top of page

Cirebon Naga Sasra keris, kris - Wilah with 13 luk (waves) and Naga Sasra Kinatah - Perahuan Cirebon warangka - Detailed Buta Bajang Cirebon grip.

 

The wilah of this rare Cirebon keris is a true masterpiece. To begin with, there is a graceful ganja wilut (corrugated) at the base of the wilah to be admired. The exclusivity of the wilah continues through the Naga Sasra (dragon) dapur (form). Naga Sasra, is one of the most sought after forms of thirteen luk (curves) kerises in Indonesia, especially Java. The gandik portion of this keris is forged in the shape of a dragon's head, with the dragon's body extending to the tip of the blade and following the curvature of the blade.

 

Superior kerises are often equipped with dragon styling, as this creature is considered a protector and provides security for its owner from calamities. It is believed that a Nagasasra keris brings good luck and protects property and wealth and wards off evil elements that will affect the owner and his family. Almost all wealthy people in Kotagede before 1945 owned this type of keris.

 

Keris Naga is considered in Javanese cultural to be synonymous with the teachings of spiritualism, teachings of leadership and representation of power and government. The dragon motif is also considered a symbol of longevity due to its ability to change skin (mlungsungi), in addition to being able to live in all places: on Earth (earth dragon), in the sky (air dragon) or on the sea ​​bottom (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Dragon is considered the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In Jawa Ratu's concept it is believed to be the incarnation of a god in the world.

 

The dragon's head is slightly raised. This position is interpreted as the attitude of a leader who always shows dignity and self-confidence. Aware of his responsibility as a leadership. Moreover, this attitude denotes that of a leader who is steadfastly impartial. The Keris Naga leadership stance is also implied by the shape of the dragon's eyes that look around with a straight gaze. This shape of eyes can be interpreted as a leader's attitude of being keen on the eye (lantip rasane), keen of mind (lantip pangraitane) and also keen on sight (lantip paningale). When the eyes of a leader's heart and mind are sharp, they can guide him in seeing everything, so he is not easily provoked by the visible sight alone, but is also able to see even the invisible. A leader must be able to carefully dive into all issues and problems from all sides so that he does not make mistakes in policy making.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Buta Bajang Cirebon handle that is set on a copper cup.

 

The keris is housed in a beautiful Perahuan Cirebon warangka made of noble Kemuning wood.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Sasra

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XIX (19th century)

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Keris length: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Cirebon Naga Sasra keris, kris – Wilah met 13 luk (bochten) en Naga Sasra Kinatah - Perahuan Cirebon warangka – Gedetailleerde Buta Bajang Cirebon greep.

 

De wilah van deze zeldzame Cirebon keris is een waar meesterwerk. Om te beginnen is er een sierlijke ganja wilut (gegolfd) aan de basis van de wilah te bewonderen. De exclusiviteit van de wilah zet zich voort door de Naga Sasra (draak) dapur (vorm). Naga Sasra, is een van de meest gewildste vormen van kerissen met dertien luk (bochten) in Indonesië, vooral op Java. Het gandik gedeelte van deze keris is gesmeed in de vorm van een drakenkop, waarbij het drakenlichaam zich uitstrekt naar de punt van het blad en de kromming van het blad volgt.

 

Superieure kerissen zijn vaak uitgerust met drakenstilering, omdat dit wezen wordt beschouwd als een beschermer en veiligheid biedt voor de eigenaar tegen calamiteiten. Er wordt geloofd dat een Nagasasra keris geluk geeft en eigendom en rijkdom beschermt en kwade elementen afweert die de eigenaar en zijn gezin zullen treffen. Bijna alle rijke mensen in Kotagede vóór 1945 bezaten dit soort keris.

 

Keris Naga wordt in Javaanse culturele beschouwd als synoniem met de leringen van spiritualisme, leringen van leiderschap en representatie van macht en regering. Het drakenmotief wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege zijn vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aardedraak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Draak wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld.

 

De kop van de draak is iets opgeheven. Deze positie wordt geïnterpreteerd als de houding van een leider die altijd waardigheid en zelfvertrouwen toont. Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als leiding. Bovendien duidt deze houding als die van een leider die standvastig onpartijdig is. De leiderschapshouding van de Keris Naga wordt ook geïmpliceerd door de vorm van de drakenogen die rondkijken met een rechte blik. Deze vorm van ogen kan worden geïnterpreteerd als de houding van een leider om scherp in het oog te zijn (lantip rasane), scherp van geest (lantip pangraitane) en ook scherp in zicht (lantip paningale). Als de ogen van het hart en de geest van een leider scherp zijn, kunnen ze hem leiden bij het zien van alles, dus hij wordt niet gemakkelijk geprovoceerd door het zichtbare zicht alleen, maar is ook in staat om zelfs het onzichtbare te zien. Een leider moet in staat zijn om van alle kanten zorgvuldig in alle zaken en problemen te duiken, zodat hij geen fouten maakt bij het maken van beleid.

 

 Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Buta Bajang Cirebon greep dat is gezet op een koperen cup.

 

De keris huist in een prachtige Perahuan Cirebon warangka van het edele Kemuning hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Sasra

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Kemuning

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Cirebon Naga Sasra keris, kris - Wilah with 13 luk (waves) and Naga Sasra Kinata

€ 575,00Price
    bottom of page