatra, abad XVII (17e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief landeyan: 87cm.

Lengte van de Tombak: 54,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

Extremely rare Luk Sinandi Tombak - Sumatra Luk Sinandi dapur and Pendarigan

€ 125,00Price
    bottom of page